นักเรียน MWIT รับรางวัลจากการประกวด YSC พร้อมคว้าโอกาสแข่งต่อรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

โครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ารางวัลถึง 27 โครงงาน จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันตก ซึ่งจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมได้ไปต่อในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ถึง 5 โครงงาน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก มีโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านเข้ารอบจากข้อเสนอโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 41 โครงงาน โดยเจ้าของผลงานทั้งหมดได้มาร่วมนำเสนอโครงงาน เพื่อเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันนี้มีการแบ่งออกประเภทออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1 โครงงานชีววิทยา
 • กลุ่มที่ 2 โครงงานเคมี
 • กลุ่มที่ 3 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มที่ 4 โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์
 • กลุ่มที่ 5 โครงงานวิศวกรรมศาสตร์
 • กลุ่มที่ 6 โครงงานคณิตศาสตร์และสถิติ
 • กลุ่มที่ 7 โครงงานวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มที่ 8 โครงงานวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
 • กลุ่มที่ 9 โครงงานฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์

หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ผลการประกวดโครงงานมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับทุนพัฒนาผลงาน 9,000 บาท และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  จำนวน 5 โครงงาน

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยหลักการเชิงสี” ผลงานของ นายธราดล จิตซื่อ และ นายชญนัทธ เทียมเมือง โดยมี อาจารย์วัลลภ คงนะ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.สมพร บัวประทุม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยการใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และการซึมผ่านซิลิกาแอโรเจล” ผลงานของ นางสาวพีรยา แซ่เจีย  นางสาวคัณธรัตน์ พินพิสิทธิ์ และ นายศุภกร วงษ์กุหลาบ โดยมี ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง จาก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการออกแบบยาเปบไทด์สำหรับรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าจากลำดับกรดอะมิโนที่กำหนดความจำเพาะของแอนติบอดี้ต่อแอนติเจน” ผลงานของ นายพีรดนย์ แซ่จึง  นางสาววาราดา จงจิระวงศา และ นายชัยดิฐ ลิ่มกาญจนโชติ  โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี และ รศ. ดร. นพ.ปีติ ธุวจิตต์ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดปริมาณสารอัตโนมัติแบบ 2 in 1 เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม” ผลงานของ นางสาวชัญญา จิรภาวสุทธิ์          นายชนกนนท์ กองกันทะ และ นายมัทธิว เหมะ โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี และ อาจารย์ชาคริต สมานรักษ์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารก่อภูมิแพ้เคซีนและไกลอะดีนในอาหารแบบพร้อมกันโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีชนิดไหลในแนวราบ” ผลงานของ นางสาวศุภาวีร์ บรรเทิง  นางสาวกชพรรณ สิงห์โห และ นางสาวอายะ พ่วงทรัพย์ โดยมี ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.สุดเขต ไชโย จาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค ภาคตะวันตก จำนวน 13 โครงงาน

