นักเรียน MWIT ร่วมแสดงฝีมือทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะศิลปศาสตร์ 2566

ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะศิลปศาสตร์ในธีม “พลเมืองไทย-พลเมืองโลก” ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเล่านิทาน การประกวดพูด การประกวดแรป การประกวดวาดภาพ การประกวดร้อยกรอง การประกวดเรียงความ การแข่งขันเกมวงเวียนวรรณกรรมไทย และการแข่งขันถามตอบความรู้รอบสังคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน และนักเรียนร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนกว่า 300 คน โดยมีคณะกรรมการ ทั้งครูสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และครูสาขาวิชาหรือฝ่ายงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ตัดสิน

กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีพื้นที่แสดงผลงานจากความสามารถพิเศษและความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้และร่วมสนุกในกิจกรรมที่มีอย่างหลากหลายและการโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน

สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดต่าง ๆ มีดังนี้

การประกวดกลอน ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรม”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวภูริชญา พรพาณิชพันธุ์ นักเรียนชั้น ม.5/7
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายรวิทย์ ผ่านภูวงษ์ นักเรียนชั้น ม.6/10
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวนิชาภา จัมปากะนันท์ นักเรียนชั้น ม.5/2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายวงศกร มาลาลักษมี นักเรียนชั้น ม.6/5
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายธนนนท์ คินธร นักเรียนชั้น ม.4/4
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายพงศกร โลหะศิริวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/6

การประกวดแรป หัวข้อ “ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายปวเรศ อินนุพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/9
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวพุฒิพร เจริญวิมลรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5/2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายพุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/1
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวเธอธาวัลย์ เจริญกุล นักเรียนชั้น ม.4/6
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายปณิธิ โลภาส นักเรียนชั้น ม.6/2

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายกฤดนท ผลอนันต์ นักเรียนชั้น ม.6/4
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด นักเรียนชั้น ม.6/4
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายสิทธิพร สิงห์นลินธร นักเรียนชั้น ม.5/9
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวอู่อุขวัญ เจริญกุล นักเรียนชั้น ม.6/7
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวมทินา บุญเต็ม นักเรียนชั้น ม.6/5
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายเจตนิพัทธ์ บุญนำ นักเรียนชั้น ม.5/7
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวปนัณญา สังข์แก้ว นักเรียนชั้น ม.5/7
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายพชรกร สวัสดี นักเรียนชั้น ม.5/7

การประกวดพูด หัวข้อ “ไทยคืออิสระ: พลวัตของพลเมืองไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวปานรวี ทองพูล นักเรียนชั้น ม.4/1
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  นายวงศกร มาลาลักษมี นักเรียนชั้น ม.6/5
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นายอภินัทธ์ งามพันธุ์ไพศาล นักเรียนชั้น ม.5/10
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวภภรกัญ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย นักเรียนชั้น ม.4/10

การประกวดเล่านิทาน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวปานรวี ทองพูล นักเรียนชั้น ม.4/1 และ นางสาวทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร นักเรียนชั้น ม.4/5
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวพัชรชา อากาศวิภาต นักเรียนชั้น ม.5/6 และ นางสาววศินี วิมลศิลปวิญญู นักเรียนชั้น ม.5/6

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “Thai Citizens’ Attitudes and Responsibility towards Global Society.” (ประเภท Drawing)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวภภรกัญ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย นักเรียนชั้น ม.4/10
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสาวชนิดาภา ทองบ่อ นักเรียนชั้น ม.6/6
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายยศวีร์ วรภาสไพบูลย์ นักเรียนชั้น ม.5/6
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวอภิชญา อนุมานไพศาล นักเรียนชั้น ม.5/4
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวอู่อุขวัญ เจริญกุล นักเรียนชั้น ม.6/7

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “Thai Citizens’ Attitudes and Responsibility towards Global Society.” (ประเภท Digital Painting)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวภานิชา ผุสดีโสภณ นักเรียนชั้น ม.4/10
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.5/4
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวบัว จันทรังสิกุล นักเรียนชั้น ม.6/5
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวณัฏฐณิชา เลิศสิริมั่นคง นักเรียนชั้น ม.6/6
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวพัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล นักเรียนชั้น ม.5/6
 • รางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวณัชชา หอบรรลือกิจ นักเรียนชั้น ม.6/1

การประกวดเรียงความ หัวข้อ “เยาวชนไทยก้าวไกลสู่พลเมืองโลก”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวงศกร มาลาลักษมี นักเรียนชั้น ม.6/5
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายรวิทย์ ผ่านภูวงษ์ นักเรียนชั้น ม.6/10
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายอัยยา สุทธิกุลบุตร นักเรียนชั้น ม.4/7

การแข่งขันเกมวงเวียนวรรณกรรมไทย

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกิริฎา ก่อเกียรติ นักเรียนชั้น ม.5/7
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายธนกร พุ่มโพธิงาม นักเรียนชั้น ม.4/10
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวนิทิยา บุญมาลา นักเรียนชั้น ม.4/8

การแข่งขันถามตอบความรู้รอบสังคม

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.4/8 และ นายธนภัทร อมรรัตน์ธำรงค์ นักเรียนชั้น ม.4/8
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายธีร์ธวัช อาวพิทักษ์ นักเรียนชั้น ม.4/9 และ นายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา นักเรียนชั้น ม.4/9
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวรักตะวัน ทวีลาภ นักเรียนชั้น ม.5/1 และ นายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ นักเรียนชั้น ม.5/4

ปิยรัตน์ แซ่อึ้ง (ภาพ/สรุป)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save