30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ  30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์  หลังจากทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโรงเรียน ใจความตอนหนึ่งว่า

“…นักเรียนได้ความรู้มาก็ช่วยสอนคนอื่นสอนคนที่ไม่เก่งก็สอนอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้ดีแต่เป็นคนดีแม้ว่าจะทำงานอะไรสาขาวิชาอะไรไม่ได้เกี่ยงเลยคือเป็นคนต้องการหาความรู้และมีความรู้ว่าจะหาความรู้จากที่ไหนเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องที่ใช้ได้ขอให้ดำเนินการให้ดีต่อไปประสบความสำเร็จวันนี้ได้เจอครูเก่าครูใหม่ก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำอะไรก็ขอให้นึกถึงส่วนรวมใหญ่  ส่วนรวมประเทศชาติส่วนรวมของมนุษยชาติคือโลกนี้อย่างที่นึกไว้ตั้งแต่ต้น…”

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “3 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” โดยนิทรรศการได้กล่าวถึงเรื่องราวใน 3 ทศวรรษของการดำเนินการโรงเรียน ประกอบด้วย

1. ทศวรรษแห่งการเริ่มต้น
 • กำเนิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย : เรื่องราวของการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • จากวัดไร่ขิงสู่ศาลายา : การเปลี่ยนสถานที่จากวัดไร่ขิงสู่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2.   ทศวรรษแห่งการงอกงาม
 • จากกรมสามัญศึกษาสู่องค์การมหาชน : การเปลี่ยนจากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญสู่องค์การมหาชน
 • จากประเทศไทยสู่เวทีโลก : การจัดงาน International Student Science Fair 
 • จากการพัฒนาเด็กเก่ง ม.ปลาย สู่ เด็กเก่ง ม.ต้น : การเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็ก
  3.   ทศวรรษแห่งการสร้างเครือข่าย
 • จากวิกฤตการณ์สู่โอกาสการพัฒนา : การรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 • จากหนึ่งโรงเรียนสู่เครือข่ายทั่วประเทศ : การบริการทางวิชาการ การร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้สู่โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านโครงการต่าง ๆ
 • จากเพื่อนในประเทศสู่พันธมิตรนานาชาติ : การจัดงาน Thailand International Science Fair 
 • พระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : การพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 • เส้นทางสู่นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ : การสรุปผลงานนักเรียนตลอด 3 ทศวรรษ และโอลิมปิกวิชาการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร นักเรียนเก่า รุ่นที่ 4  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอร์ออร์คิดส์ & แลบ ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ  

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่า รุ่นที่ 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการ

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 15  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณความดีที่บุคคลเหล่านี้ได้เคยประกอบไว้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถือกำเนิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้ร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดกำเนิดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันมหิดลวิทยานุสรณ์” (MWIT Day)

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นปีที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดินทางมาครบ 30 ปี โรงเรียนจึงได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน รวมถึงสืบสานอุดมการณ์ในการสร้างคนดีคนเก่งไปรับใช้ประเทศและสังคม

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save