 • โครงงานเรื่อง “การจำลองระบบการจัดการสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติที่สอดคล้องกับความหนาแน่นของรถ” ผลงานของนายบุริศร์ วังอนานนท์ นายจิรายุ บุญเรือง และ นายภวัต ลิลาพันธิสิทธิ โดยมี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ และ ดร.กมลพร แห้วสันตติ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบไมโครพลาสติกในน้ำแบบพกพา โดยอาศัยการย้อมสีแบบฟลูออเรสเซนต์ การประมวลผลภาพอัตโนมัติ ในต้นทุนที่ไม่สูง” ผลงานของ นายณฐกฤษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี และ นายพุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์  โดยมี ดร.สมพร บัวประทุม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์และหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัย และ อาจารย์จีรวรรณ บัวประทุม ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Dehydrogenation จาก Ni-Cu ซึ่งถูกยึดบน N-doped Activated Carbon support เพื่อสร้างแก๊สไฮโดรเจนจากสารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก” ผลงานของ นางสาวสิดารัศมิ์ สุบงกช  นายวรัท โสพัศสถิต และ นายณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์ โดยมี ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง ครูสาขาวิชาเคมีและหัวหน้าฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ สืบสาย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “ฟิล์มเจลาตินผสมลิกนินเพื่อป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีในผลิตภัณฑ์กัมมี่” ผลงานของ นางสาวพลอยชมพู พรรณราย และ นางสาวปารีณา สถิตธรรมนิตย์  โดยมี ดร.ดวงแข ศรีคุณ และ อาจารย์วีรวุฒิ เทียนขาว ครูสาขาวิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “วัสดุชีวภาพเชิงประกอบจาก Chitosan Alginate Hydroxyapatite และ K-carrageenan สำหรับเป็นโครงเลี้ยงเซลล์กระดูก” ผลงานของ นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล  นายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร และ นางสาวณัฐวรา แย้มประเสริฐ โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา ครูสาขาวิชาเคมี และ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “ชุดตรวจหาสารออกซีเบนโซนในครีมกันแดด” ผลงานของ นายพีรวัส จำจด นางสาวพีรชญา ลิ้มมหาคุณ และ นางสาวณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน์  โดยมี ดร.ดวงแข ศรีคุณ และ อาจารย์วัลลภ คงนะ ครูสาขาวิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การศึกษาเพื่อค้นหาสารที่มีฤทธิ์ป้องกันความดันเลือดสูงจากภาวะพิษแห่งครรภ์ โดยพัฒนาหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์เป็นแบบจำลอง” ผลงานของ นายณัชพล พานิช  นายรติ มหามงคล และ นางสาววชิรญา ยงกุลวณิช โดยมี ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี และ รศ.ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบ 4 in 1 เพื่อทำนายและจำแนกค่าความเป็นพิษหลักของยาที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์โดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลยาและ Stacking Ensemble Learning” ผลงานของ นายสุรพงษ์ บุญสม    นายชยพล แก้วชัยเจริญกิจ และ นางสาวปาณิศรา ชำนาญศิลป์  โดยมี ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง ครูสาขาวิชาเคมีและหัวหน้าฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ และ ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกในการทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของยาต่อโปรตีนเป้าหมาย PCSK9 โดยใช้กลศาสตร์ควอนตัมควบคู่กับโครงสร้างโมเลกุลยา เพื่อใช้ในการการออกแบบยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคต” ผลงานของ นางสาวนิตา จงไกรจักร นายชนทิวา ชนม์ชนกบุญ และ นายกิตติภพ เขียนสา  โดยมี ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง ครูสาขาวิชาเคมีและหัวหน้าฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ และ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษสำหรับการวัดประมาณไตรกลีเซอไรด์และกลูโคสพร้อมกัน” ผลงานของ นางสาวเจนิสา โล  นายล้ำตะวัน พยัพตรี และ นางสาวพิชญ์ณิยา สิทธิฤทธิ์กวินโดยมี ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.สุดเขต ไชโย จาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน                  
 • โครงงานเรื่อง “การศึกษาชนิดของข้าวที่มีผลต่อการสร้างสารสีจากเชื้อรา Monascus” ผลงานของนางสาวภูมิใจ เรืองสินทรัพย์ และ นางสาวธัญญารัตน์ อรุโณศรีสกุล  โดยมี อาจารย์อารีย์ สักยิ้ม ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “ทางเลือกใหม่ของการเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อโดยไฮโดรเจลที่ปราศจากโปรตีนสัตว์โดยใช้ไคโตซาน คาราจีแนน และโพลีไวนิลแอลกอฮอล์” ผลงานของ นายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์  นายภัทรพล เจริญสุขโสภณ และ นายศิวกร ต๊ะกำเนิด โดยมี ดร.โอภาส พระเทพ ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา ครูสาขาวิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาสารเคลือบหลุมร่องฟันที่มีองค์ประกอบของฟิลเลอร์ที่ปลดปล่อยไอออนและสารพอลิไลซีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการซ่อมแซมเนื้อฟันและลดโอกาสการผุซ้ำ” ผลงานของ นางสาวพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล  นางสาวนิชาภา จัมปากะนันท์ และ นายยศวีร์ วรภาสไพบูลย์  โดยมี ดร.สุภานันท์ สุจริต หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์  พรรณพิสุทธิ์ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค ภาคตะวันตก จำนวน 8 โครงงาน

