โครงการสนับสนุนการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินงานในส่วนของการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61โรงเรียน 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่นับรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน) และในจำนวนเหล่านี้ได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ ได้ดำเนินการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เริ่มจากการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ครูจะใช้สอนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ รุ่น 1

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินงานในส่วนของการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61โรงเรียน 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่นับรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน) และในจำนวนเหล่านี้ได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ ได้ดำเนินการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เริ่มจากการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ครูจะใช้สอนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 […]

Admin

15 February 2021

โครงการการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่น 1-5 ที่ไม่ได้เป็นศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนบึงกาฬ

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 220 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นหากได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอน ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ และบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 5 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 จังหวัด ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านสถานที่จัดอบรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นของโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่น 1 และ รุ่น 2 ซึ่งผ่านการอบรมต่อเนื่องครบ 3 ปี จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่น 1 เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด […]

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

ที่มาและความสำคัญ โดยที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าข่ายโรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามนัยแห่งข้อความที่ปรากฏในเหตุผลแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิชาการโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีศักยภาพในการที่จะเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียนได้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และประสานกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ในการรับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 10 โรงเรียน ในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขยายผลฯทั้งในส่วนของการอบรมหรือการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของครูโรงเรียนนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของโรงเรียนนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ได้ 11 โรงเรียน ซึ่งการดำเนินโครงการโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ในจังหวัด นั้นมีขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดตั้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 2.2 เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหมาะสมและพอเพียงที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่น 2

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 220 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น หากได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ วิธีสอน และการประเมินผลให้เข้มข้นยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ บำรุงรักษาและจัดหาเพิ่มเติม ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 5 รุ่นรุ่นละ 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านสถานที่จัดอบรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นของโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่น 1 และ รุ่น 2 ซึ่งผ่านการอบรมต่อเนื่องครบ 3 ปี จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่นที่ 1 เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด ปีงบประมาณ […]

Admin

15 February 2021

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าข่ายโรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามนัยแห่งข้อความที่ปรากฏในเหตุผลแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิชาการโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งให้การอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในการนำไปปฏิบัติงานหรือปรับใช้จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมุมมองด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับกลุ่มครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Admin

15 February 2021
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก