MWIT มอบรางวัลการวิจัยและนวัตกรรม เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานเด่นด้านงานวิจัย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดและสานสัมพันธ์องค์กร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นรางวัลที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการภายในโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การประกวดนี้ มีเกณฑ์การประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพของผลงาน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถพัฒนานักเรียน ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำผลงานไปใช้จริงและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 ประเภท โดยมีผลรางวัลดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษา มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานเรื่อง “การสํารวจความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมในนาบัว: การเรียนรู้ผ่าน Problem Based Learning (PBL)ด้วย GLOBE Protocols” โดย นายวีรวุฒิ เทียนขาว และ ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี
  รายละเอียดผลงาน
  จากแนวคิดในการมุ่งสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันและในชุมชน ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนให้นักเรียนได้นำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning, PBL) ร่วมกับ GLOBE Protocols ซึ่งการเรียนนี้ ทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ และแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ของปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ผลงานเรื่อง “การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เรื่องฟังก์ชันลอการิทึมในการเรียนเรื่องจลนศาสตร์เคมีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ” โดย ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ  ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ และ ดร.อุษา จีนเจนกิจ จากสาขาวิชาเคมี
  รายละเอียดผลงาน
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เคมีที่ต้องนำความรู้คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนประสบปัญหาในการเชื่อมโยงความรู้ คณะผู้วิจัยจึงได้พยายามแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันลอการิทึมในการเรียนจลนศาสตร์เคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์กับวิชาเคมีได้ง่ายขึ้น
 • ผลงานเรื่อง “Helmholtz Resonator frequency with correction factor for a nonuniform cylindrical bottle shape to determine speed of sound” โดย ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์
  รายละเอียดผลงาน
  เป็นการศึกษาปรากฎการณ์สั่นพ้องของเสียงในขวดเปล่า (ขวดน้ำขนาดประมาณ 500 ml) ซึ่งเรียกว่า Helmholtz Resonator  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรช่วงว่างภายในขวดกับความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยได้เสนอ correction factor (ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ไม่สม่ำเสมอ) เข้าไปในความสัมพันธ์ Helmholtz Resonator frequency เดิมที่ใช้ได้กับขวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสม่ำเสมอเท่านั้น  ผลการศึกษานี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนทั้งลักษณะ กิจกรรม Hands-on และเป็นบทปฏิบัติการทดลองแบบเต็มรูปแบบ

2. รางวัลนวัตกรรมด้านการวิจัยเฉพาะทาง มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานเรื่อง “An explicit formula for averaging sequences” โดย ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 
  รายละเอียดผลงาน
  งานวิจัยนี้เป็นผลงานที่ทำร่วมกับนายกษิดิ์เดช จูห้อง นักเรียนชั้น ม.6/9 มีวัตถุประสงค์ในการแสดงพจน์ทั่วไปและลิมิตของลำดับค่าเฉลี่ย (averaging sequence) การทราบพจน์ทั่วไปของลำดับนำไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมของลำดับอย่างลึกซึ้ง เพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณในกรณีที่ข้อมูลเริ่มต้นมีจำนวนมาก รวมทั้งเปิดโอกาสในการค้นพบสมบัติของลำดับและการประยุกต์ใช้ในอนาคต
 • ผลงานเรื่อง Investigating the linear equations of maximum and minimum slope lines on a linear graph in high school physics experiments using numerical method” ของ ดร.นิทัศน์  ศรีพงษ์พันธ์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 
  รายละเอียดผลงาน
  หัวข้อที่ศึกษาเป็นการใช้ numerical method เพื่อเขียนเงื่อนไขให้หาเส้นตรงที่ให้ค่าความชันมากที่สุดและเส้นตรงที่ให้ค่าความชันน้อยที่สุด ว่าควรจะมีค่าเท่ากับเท่าใด โดยพิจารณาจุดข้อมูลบนกราฟ ที่มี error bar ค่าความชันของเส้นตรงทั้งสองเส้น จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณหา ค่าความคลาดเคลื่อน จากกราฟที่ให้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มีจำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานเรื่อง Apparatus for Determining Young’s Modulus of Solid Material Based on Gravitational Force Analysis” โดย ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ และ ดร.ธัญนันท์ สมนาม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์
  รายละเอียดผลงาน
  เป็นการสร้าง นวัตกรรมชุดการทดลอง สำหรับศึกษาความยืดหยุ่นของสสารที่เป็นของของแข็งมีชื่อเฉพาะว่า มอดุลัสของยัง โดยนำค่ามอดุลัสของยังที่ได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากเครื่อง UTM หรือเครื่องทดสอบแรงดึง มีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองดังกล่าวใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งผลให้นักเรียน มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ชุดทดลองดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบ ให้นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจได้

4. รางวัลนวัตกรรมบริการ

สำหรับรางวัลนี้ ในปีนี้ยังไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save