MWIT จัดพิธีแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดพิธีแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอและการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว มีดังนี้

การนำเสนอและแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ

 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sigma Xi Annual Meeting & Student Research Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ The Conference Center Niagara Falls รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Rapid osteoporosis risk assessment:
Non-invasive detection kit of calcium, phosphate and pH in human sweat
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์
นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย
นายกรวีร์ ลีลาอดิศร
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์รางวัล Top Presenters ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาเคมี

 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Immobilization and catalytic properties of pumpkin seed lipase on chitosanนางสาวพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร
นายสุทธิภัทร จิตรแหง
นายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น ลำเพาพงศ์
ดร.ดวงแข ศรีคุณ

– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบบรรยาย
– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Development of colorimetric technique for quantitative analysis of oxybenzone by formation of copper complexนายจิรายุ หงส์อมตะ
นายธาม สันติลินนท์
นายสถาปนา อาจหาญ
ดร.ดวงแข ศรีคุณ
ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา
– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบบรรยาย
– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Prediction of Anti Propionibacterium acnes peptides from various proteases hydrolyzed Riceberry rice branนายพรพินิต ประสาทกุล
นางสาวธนกมล คงสนธิ
นางสาวนพรดา ม้าสุวรรณ
อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน
– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบบรรยาย
– รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Removal and detection of Bisphenol-A by environment-friendly processes: two-way benefits from water hyacinth for reducing the toxic chemical in the environmentนายณภัทร แย้มยิ่ง
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว
– รางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอแบบบรรยาย
– รางวัลเหรียญเงินในการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Electrospun nanofilter from Zein efficiency as divalent cation absorberนางสาวฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์
นายปาติโมกข์ สหะพล
นางสาวธีรนาฏ กันต์พิทยา
อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ
ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์
รางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • การนำเสนอโครงงานในงาน The 9th Online Fully Residential Schools International Symposium 2021 (FRSIS2021) จัดโดย Sekolah Seri Puteru สหพันธรัฐมาเลเซีย ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
COVID-19 patients severity analyzerนายธนกร จันทรุมาศ
นายเดชาวัต เชวงมหาปีติ
นายวชิรวิทย์ โพธิ์สุวรรณ
อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะSilver Medal

 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2021) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Study of the optimal ratio of Carbopol and natural pectin to form a gel texture for alcohol hand sanitizerนางสาวบุญยานุช หิรัญธเนศ
นางสาวมณสิชา ตั้งศิริภิญโญ
อ.พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์2nd Runner-up Award

 • กิจกรรมโครงการ The 8th Online-AMGS Conference for Teen Researcher จัดโดย Asia-Pacific Economic Cooperation และ APEC Mentoring Centre for the Gifted in Science ช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-20 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยจากโครงการ Thai Science Camp เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
A review on the development of cellulose-based bioplastic from rice (Oryza sativa) strawนางสาวกวิสรา รุจิประภากรอ.พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์Best Presentation

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

 • การแข่งขัน International Al-Farghani Physics Olympiad ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
รายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษาการแข่งขันรางวัล
นายธัมคูณ นิธีกุลวัฒน์ดร.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์เหรียญเงิน
นายฐิติวัชร์  จันทรคณาพัฒน์เหรียญทองแดง
นายภูริ จรรยาเจริญเหรียญทองแดง
นายพิสิษฐ์ สมใจเหรียญทองแดง

 • การแข่งขัน The 4th International Chemistry Tournament (IChTo 2021) ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย Moscow State University สหพันธรัฐรัสเซีย
รายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษาการแข่งขันรางวัล
นายวรัชญะ วัชโรทยางกูร
นางสาวภัสนันท์ บวรไกรเลิศ
นายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ
นายปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูล
นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร
นางสาวฟ้าใส ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง
ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา
Honorable Mention
นายวรัชญะ วัชโรทยางกูรPersonal Third Place
นายปภิณวิช อนันตะเศรษฐกูลPersonal Third Place

 • การแข่งขัน International Mathematical Modeling Challenge (IMMC) 2021 ในฐานะผู้แทนประเทศไทย
รายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษาการแข่งขันรางวัล
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์
นายศิระ ดวงเนตร
นายณัฐภูมิ บำรุงชูเกียรติ
นายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์Honorable Mention
นางสาวพิชญา ปรมาเวศ
นายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ
นายธนภัทร คลังนาค
นายวุฒิภัทร วุฒิภัทรธรรม
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์Honorable Mention

