การอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เปิดโลกทัศน์เรื่องฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์พลังงานสูง และควอนตัมฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จเยือนองค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research: CERN) ทรงเล็งเห็นว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนําระดับโลก จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอันมาก ทำให้ผู้บริหารของเซิร์นและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการในแขนงที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัย CMS Experiment ของเซิร์น ซึ่งจากข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ในการดำเนินงานระหว่างเซิร์นและประเทศไทยหลายโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการภายใต้ 5 โครงการหลัก ได้แก่

 • โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
 • โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
 • โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium
 • โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น
 • โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานและงานวิจัยด้านอนุภาคมูลฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น  สำหรับการจัดการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานในปีนี้  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม  ซึ่งนอกจากผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในโครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น  ข้างต้นแล้ว  โรงเรียนยังได้เปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือครู เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย รวม 135 คน

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้กล่าวในพิธีเปิดการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ตอนหนึ่งว่า 

“…โครงการไทย-เซิร์นที่จัดให้กับนักเรียน คุณครู และนักวิทยาศาสตร์ของไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ  การเตรียมความพร้อมและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานมีความสำคัญมาก เพราะถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เราก็จะไม่เข้าใจว่าคืออะไร เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษ เราจะเจอศัพท์ใหม่ ๆ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอศัพท์ใหม่ ๆ พร้อมกับไวยกรณ์ ก็คงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมาก ดังนั้น ถ้าเรามีความรู้พื้นฐาน เราเตรียมเรื่องพวกนี้ไปก่อน ก็คงจะมีเรื่องให้เราได้คิดตามเพื่อนๆ ต่างชาติ ได้ทัน และเราจะมีโอกาสทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท้าทายได้มากยิ่งขึ้น…

…การที่เราศึกษา การที่เราเข้าใจสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ซับซ้อน จะทำให้เราเก่งขึ้นไปด้วย ทั้งในมุมเราเอง และมุมทั้งประเทศ ปัจจุบันในประเทศไทย เราเห็นวิทยาการที่ล้ำหน้าในวงการวิทยาศาสตร์อย่างมหาศาล เราเห็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงานนี้เป็นหลัก สามารถสร้างอานิสงส์ ไม่เพียงแต่วงการวิทยาศาสตร์ แต่เข้าไปถึงภาคอุตสาหกรรม วงการเกษตร วงการแพทย์ เพราะด้วยองค์ความรู้ของฟิสิกส์อนุภาค…”

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือไทยกับเซิร์น ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น มี 2 โครงการ คือ

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น 

ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน ได้แก่ อาจารย์อนุชา ประทุมมา และ อาจารย์จตุพร พันตรี  ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ

2. โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการจวบจนถึงปัจจุบัน มีครูและนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวนรวม 33 คน แบ่งเป็น ครู 4 คน และ นักเรียน 29 คน

ข้อมูลอ้างอิง

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (https://www.princess-it.org)
โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น (https://www.slri.or.th)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save