โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 (TISF2021) ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ณ วังสระปทุม

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 (TISF2021)  เป็นงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดปีเว้นปีเป็นประจำ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้นอีกครั้ง  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม หนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน TISF2021 เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับรูปแบบพิธีเปิดงาน Thailand International Science Fair 2021 จากเดิมทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นการเปิดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  ซึ่งถ่ายทอดสดและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์กับนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมพิธีเปิด และกราบบังคมทูลนำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

          กิจกรรมในพิธีเปิด ประกอบด้วย 

 • กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นยารักษาโรคอหิวาตกโรค  มีสิทธิบัตรทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  โดยได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Drug Discovery Research for Sustainable Development of Health Products” (การวิจัยค้นพบยาใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน)
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในพิธีเปิด จำนวน 4 โครงงาน ประกอบด้วย
 1. โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง “The study and development of an engineering model of picosatellite (CUBESAT) for testing in near space by using a high altitude balloon” โดย นายชิติพัทธ์ อู่วิเชียร  นายธนกฤต สิริมงคลวัฒนา  และ นายวัชรศักย์ พรหมณี จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 2. โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง “Improvement of gas adsorption efficiency of fragile porphyrin-based MOFs” โดย Mr. Seunguk Kang, Mr. Chanwoo Kang and Mr. Gyumin Seol จาก Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี
 3. โครงงานสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง “Prediction and selection of anticancer peptide from Cordyceps militaris peptidome using bioinformatics” โดย นางสาวจริญญากร จันทวรรณกูร จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง “Development of polydiacetylene-based sensor for formaldehyde detection.”  โดย Miss Pei Rong Toh  Miss Evelyn Lai จาก National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์  และ นายกฤษณ์ มณีเทศ  นายภูวพัศ เทียมจรรยา นายจิรัฏฐ์ ภาณุเตชะ จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนภาคโปสเตอร์ จำนวน 20 โครงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet เช่นเดียวกัน

Thailand International Science Fair ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีธีมงานว่า “Strengthening sustainability and resilient society through science and technology” (เสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  โดยมีผู้ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 300 คน จาก 50 โรงเรียนทั่วโลก ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก โรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ 28 โรงเรียน จำนวน 124 คน  โรงเรียนในประเทศไทย 21 โรงเรียน จำนวน 73 คน จาก และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อีก 240 คน

กิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมากถึง 140 โครงงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารและครู  กิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน  กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาดูงานเสมือนจริง (Virtual Excursion) ณ มิวเซียมสยาม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน

การจัดงานนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  ขณะเดียวกันผู้บริหารและครู จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้และการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก