MWIT จัดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2022

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน MWIT Science Fair 2022 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2022 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “สร้างพลังความคิดและชีวิตที่ยั่งยืนด้วยวิทย์และเทคโนโลยี” โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสนำเสนอในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) สำหรับโครงงานที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 95 โครงงาน เป็นโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 49 โรงเรียน ใน 31 จังหวัด โดยมี ผู้ร่วมงานทั้งหมด 286 คน

กิจกรรมภายในงาน นอกจาก ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 16 ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร Quantum Technologies Foundation of Thailand (QFTF) องค์กรที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมประเทศไทย จะร่วมบรรยายพิเศษช่วงพิธีเปิด ในหัวข้อ “Quantum Innovation” แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ

 • การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายในรูปแบบออนไลน์
 • กิจกรรม Science Activity ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 • การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนเก่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านการเสวนา เพื่อจุดประกายแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตให้กับน้อง ๆ

สำหรับผลรางวัลการแข่งขันนั้น มีดังนี้

รางวัลกิจกรรม Science Activities

 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม The Missing Evidence ได้แก่ นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ นางสาวศุภวิภา อันชำนาญ นางสาวสิรินารถ หนูสง และ นายกฤติน กำจรกิตติคุณ
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม Power Rangers Super Eco-force ได้แก่ นางสาวปราริสา กล้าพนัส นายณภัทร นิ่มนวล นางสาวอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ และ นางสาวณัฐณิชา เขื่อนคำป้อ
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม Secret of the Alchemists ได้แก่ นางสาวชาลิสา ขาวเมืองน้อย นายอริย์ธัช พัชรกิจหิรัญโชติ นายณัฐภัค จักรีลา นายวรรณรัตน์ ชาญสุวรรณ และ นายวชิรวัช คำแสนสุข
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม The Power of Digital Technology ได้แก่ นายฌามา วจนชัย นายปวริศ โยธาราษฎร์ นายอัลอามีน ยีดอราแม นายวริทธิ์ธร คงหนู และ นายธีรเมต ช่วยพยุง
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม Rocket to the Blue Moon ได้แก่ นางสาวปาริชาติ วรรณแรก นายอาชาไนย ยกสมบัติ นางสาวพิชญ์สินี ใจเหล็ก และ นายวรานนท์ แก้วนัยจิตร
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในธีม Amazing Future Food ได้แก่ นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์ นายนวพร จิตนารินทร์ นายณภัค เวชสุรียะกุล และ นางสาวกรเกศ จิรัปปภา
 • รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Science Activity ในหัวข้อธีม New Generation of Medicine ได้แก่ นายภูวิช สบายเหลือ นางสาวทิพประภา เจนกุลประสูติ นางสาวสิริธร นวลแก้ว นายคุณัชญ์ คงทอง และ นายธนกร เฮงสุนทร

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาฟิสิกส์

 • โครงงานเรื่อง “การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน” โดย นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาคณิตศาสตร์

 • โครงงานเรื่อง “ปัญหาการเติมช่องว่างสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ ด้วยบล็อกเตตริสต่างชนิดเมื่ออยู่ติดกัน” โดย นายธนภัทร คลังนาค โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงงานเรื่อง “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” โดย นางสาวจุฑามาศ พรั่งพิบูลย์ นางสาวปุณณภา ศรุตานนท์ และ นายวชิรวัช คำแสนสุข โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

โครงงานเรื่อง “การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม” โดย นายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • โครงงานเรื่อง “ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากวัชพืชรุกรานในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก” โดย นางสาวธนาวดี ม่วงงาม และ นางสาวนภสกร บัวไสว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงงานเรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัดผักลิ้นห่านด้วยวิธีการทางชีวภาพเพื่อยับยั้งเชื้อมาลาเรีย” โดย นางสาวกชพร จุลศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โครงงานเรื่อง “การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” โดย นางสาวภัทร วิธานติรวัฒน์ นายณัฐภัค จักรีลา และ นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

รางวัลนำเสนอโครงงานแบบบรรยายยอดเยี่ยม สาขาเคมี

 • โครงงานเรื่อง “Fruit-Long: แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้” โดย นางสาวกวิสรา รุจิประภากร และ นางสาวลักษิกา หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • โครงงานเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติกผ่านท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง” โดย นางสาวชนากานต์ รัตนบุรี และ นางสาวณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่สำหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA” โดย นายกุลพัชร ชนานำ นายคุณัชญ์ คงทอง และ นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save