 • การแข่งขัน The 4th Mathematical Modeling Tournament 2021 (MMT2021) โดย Advanced Education and Science Center of Moscow State University (Kolmogorov School) สหพันธรัฐรัสเซีย
ประเภทรายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษาการแข่งขันรางวัล
การแข่งขันประเภททีมนายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร
นางสาวณัฐณิชา หงส์เลิศนภากุล
นายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย
นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
ดร.สุพรรณี เชื้อนุ่น
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
– รางวัล Honorable Mention ในการแข่งขัน Mathematics Applied To Science Olympiad (MATS)
– รางวัล Honorable Mention ในการแข่งขัน Math Around Us Olympiad (MAU)
– รางวัล Third Degree Diploma ในการแข่งขัน Mathematical Modeling Contest (MMC)
– รางวัล Honorable Mention จากผลคะแนนรวม
การแข่งขันประเภททีมนายวริศ จรัสปรีดาลาภ
นางสาวชลิดา ปิติมนตรีกุล
นายวิภู กิจสำเร็จ
นายกษิดิ์เดช จูห้อง
อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
ดร.สุพรรณี เชื้อนุ่น
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
– รางวัล First Degree Diploma ในการแข่งขัน Mathematics Applied To Science Olympiad (MATS)
– รางวัล Honorable Mention ในการแข่งขัน Optimization Contest
– รางวัล Honorable Mention ในการแข่งขัน Mathematical Modeling Contest (MMC)
– รางวัล Third Degree Diploma จากผลคะแนนรวม
การแข่งขันประเภทเดี่ยวนายวริศ จรัสปรีดาลาภอ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
ดร.สุพรรณี เชื้อนุ่น
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง
รางวัล Second Degree Diploma
การแข่งขันประเภทเดี่ยวนายวิภู กิจสำเร็จรางวัล Second Degree Diploma
การแข่งขันประเภทเดี่ยวนายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์รางวัล Honorable Mention

การนำเสนอและแข่งขันโครงงานระดับชาติ

 • โครงการ Prime Minister’s Science Award 2021 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Rapid osteoporosis risk assessment:
Non-invasive detection kit of calcium, phosphate and pH in human sweat
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์
นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย
นายกรวีร์ ลีลาอดิศร
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์Best of Biological Science ใน Prime Minister’s Science Project Award 2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Rapid osteoporosis risk assessment:
Non-invasive detection kit of calcium, phosphate and pH in human sweat
นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์
นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย
นายกรวีร์ ลีลาอดิศร
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

 • การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง
โครงงานผู้พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัล
Rapid osteoporosis risk assessment:
Non-invasive detection kit of calcium, phosphate and pH in human sweat
นางสาวเปมิกา ลีไตรรงค์
นางสาวณฐพร ฐิตินันท์
นายพลวิชญ์ ธีรพันธุวัฒน์
อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋งเหรียญเงิน
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างคาร์โบพอลและเพกตินจากธรรมชาติในการสร้างเนื้อเจลสำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์นางสาวบุญยานุช หิรัญธเนศ
นางสาวมณสิชา ตั้งศิริภิญโญ
อ.พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์เหรียญเงิน

 • ค่ายวิทยาศาสตร์ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน และ 12-13 พฤษภาคม 2564
โครงงานผู้พัฒนารางวัล
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากนาโนเซลลูโลสเพื่อลดการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรมนางสาวกวิสรา รุจิประภากรPopular vote โครงงานแห่งทศวรรษ

การแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ

 • การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายชื่อนักเรียนครูผู้ควบคุมทีมรางวัล
นายกุลพัชร ชนานำอ.ชาคริต สมานรักษ์
ดร.สุทธิวัฒน์ หมาดหลี
รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
รางวัลพิเศษ คะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนหญิง
นายเสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพงศกร โลหะศิริวัฒน์รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไดกิ ฮาซาม่ารางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนาวิล ศิลปศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลพิเศษ คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค พร้อมทั้งได้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน International Remote Astronomy Olympiad (IRAO) ประจำปี 2564
นายณัฐพัตร ผ่องญาติรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิจกรรมการแข่งขันรายชื่อนักเรียนรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์นายสรวีย์ บุญมีประกอบ
นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร
รางวัลชนะเลิศ
นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ
นายธนภัทร จารุพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นายกวีรภัทร์ ไชยไธสง
นางสาวกวิสรา รุจิประภากร
รางวัลชนะเลิศ

 • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมการแข่งขันรายชื่อนักเรียนรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์นายสรวีย์ บุญมีประกอบ
นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นายกวีรภัทร์ ไชยไธสง
นางสาวกวิสรา รุจิประภากร
รางวัลชนะเลิศ

 • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดโดยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษารางวัล
นางสาวพิชญา ปรมาเวศ
นางสาวบุณยวีร์ วิริยวงวานศ์
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์รางวัลชนะเลิศ

 • การแข่งขันและการประกวดทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน ระหว่างวันที่ 23 25 และ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รายชื่อนักเรียนครูที่ปรึกษารางวัล
นางสาวพิชญา ปรมาเวศ
นางสาวหฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ
อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันบรรยายภาพ

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save