งานบริการวิชาการ

Slider
2549

1. ครู รร.จภ. และ รร.ในฝัน
(ฝึกงาน 1 สัปดาห์ 131 คน)
2. ประชุมวิชาการ ICT ครั้งที่ 1
(1,019 คน 222 รร. 66 จังหวัด)

2550

1. ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ.
(เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร
เพื่อสอน นร. ห้องวิทย์ฯ)
2. ห้องวิทย์ฯ โครงการ วมว. (สอบคัดเลือกรอบแรก)
3. ประชุมวิชาการ ICT ครั้งที่ 2 (รร.ในฝัน รร.จภ.
และอื่น ๆ )

2551

1. ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ.
(สนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนาบุคลากรเพื่อสอน นร. ห้องวิทย์ฯ)
2. ประชุมวิชาการ ICT ครั้งที่ 3 (1,215 คน)
3. อบรม ICT ครู รร. ในฝัน

2552

• ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ. รุ่นที่ 1+2 (สนับสนุนงบประมาณ + พัฒนาบุคลากรเพื่อสอน นร. ห้องวิทย์ฯ โครงการพี่สอนน้อง ตรวจเยี่ยมติดตามการสอน)

2553

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
2. ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ. รุ่นที่ 1+2+3

2554

• ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ. รุ่นที่ 1+2+3

2555

• ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ. รุ่นที่ 3+4

2556

1. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ของ สพฐ. รุ่นที่ 1 (12 รร.)
2. ห้องวิทยาศาสตร์ รร.จภ. รุ่นที่ 4

2557

1. โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
2. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. รุ่นที่ 1+2
(24 รร.)

2558

1. โครงการพัฒนาความรู้ฯ สพฐ. รุ่นที่ 1+2 +3 (36 รร.)
2. โครงการอบรมความรู้ +ICT

2559

1. โครงการพัฒนาความรู้ฯ สพฐ. รุ่นที่ 2+3+4 (36 รร.)
2. โครงการอบรมความรู้ +ICT

2560

1. โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด (12 รร.)
2. โครงการพัฒนาความรู้ฯ สพฐ. รุ่นที่ 3+4+5 (36 รร.)
3. โครงการอบรมความรู้ +ICT (603 คน)

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

What’s on

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารและครู MWIT ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำแผนการเรียนรู้ของ PCSHS

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดินทางไปยังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2567

Digital Media Center

2 April 2024

MWIT จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและครู PCSHS สำหรับพัฒนาเด็ก Gifted วิทย์-คณิต

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Digital Media Center

2 April 2024

[ศึกษาดูงาน] จาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

Digital Media Center

15 March 2024

MWIT ร่วมกับ PCSHS จัดประชุมผู้บริหารเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและระบบการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริมศักยภาพครูและระบบการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 ระหว่างวันที่ 7–8 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

Digital Media Center

8 January 2024

ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอเชิญชวนคุณครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม การประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 2 – 3 กันยายน ปีการศึกษา 2566 โดยสามารถเข้ารับชมกิจกรรมต่างๆได้ ดังนี้

Admin

10 August 2023

MWIT จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 4-6 สิงหาคม นี้

ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดเต็มในการเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Digital Media Center

5 August 2023

MWIT ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ “การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิต-วิทย์ สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ”

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ “การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น” เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

Digital Media Center

28 January 2022

งานบริการวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save