โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานวันเกียรติยศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานวันเกียรติยศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้  และได้เลื่อนการจัดงานไปก่อน  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่คลี่คลายลง โรงเรียนจึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมให้สามารถจัดงานได้  โดยมีการจัดงานดังกล่าวให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จมาจากความสามารถหรือโชค” โดย ดร. สมเกียรติ ได้ฝากข้อคิดไว้ตอนหนึ่งว่า

“อยากให้ทุกคนเลือกงาน แน่นอนว่าต้องเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทุกคนสามารถยังชีพได้ตามอัตภาพที่ตนเองอยากจะเป็น  เรื่องเงินคงเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง แต่เรื่องที่สองที่น่าจะสำคัญกว่า คืองานที่ตอบสนองความใฝ่รู้ของเรา จริง ๆ แล้ว ในโลกของเรา มีงาน มีอาชีพที่น่าสนใจมากมาย ถ้าเราเป็นคนที่โชคดี ให้เราเลือกงานที่ตรงกับ Passion ของเรา อย่าเลือกเฉพาะเงิน หรือค่านิยมของสังคม ถ้างานนั้นจะเป็นประโยชน์ตอบแทนกลับมายังสังคมได้ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขมาก เพราะผลการศึกษาพบว่า คนที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์กับผู้อื่น สุดท้ายแล้ว คือคนที่มีความสุขมากที่สุด”

หลังจากนั้น ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณรางวัลนักเรียนดีศรีมหิดล และประกาศนียบัตรรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผลการเรียนยอดเยี่ยม รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการประเภทผลการเรียนดีเด่น และ รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการเสียสละและทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน

รางวัลนักเรียนดีศรีมหิดล  รางวัลที่มอบให้นักเรียนคุณสมบัติโดดเด่นด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก มีพฤติกรรมการเรียนดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อนในชั้นเรียน มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุกคนโดยเห็นเป็นประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไป  นักเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ

รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านผลการเรียนยอดเยี่ยม คะแนนรวมยอดเยี่ยมทุกรายวิชาตลอด 6 ภาคเรียน และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก

รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทผลการเรียนดีเด่น

 • กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ A-Level ได้แก่ นายจักริน หงส์ฟ่องฟ้า และระดับ O-Level ได้แก่ นางสาวปริยฉัตร รุธิรโก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มรายวิชาเคมี ได้แก่ นายพุฒินนท์ ไวยกูล 
 • กลุ่มรายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวแพรฟ้า ประชาพร
 • กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ 
 • กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นางสาวภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ Pre-intermediate ได้แก่ นางสาวปรีชญา  สุวรรณพงษ์กร  ระดับ Intermediate ได้แก่ นายนิปุณ มังคะจา และ ระดับ Advance ได้แก่ นายเตชทัต สกุลศักดิ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางสาววรรษมน เอกสมทราเมษฐ์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นายธนดล ระงับพิษ

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการประเภทโอลิมปิกวิชาการ  รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อการมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้น นักเรียนทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณตน และผู้อำนวยการได้มอบปัจฉิมโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้ไปจากโรงเรียนนี้ ไม่ใช่การศึกษาที่ดีที่สุด ไม่ใช่ทุนการศึกษา แต่เป็น ”โอกาส”  โอกาสเป็นสิ่งที่หายากมาก โรงเรียนนี้ให้โอกาสเราเติบโตและพัฒนาศักยภาพ  แต่ระหว่างที่เราได้รับโอกาส เราก็ใช้โอกาสของคนอื่นในการพัฒนาโอกาสของเรา เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น จึงอยากให้พวกเราใช้โอกาสที่ได้รับมา สร้างความสามารถของเรา และไปสร้างโอกาสให้คนอื่นอีกต่อ ๆ ไป และสิ่งดี ๆ ที่เราสร้างไว้ จะกลับมาหาเราเอง เราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น เราทำเพื่อตัวเอง แต่แค่มองให้ยาวขึ้น อย่ามองผลประโยชน์ระยะสั้น เราจำเป็นต้องสร้างสังคมที่ดีขึ้นมา  เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยคนอื่น ไปพร้อมกับเข็มของมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ติดไปพร้อมกับใบประกาศ”

ก่อนที่ นักเรียนทั้งหมดจะร่วมร้องเพลงมาร์ชมหิดลวิทยานุสรณ์ ปิดท้ายงานวันเกียรติยศ

งานสื่อสารองค์กร (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save