โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2020

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน MWIT Science Fair 2020 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรม MWIT Science Fair เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และโลกทัศน์ทางวิชาการ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และค้นหาโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย อันเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยและนวัตกร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรม MWIT Science Fair อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมนำเสนอโครงงาน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาและทำวิจัยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย มิตรภาพ และความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2020 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์ (Create) สมัครสมาน (Collaborate) และสื่อสาร (Communicate) โดยเชิญนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจากต่างประเทศในเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาร่วมนำเสนอโครงงานของตนเอง ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 403 คน จาก 73 โรงเรียน รวม 109 โครงงาน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดย ดร. คุณหญิงกัลยา ได้กล่าวถึงการจัดงาน ใจความสำคัญว่า

“รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานเปิดงาน เป็นครั้งแรกที่เห็นนักเรียนที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จำนวนมากในประเทศไทยมาอยู่พร้อมกัน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้เด็กไทยเท่าทัน เท่าเทียม ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะนำพาประเทศไปแข่งขันกับคนอื่นได้ โดยเราจะเห็นว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด จึงอยากให้มีเวทีนำเสนอผลงานอยู่เรื่อยๆ โอกาสนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ตั้งใจจัดงาน เพื่อให้ทุกคนได้มาเจอกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งคุณครูและเด็ก ขอฝากความหวังไว้กับทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยหวังว่าการจัดงานนี้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาวงการการศึกษาและวงการวิทยาศาสตร์ต่อไป”

นอกจากนี้ในพิธีเปิด ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก Preclinical Sciences ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยายาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “The Path from Basic Science Research to Drug Discovery and Industrial Application” และ การนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในพิธีเปิด จำนวน 3 โครงงาน ประกอบด้วย

 1. โครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “อัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ” โดย นายปิยะวัฒน์ แก้วยม นายพศิน อ่ำวงศ์ และ นาย วิชยุตม์ เกิดไชย จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 2. โครงงานสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง “การระบุสปีชีส์ของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ที่พบในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ลำดับเบสของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI)” โดย นายพิสิษฐ์ แสนจันทร์ จาก โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โครงงานสาขาเคมี เรื่อง “ชุดทดสอบคลอรามีน: นวัตกรรมเซนเซอร์เชิงสีเพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นางสาวอธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และ นายณภัทร สัจจมงคล จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กิจกรรมภายในงาน MWIT Science Fair 2020 นอกจากจะมีการนำเสนอโครงงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม Science Activities ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรในสาขาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Life Journey after School เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียน

ปริญญา เพ็ชรวารี (ภาพ)

อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save