โครงการสนับสนุนการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่น 1

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินงานในส่วนของการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ ที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61โรงเรียน 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่นับรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน) และในจำนวนเหล่านี้ได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ ได้ดำเนินการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เริ่มจากการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ครูจะใช้สอนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ รุ่น 1

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินงานในส่วนของการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอื่น ๆ ในประเทศที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 61โรงเรียน 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่นับรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน) และในจำนวนเหล่านี้ได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่นที่ 1 ทั้ง 12 โรงเรียนศูนย์ ได้ดำเนินการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เริ่มจากการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ครูจะใช้สอนจริงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 […]

Admin

15 February 2021

โครงการการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. รุ่น 1-5 ที่ไม่ได้เป็นศูนย์ขยายผลฯ และโรงเรียนบึงกาฬ

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 220 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นหากได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอน ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ และบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 5 รุ่น รุ่นละ 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 จังหวัด ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านสถานที่จัดอบรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นของโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่น 1 และ รุ่น 2 ซึ่งผ่านการอบรมต่อเนื่องครบ 3 ปี จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่น 1 เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด […]

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

ที่มาและความสำคัญ โดยที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าข่ายโรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามนัยแห่งข้อความที่ปรากฏในเหตุผลแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิชาการโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีศักยภาพในการที่จะเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียนได้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และประสานกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียน ในการรับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 10 โรงเรียน ในจังหวัด โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขยายผลฯทั้งในส่วนของการอบรมหรือการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรของครูโรงเรียนนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของโรงเรียนนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สามารถนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ได้ 11 โรงเรียน ซึ่งการดำเนินโครงการโรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ในจังหวัด นั้นมีขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดตั้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ 2.2 เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหมาะสมและพอเพียงที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

Admin

15 February 2021

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่น 2

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 220 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น หากได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ วิธีสอน และการประเมินผลให้เข้มข้นยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์” ในลักษณะการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ บำรุงรักษาและจัดหาเพิ่มเติม ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 5 รุ่นรุ่นละ 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านสถานที่จัดอบรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และความมุ่งมั่นของโรงเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่น 1 และ รุ่น 2 ซึ่งผ่านการอบรมต่อเนื่องครบ 3 ปี จำนวน 12 โรงเรียน มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลทางวิชาการรุ่นที่ 1 เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด ปีงบประมาณ […]

Admin

15 February 2021

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าข่ายโรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามนัยแห่งข้อความที่ปรากฏในเหตุผลแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาทางวิชาการโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดทำ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ในลักษณะการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตลอดทั้งให้การอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในการนำไปปฏิบัติงานหรือปรับใช้จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมุมมองด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับกลุ่มครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Admin

15 February 2021
1 2

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save