โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานวันเกียรติยศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานวันเกียรติยศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้  และได้เลื่อนการจัดงานไปก่อน  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่คลี่คลายลง โรงเรียนจึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมให้สามารถจัดงานได้  โดยมีการจัดงานดังกล่าวให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จมาจากความสามารถหรือโชค” โดย ดร. สมเกียรติ ได้ฝากข้อคิดไว้ตอนหนึ่งว่า

“อยากให้ทุกคนเลือกงาน แน่นอนว่าต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทุกคนสามารถยังชีพได้ตามอัตภาพที่ตนเองอยากจะเป็น  เรื่องเงินคงเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง แต่เรื่องที่สองที่น่าจะสำคัญกว่า คืองานที่ตอบสนองความใฝ่รู้ของเรา จริง ๆ แล้ว ในโลกของเรา มีงาน มีอาชีพที่น่าสนใจมากมาย ถ้าเราเป็นคนที่โชคดี ให้เราเลือกงานที่ตรงกับ Passion ของเรา อย่าเลือกเฉพาะเงิน หรือค่านิยมของสังคม ถ้างานนั้นจะเป็นประโยชน์ตอบแทนกลับมายังสังคมได้ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขมาก เพราะผลการศึกษาพบว่า คนที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์กับผู้อื่น สุดท้ายแล้ว คือคนที่มีความสุขมากที่สุด”

หลังจากนั้น ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณรางวัลนักเรียนดีศรีมหิดล และประกาศนียบัตรรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการประเภทผลการเรียนดีเด่น และ รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการเสียสละและทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน

รางวัลนักเรียนดีศรีมหิดล  รางวัลที่มอบให้นักเรียนคุณสมบัติโดดเด่นด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก มีพฤติกรรมการเรียนดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อนในชั้นเรียน มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุกคนโดยเห็นเป็นประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไป  นักเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ

รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผลการเรียนยอดเยี่ยม คะแนนรวมยอดเยี่ยมทุกรายวิชาตลอด 6 ภาคเรียน และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก

รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทผลการเรียนดีเด่น

 • กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ A-Level ได้แก่ นายจักริน หงส์ฟ่องฟ้า และระดับ O-Level ได้แก่ นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มรายวิชาเคมี ได้แก่ นายพุฒินนท์ ไวยกูล 
 • กลุ่มรายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวแพรฟ้า ประชาพร
 • กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ 
 • กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นางสาวภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ Pre-intermediate ได้แก่ นางสาวปรีชญา  สุวรรณพงษ์กร  ระดับ Intermediate ได้แก่ นายนิปุณ มังคะจา และ ระดับ Advance ได้แก่ นายเตชทัต สกุลศักดิ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางสาววรรษมน เอกสมทราเมษฐ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นายธนดล ระงับพิษ

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการประเภทโอลิมปิกวิชาการ  รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อการมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้น นักเรียนทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณตน และผู้อำนวยการได้มอบปัจฉิมโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้ไปจากโรงเรียนนี้ ไม่ใช่การศึกษาที่ดีที่สุด ไม่ใช่ทุนการศึกษา แต่เป็น ”โอกาส”  โอกาสเป็นสิ่งที่หายากมาก โรงเรียนนี้ให้โอกาสเราเติบโตและพัฒนาศักยภาพ  แต่ระหว่างที่เราได้รับโอกาส เราก็ใช้โอกาสของคนอื่นในการพัฒนาโอกาสของเรา เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น จึงอยากให้พวกเราใช้โอกาสที่ได้รับมา สร้างความสามารถของเรา และไปสร้างโอกาสให้คนอื่นอีกต่อ ๆ ไป และสิ่งดี ๆ ที่เราสร้างไว้ จะกลับมาหาเราเอง เราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น เราทำเพื่อตัวเอง แต่แค่มองให้ยาวขึ้น อย่ามองผลประโยชน์ระยะสั้น เราจำเป็นต้องสร้างสังคมที่ดีขึ้นมา  เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยคนอื่น ไปพร้อมกับเข็มของมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ติดไปพร้อมกับใบประกาศ”

ก่อนที่ นักเรียนทั้งหมดจะร่วมร้องเพลงมาร์ชมหิดลวิทยานุสรณ์ ปิดท้ายงานวันเกียรติยศ

งานสื่อสารองค์กร (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก