30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ  30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์  หลังจากทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโรงเรียน ใจความตอนหนึ่งว่า

“…นักเรียนได้ความรู้มาก็ช่วยสอนคนอื่นสอนคนที่ไม่เก่งก็สอนอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้ดีแต่เป็นคนดีแม้ว่าจะทำงานอะไรสาขาวิชาอะไรไม่ได้เกี่ยงเลยคือเป็นคนต้องการหาความรู้และมีความรู้ว่าจะหาความรู้จากที่ไหนเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องที่ใช้ได้ขอให้ดำเนินการให้ดีต่อไปประสบความสำเร็จวันนี้ได้เจอครูเก่าครูใหม่ก็อาจจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำอะไรก็ขอให้นึกถึงส่วนรวมใหญ่  ส่วนรวมประเทศชาติส่วนรวมของมนุษยชาติคือโลกนี้อย่างที่นึกไว้ตั้งแต่ต้น…”

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “3 ทศวรรษแห่งการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” โดยนิทรรศการได้กล่าวถึงเรื่องราวใน 3 ทศวรรษของการดำเนินการโรงเรียน ประกอบด้วย

1. ทศวรรษแห่งการเริ่มต้น
 • กำเนิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย : เรื่องราวของการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • จากวัดไร่ขิงสู่ศาลายา : การเปลี่ยนสถานที่จากวัดไร่ขิงสู่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2.   ทศวรรษแห่งการงอกงาม
 • จากกรมสามัญศึกษาสู่องค์การมหาชน : การเปลี่ยนจากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญสู่องค์การมหาชน
 • จากประเทศไทยสู่เวทีโลก : การจัดงาน International Student Science Fair 
 • จากการพัฒนาเด็กเก่ง ม.ปลาย สู่ เด็กเก่ง ม.ต้น : การเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็ก
  3.   ทศวรรษแห่งการสร้างเครือข่าย
 • จากวิกฤตการณ์สู่โอกาสการพัฒนา : การรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 • จากหนึ่งโรงเรียนสู่เครือข่ายทั่วประเทศ : การบริการทางวิชาการ การร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้สู่โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านโครงการต่าง ๆ
 • จากเพื่อนในประเทศสู่พันธมิตรนานาชาติ : การจัดงาน Thailand International Science Fair 
 • พระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : การพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 • เส้นทางสู่นักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ : การสรุปผลงานนักเรียนตลอด 3 ทศวรรษ และโอลิมปิกวิชาการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร นักเรียนเก่า รุ่นที่ 4  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอร์ออร์คิดส์ & แลบ ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ  

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่า รุ่นที่ 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการ

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 15  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณความดีที่บุคคลเหล่านี้ได้เคยประกอบไว้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถือกำเนิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้ร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดกำเนิดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันมหิดลวิทยานุสรณ์” (MWIT Day)

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นปีที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เดินทางมาครบ 30 ปี โรงเรียนจึงได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน รวมถึงสืบสานอุดมการณ์ในการสร้างคนดีคนเก่งไปรับใช้ประเทศและสังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก