MWIT ร่วมเสนอผลงานในงาน SPC 2024

ครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2024 (SPC 2024) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 19 (Siam Physics Congress 2024) เป็นงานที่สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ฟิสิกส์ข้ามขีดจำกัด สหวิทยาการสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง” (Physics Beyond Boundaries: Interdisciplinary Insights for a Changing World) เพื่อเป็นเวทีให้นักฟิสิกส์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบความก้าวหน้าวิทยาการสมัยใหม่จากนักฟิสิกส์ชั้นนำระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้

ในการนี้ คณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 6 คน พร้อมด้วยนักเรียน จำนวน 16 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

การนำเสนอผลงานของครู ภาคบรรยาย (Oral presentation)

 • ผลงานเรื่อง “Experimental set for studying charge-discharge of two RC circuits simultaneously by automatically displaying electric potential graphs in real time” โดย  ดร.สมพร บัวประทุม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้นำเสนอ

การนำเสนอผลงานของครู ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

 • ผลงานเรื่อง “Machine learning for predicting projectile motion with and without air resistance” ผลงานของ ดร.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ  โดยทั้งสองท่านเป็นผู้นำเสนอผลงาน
 • ผลงานเรื่อง “Centroiding the charge cloud footprint from a microchannel plate detector using machine learning techniques” ของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธวัชชัย สุดใจ ครู สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยเจ้าของผลงานเป็นผู้นำเสนอ
 • ผลงานเรื่อง “Enhancing scientific literacy in alignment with PISA framework through DIY dynamo-based learning activities in wind energy production for science high school students” ผลงานของ ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ดร.ธัญนันท์ สมนาม ครู สาขาวิชาฟิสิกส์  โดยผลงานนี้ ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ เป็นผู้นำเสนอ
 • ผลงานเรื่อง “An alternative approach to fostering critical thinking, creativity, and technology integration in twenty-first century education: A case study of Mahidol Wittayanusorn School” ผลงานของ ดร.ธัญนันท์ สมนาม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ นักเรียนเก่า รุ่นที่ 31 โดยมี ดร.ธัญนันท์ สมนาม เป็นผู้นำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานของนักเรียน ภาคบรรยาย (Oral presentation)

 • ผลงานเรื่อง “Rapid portable anemia classifier for non-invasive detection using optical absorption technique” (เครื่องจำแนกภาวะโลหิตจางอย่างรวดเร็วแบบพกพาสำหรับการตรวจจับแบบไม่รุกรานโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสง)  ของ นายวริทธิ์ ส่งศรี นักเรียนชั้น ม.6/4  นายกิตติคม สุขบัว นักเรียนชั้น ม.6/4 และ นายนิธิศ อ่วมทอง นักเรียนชั้น ม.6/4 โดยมี ดร.สมพร บัวประทุม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับ ดร.สุภานันท์ สุจริต ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ผลงานเรื่อง “Development of detection device for heavy metal contamination using ultraviolet-visible spectroscopy” (การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักด้วยวิธีการอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี) ของ นางสาวนภัสสา กันตังกุล นักเรียนชั้น ม.6/7 และ นายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม นักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมี ดร.ธัญนันท์ สมนาม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับ ดร.ณัฐวัชร กุลรัตน์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ดร.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ครูสาขาวิชาเคมี
 • ผลงานเรื่อง “Personalized human speech cancellation using synthesized voice” (การศึกษาการหักล้างเสียงพูดเฉพาะบุคคลของมนุษย์ด้วยเสียงสังเคราะห์) ของ นายอภินัทธ์ งามพันธุ์ไพศาล นักเรียนชั้น ม.6/10  นางสาวสุพิชชา ฉันทวรางค์ นักเรียนชั้น ม.6/10 และ นางสาวอชิรญาณ์ สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/10 โดยมี อาจารย์จตุพร พันตรี ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • ผลงานเรื่อง “Comparison of efficiency of machine learning techniques for prediction of PM 2.5 in Thailand” (การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค Machine Learning ในการทำนายปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย) ของ นายชยพล เลิศงามมงคลกุล นักเรียนชั้น ม.6/9 และ นายผลิตโชค พนมวงศ์ตะวัน นักเรียนชั้น ม.6/9 โดยมี ดร.ธัญนันท์ สมนาม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับ ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การนำเสนอผลงานของนักเรียน ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

 • ผลงานเรื่อง “TTEPS: Transpiration and Transportation driven Electrokinetic Power Source” (การพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยทฤษฎีจลนศาสตร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้หลักการคายน้ำและการลำเลียงน้ำของพืช) ของ นายนนทพัทธ์ ชุ่มมงคล นักเรียนชั้น ม.6/9  นายพลกฤต ศุภผล นักเรียนชั้น ม.6/9 และ นางสาวชัญญา ไชยอาดูล นักเรียนชั้น ม.6/9 โดยมีดร.ธัญนันท์ สมนาม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับ อาจารย์จตุพร พันตรี ครูสาขาวิชาฟิสิกส์
 • ผลงานเรื่อง “Studying thermal expansion and thermal cooling of solids by interference pattern using Michelson interferometer” (การศึกษาสัมประสิทธิ์การขยายตัวและการเย็นตัวของของแข็งจากริ้วการแทรกสอดโดยใช้ชุดการทดลองการแทรกสอดแบบมิเชลสัน) ของ นายนวพรรษณ์ กริชจนรัช นักเรียนชั้น ม.6/4  นางสาวกชพร ธรรมรงค์กุล นักเรียนชั้น ม.6/4 และ นายนันทเมธ ศรีงาม นักเรียนชั้น ม.6/4  โดยมี ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save