MWIT สานสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

การสร้างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ (International Recognition) เป็นพันธกิจหนึ่งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จึงเป็นบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการต่างประเทศในการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประเทศญี่ปุ่นคือประเทศแรกของพันธกิจนี้ ประเทศที่รายล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมากมาย ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีโรงเรียนในความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในลักษณะของโรงเรียนเครือข่าย (Partner Schools) ถึง 3 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบด้วย

1.  Ritsumeikan High School ตั้งอยู่ ณ เมือง NagaoKakyo จังหวัดเกียวโต

2.  Waseda University Honjo Seior High School ตั้งอยู่ ณ เมือง Honjo จังหวัดไซตามะ

3.  Aichi Prefectural Handa Senior High School ตั้งอยู่ ณ เมือง Handa จังหวัดไอจิ

โดยช่วงปิดภาคเรียนของทุกปีการศึกษา นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต่างสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนเครือข่ายข้างต้น เพื่อไขว่คว้าหาประสบการณ์ทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ “ประเทศญี่ปุ่น” คือประเทศยอดฮิตที่นักเรียนสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านโครงการที่โรงเรียนเสนอชื่อให้กับมหาวิทยาลัย (School Nomination)  ทำให้การเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมีเป้าหมายในการเข้าพบผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแนะนำตัวตนของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย ดร.จิโรจน์ แสดงรัตนประเสริฐ ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อาจารย์ธนภัทร สินธวาชีวะ เจ้าหน้าที่กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ งานวิชาการ ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารและผู้แทนจาก Tokyo Institute of Technology และ Kyoto University ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การเดินทางวันที่ 1

คณะฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร Global Scientists and Engineers Program (GSEP) ของ Tokyo Institute of Technology ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร  โดยสถาบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และวิศวกรรม  ช่วงแรกผู้เรียนยังไม่ต้องเลือกสาขา แต่เมื่อได้บูรณาการสิ่งที่เรียนเข้ากับความสนใจที่แท้จริงแล้ว ผู้เรียนถึงจะเลือกศึกษาและทำวิจัยเชิงลึกในสาขาที่ตนเองสนใจ  ซึ่งแม้ว่าหลักสูตรนี้จะเปิดสอนไม่นาน แต่ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่น้อย   

นอกจากคณะฯ จะเยี่ยมได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรนี้แล้ว ยังได้พบปะกับนักเรียนเก่า รุ่นที่ 24-29 ที่เรียนที่นี่มากถึง 21 คนด้วย

การเดินทางวันที่ 2

          Waseda University Honjo Seior High School โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือจุดมุ่งหมายของวันนี้  โดยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงของเมืองฮอนโจ โดยหลังจากเดินเยี่ยมชมแล้ว คณะฯ พบว่า การจัดการเรียนการสอนของที่นี่ นอกจากจะให้นักเรียนเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนลงพื้นที่ทำวิจัยจริงด้วย เช่น การลงพื้นที่ไปยังแม่น้ำในตัวเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างของสัตว์น้ำและนำกลับมาวิเคราะห์ เป็นต้น  และนับว่าโชคดีที่วันนั้นทางโรงเรียนได้จัดงานวัฒนธรรมประจำปี (School Festival) ขึ้นเช่นกัน ทำให้ได้เห็นความสามารถของนักเรียนที่หลากหลาย เช่น การร้องเพลงเชียร์ การทำกิจกรรมชมรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีชงชา ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ของโรงเรียน

การเดินทางวันที่ 3

          อีกหนึ่งโรงเรียนเครือข่ายที่คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม นั่นก็คือ Aichi Prefectural Handa Senior High School ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรและมีการเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียนแล้ว ทั้งหมดได้ไปเยี่ยมชมหอสมุดประจำเมือง และการสร้าง Dashi ซุ้มไม้เคลื่อนที่ ที่มีความสูงประมาณ 8 เมตร โดยมีชาวเมืองเป็นผู้ก่อสร้างและแกะสลัก ซึ่งทุก ๆ 5 ปี ชาวเมืองฮันดะ จะมีเทศกาลการแห่ไปรอบ ๆ เมือง

การเดินทางวันที่ 4

          คณะฯ ได้เข้าพบผู้บริหารหลักสูตร International Undergraduate Program (iUP) ของ Kyoto University ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเรียนคอร์สปรับพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงคอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้  โอกาสนี้ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมไปถึงศักยภาพของนักเรียนในด้านการทำวิจัยให้กับผู้บริหารของหลักสูตรทราบด้วย จากนั้น ทั้งหมดได้เดินชมมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมไปด้วยและเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการศึกษาและการวิจัยได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตลอดการเดินเยี่ยมชม ได้มีนักเรียนเก่ามาร่วมอธิบายสถานที่ต่าง ๆ และคอยอำนวยความสะดวก

          หลังจากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้บริหารและคณะครูได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม Japan Super Science Fair 2022 ณ Ritsumeikan High School

          การเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงตัวตนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้รับรู้และปูทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนปัจจุบันแล้ว ยังได้นำประสบการณ์จากการเยี่ยมชมมาถ่ายทอดให้กับคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกิจกรรมต่อไป

          สุดท้าย นักเรียนเก่าทั้งหมดได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน และฝากถึงรุ่นน้องที่มีความฝันศึกษาต่อต่างประเทศให้เตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพราะการได้มาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแห่งวิทยาการและนวัตกรรม เป็นเหมือนการเปิดโลกประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  ทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร้ขีดจำกัด จึงเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะกับโรงเรียนที่เน้นการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นเช่นมหิดลวิทยานุสรณ์

ธนภัทร สินธวาชีวะ (ภาพ/เรื่อง)

อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (เรียบเรียง)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save