คณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก National Junior College เยือน MWIT

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำโดย คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านการทำโครงงาน ความรู้ทางวิชาการ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คณะครู National Junior College (NJC) จำนวน 2 คน พร้อมด้วยนักเรียนอีก 7 คน นอกจากจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมในชั้นเรียนพิเศษที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดเตรียมไว้อย่าง การเรียนรำไทย ศิลปะ ดาราศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งหมดยังได้ศึกษาดูงาน ณ สวนสามพราน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยผ่านกิจกรรมลอยกระทง การท่องเที่ยว ณ พัทยา และศูนย์การค้าไอคอนสยาม

แต่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับ National Junior College แตกต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียนเครือข่ายอื่น ๆ คือ การที่นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน (Collaborative Research Project) ซึ่งปีนี้ มีโครงงานร่วมกันถึง 3 หัวข้อ ได้แก่

โครงงานกลุ่มที่ 1 เป็นโครงงานเกี่ยวกับ Oil

 • โครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาในหัวข้อ “วัสดุดูดซับน้ำมันและสารอินทรีย์จากยางพาราผสมเซลลูโลสและซิลิกา” เป็นโครงงานของ นายภูมิพิรัชย พันพินิจ นักเรียนชั้น ม.6/8 นางสาวณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นายจิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ นักเรียนชั้น ม.6/8 มี ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน โดยได้ศึกษาวิธีการกำจัดน้ำมันด้วยวัสดุดูดซับที่ทำมาจากยาง ขุยมะพร้าวและซิลิกาไฮโดรโฟบิก เนื่องจากปัจจุบันมีงานวิจัยที่ใช้ยางเป็นตัวดูดซับแต่ก็ยังพบปัญหาอยู่ว่ามีน้ำหนักมาก จึงพัฒนาให้ยางเป็นไฮโดรโฟบิก จากนั้นเพิ่มรูพรุนด้วยขุยมะพร้าวและเพิ่มซิลิกาไฮโดรโฟบิกเพื่อดูดซับน้ำมันมากขึ้นและน้ำน้อยลง
 • โครงงานของนักเรียน National Junior College ศึกษาในหัวข้อ “The development of absorbent factors influencing oil adsorption of hair.” เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับน้ำมันจากเส้นผมที่ถูกปรับปรุงพันธะด้วยกรดซัลฟิวริกและกรดฟอสฟอริกในระยะเวลาที่แตกต่างกัน

          โดยทั้งสองโครงงานนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับน้ำมันเหมือนกัน

โครงงานกลุ่มที่ 2 เป็นโครงงานเกี่ยวกับ Hepatitis B

 • โครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาในหัวข้อ “การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดการไหลในแนวระนาบสำหรับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีจากน้ำลาย” เป็นโครงงานของ นายณัฐชานนท์ รองเดช นักเรียนชั้น ม.6/2 และ นายกริชเพชร โคตรหลักคำ นักเรียนชั้น ม.6/8 มี ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ซึ่งสามารถแสดงผลให้เห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยใช้เทคนิคทดสอบอิมมูแอสเสย์ชนิดการไหลในแนบระนาบ (Lateral flow immunoassay) โดยเริ่มจากการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร (Gold nanoparticles; AuNPs) ซึ่งใช้เป็นโมเลกุลรายงานบนเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้น จากนั้นทำการศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมบนเส้นทดสอบเพื่อใช้สำหรับตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบีในน้ำลาย
 • โครงงานของนักเรียน National Junior College ศึกษาในหัวข้อ “The Development of Lateral Flow Immunoassay for Detection of Hepatitis B in Saliva Using Silver Nanoparticles” เป็นโครงงานที่พัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) โดยใช้เทคนิคทดสอบอิมมูแอสเสย์ชนิดการไหลในแนบระนาบ (Lateral flow immunoassay) ซึ่งใช้อนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร (Siver nanoparticles; AgNPs) เป็นโมเลกุลรายงาน

โครงงานทั้งสองหัวข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจแอนติเจนไวรัสตับอักเสบบีจากน้ำลายของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้การคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละโครงงานจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ที่ใช้โมเลกุลรายงานคนละชนิดกัน

โครงงานกลุ่มที่ 3 เป็นโครงงานเกี่ยวกับ Geography

 • โครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาในหัวข้อ “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดแผนการท่องเที่ยวโดยใช้หลักโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่การบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” เป็นโครงงานของ นายกษิดิ์พิชญ์ วิภาตะรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5/4  นายกิตติธัช เทียนโพธิวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/4 และ นายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย นักเรียนชั้น ม.5/4  มี ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ครูสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน โดยโครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้หลักการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เพื่อให้นักเดินทางที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • โครงงานของนักเรียน National Junior College ศึกษาในหัวข้อ “Fostering Urban Livability with Effective Public Transport” โดยศึกษาความน่าอยู่ของเมืองผ่านระบบขนส่งสาธารณะ โดยเปรียบเทียบระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์

          การศึกษาโครงงานทั้งสองนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ขนส่งสาธารณะในการพัฒนาเมือง

งานวิเทศสัมพันธ์ (ภาพ/ข้อมูล)
ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (ภาพ/สรุป)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save