 • โครงงานเรื่อง “เครื่องดักจับฝุ่น PM 2.5 ไร้ไส้กรองด้วยหลักการทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก” ผลงานของ นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์  นายก่ออิชย์กรณ์ จันทร์ฉาย และ นายสิรวิชญ์ อัศวพงษ์เกษม โดยมี ดร.ธวัชชัย สุดใจ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “แอพการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกข้าวและทำนายผล” ผลงานของ นายศิรสิทธิ์ หวังผล  นายสุทธิทัต สานสุวรรณ และ นายชฎิลธร ลาภทรงสุข  โดยมี ดร.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ดร.สิทธิโชค โสมอ่ำ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้แอโรเจลในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุเปลี่ยนเฟส” ผลงานของ นางสาวพนัชกร ผิวทองงาม  นางสาวกชกร จิตรานุรักษ์เจริญ และ นางสาวณัฐภัค ทองแท้  โดยมี ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง จาก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลจาก k-carrageenan สำหรับการนำส่งยาโรคเบาหวาน โดยวิธีควบคุมด้วยไฟฟ้า” ผลงานของ นายสิทธิภาคย์ อัศวสถาพรผล  นายภาสกร วราจิตติชัย และ นายวีรชน ใหม่นาเพียง  โดยมี ดร.อุษา จีนเจนกิจ ครูสาขาวิชาเคมี และ ผศ.ดร.นพวรรณ ปาระดี จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาเข็มระดับไมโครเพื่อการนำส่งสารสกัด Ellagic acid จากเปลือกทับทิมในรูปแบบแผ่นแปะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” ผลงานของ นางสาวทอแสง แสงอรุณ และ นางสาวทอฝัน เลิศวรรณวิทย์ โดยมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา ครูสาขาวิชาเคมี และ ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ ครูสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การสร้างแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ กรด N-แอซีติลนิวรามินิก ใช้ร่วมกับเซนเซอร์เชิงไฟฟ้าเคมีประเภทกระดาษ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคปอดนิวโมโคนิโอสิส” ผลงานของ นางสาวพัชรชา อากาศวิภาต  นางสาวปุญยวีร์ พิทยาวงศ์อานนท์ และ นางสาวชนกนันท์ ภูกาบิน โดยมี ดร.สุภานันท์ สุจริต หัวหน้าสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รศ. ดร. ธีรพล เปียฉ่ำ จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย CMC ให้มีคุณสมบัติป้องกัน โรคแอนแทรกโนส จากเชื้อรา Colletotrichum spp. ด้วยสารสกัดหยาบจากสาหร่ายทุ่น (Sargassum polycystum) เพื่อยืดอายุการจัดเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว” ผลงานของ นางสาวภิญญาพัชญ์ ไพบูลย์  นายชาตโยดม อู่วุฒิพงษ์  และ นายจิรกร นวลศิริ โดยมี อาจารย์ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ครูสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดแผนการท่องเที่ยวโดยใช้หลักโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ผลงานของ นายกิตติธัช เทียนโพธิวัฒน์  นายกษิดิ์พิชญ์ วิภาตะรักษ์ และ นายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย  โดยมี ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ครูศิลปศาสตร์

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการและได้รับทุนพัฒนาผลงาน จำนวน 1 โครงงาน

 • โครงงานเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบ Phosphoethanolamine เพื่อบ่งชี้การเป็นโรคซึมเศร้า” ผลงานของ นายศิริอานันท์ บุญประสิทธิพันธ์ นางสาวภวิภา อ่องพัฒนกุล และ นายวชิรวิทย์ ทองย้อย โดยมี ดร.ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์ ครูสาขาวิชาเคมี  ฟิสิกส์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

ทั้งนี้ ทุกโครงงานที่ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการ ทั้งหมดได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ก่อนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

https://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity (ภาพ)
ณุจุฑา ธรรมสุเมธ (ข้อมูล/ภาพ)
ศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล (เรียบเรียง)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save