นักเรียน MWIT เจ๋ง กวาดรางวัลจากเวทีการประกวด YSC 2022 พร้อมคว้าโควตาตัวแทนประเทศ เข้าแข่งขัน Regeneron ISEF 2022 ถึง 3 โครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่หนึ่ง และรางวัลชมเชย พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Regeneron ISEF 2022 จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24  ซึ่งประกาศผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565      

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันให้ผลงานเยาวชนไทยเป็นประจักษ์ในเวทีโลก โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 สาขา ประกอบด้วย  สาขาคณิตศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์  สาขาเคมี  สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์  สาขาวัสดุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  และสหสาขา

สำหรับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์รอบชิงชนะเลิศในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Young Scientist Competition: Virtual YSC 2022) โดยมีนักเรียน 164 จาก 36 โรงเรียน มาร่วมนำเสนอ 67 โครงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาค ที่มีนักเรียนทั่วประเทศร่วมส่งข้อเสนอถึง  1,269 โครงงาน และเมื่อประกาศผลรางวัลแล้ว ปรากฏว่ามีโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 สาขาวัสดุศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Regeneron ISEF 2022  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการตรวจวัดแบบ non-invasive ของสารครีเอตินินในของเหลวระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบพกพา” ผลงานของ นายพีรทัตต์ ลาภณรงค์ชัย นักเรียนชั้น ม.5/4 และ นายธนพัฒน์ รีชีวะ นักเรียนชั้น ม.5/1  โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.ธิติกร บุญคุ้ม นักวิจัย ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

รางวัลที่ 1 สาขาสหสาขา และรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Regeneron ISEF 2022  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การทำนายความไวต่อยาด้วยเทคนิคผสมผสาน Graph Attention Networks เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แบบแม่นยำ โดยใช้โครงสร้างโมเลกุลยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์”  ผลงานของ นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร นักเรียนชั้น ม.6/8  นายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6/4  และ นายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ นักเรียนชั้น ม.6/6  โดยมี ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง ครูสาขาวิชาเคมี และ นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นที่ปรึกษา

รางวัลที่ 1 สาขาเคมี และได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Regeneron ISEF 2022  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่สำหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม” ผลงานของ นายกุลพัชร ชนานำ นักเรียนชั้น ม.5/5  นายคุณัชญ์ คงทอง นักเรียนชั้น ม.5/5 และ นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม นักเรียนชั้น ม.5/5  โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์  นักวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

รางวัลที่ 1 สาขาเคมี  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบสารโคตินินในปัสสาวะเพื่อตรวจวัดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง” ผลงานของ นางสาวปิยนุช อนันตกิจโสภณ นักเรียนชั้น ม.5/8  นางสาวปาณิศา เอื้อพันธุ์พงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/8 นางสาวชนิตสิรี อนุมานไพศาล นักเรียนชั้น ม.5/8  โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์  อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา

รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบความไวสูงแบบ multiple detection สำหรับไอออนของโลหะหนักโดยใช้สารปริมาณน้อยเพื่อการทดสอบภาคสนามในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม” ผลงานของ นางสาวพรรษนันท์ ทุ่งปรือนักเรียนชั้น ม.5/7  นางสาวเบญญาภา อติชาติภัสสร นักเรียนชั้น ม.5/9 และ นางสาวลลิตภัทร ณ อุบล นักเรียนชั้น ม.5/10  โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์ อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย สาขาชีววิทยา  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการระบุชนิดของปลาทะเล” ผลงานของ นายกฤตย์ กิตติชัยดํารง นักเรียนชั้น ม.5/9  นายพันธวัสส์ จิระเกียรติกุล นักเรียนชั้น ม.5/9 และ นายปวริศ ดาวฉาย นักเรียนชั้น ม.5/9  โดยมี ดร.ชลกรานต์ อวยจินดา ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นครูที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย สาขาสหสาขา  ได้แก่

 • โครงงานเรื่อง “การทำนายและคัดเลือกเปปไทด์ต้านมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาและการลดการสร้างเมลานินจากข้อมูลเปปทิโดมของ Cannabis sativa ด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ” ผลงานของ นายสุทธิธาร สุวรรณนพคุณ นักเรียนชั้น ม.5/5  นางสาวจุฑามาศ รัตนพงษ์วณิช นักเรียนชั้น ม.5/5 และ นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล นักเรียนชั้น ม.5/5  โดยมี อาจารย์ทิพนาถ น้อยแก้ว ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นครูที่ปรึกษา

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save