นักเรียน MWIT รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน YSC 2020 ระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็น ครั้งที่ 22 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น ม.2-6 ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดเพื่อหาสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

ในปีนี้ มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จำนวน 19 โครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และได้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน 3,000 บาท พร้อมกับสิทธิ์มานำเสนอในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นศูนย์ของภาคตะวันตก โดยการประกวดรอบนี้ มีโครงงานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 12 โครงงาน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก รับทุนพัฒนาผลงาน 9,000 บาท และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 7 โครงงาน ได้แก่

 • โครงงานสาขาวิศวกรรม เรื่อง “ชุดควบคุมการใช้กลิ่นบำบัดความเครียดอัตโนมัติ โดยใช้สัญญาณ จากคลื่นสมอง” ของ นายจักริน หงส์ฟ่องฟ้า มี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นครู ที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทอพอลอยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” ของ นายกัญจน์ คงอรรถการ มี ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็น ครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาชีววิทยา เรื่อง “ประสิทธิภาพของสารสกัดอย่างหยาบของเชื้อรา Chaetomium globosum ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris ที่ก่อโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพด” ของ นายธราดร อึ้งประสิทธ์ิ นายสิรวิชญ์ สว่างแจ้ง และ นายธัชวรรธน์ ปัญญาวุฒิเลิศ มี ดร. อรวรรณ ปิยะบุญ ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาเคมี เรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดคาร์บอนดอทสำหรับตรวจจับพาราควอต” ของ นางสาวไอริณ ศิริอดุลย์ นายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล และ นายสักรินทร์ นนทะภา มี ดร. ดวงแข ศรีคุณ ครูสาขาวิชาเคมี และ นายเกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาเคมี เรื่อง “ต้นแบบการตรวจสอบสารสามชนิดด้วยทฤษฎีสี CMYK: การบูรณาการ ความรู้แนวสร้างสรรค์สู่การประยุกต์ใช้ที่หลากหลายในเชิงเคมี” ของ นายปัณณธร เตชปีติกุล นายวรเชษฎฐ์ สุทธิสมิทธิ์ และ นายจีระพัสก์ เกล็ดเครือมาศ มี ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชา เคมี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการบันทึกทำนองหลักใน รูปของโน้ตเพลง” ของนายภูชิสส์ พรหมช้าง และ นายวุฒินันท์ อุปพงษ์ มี นายชัยนันท์ วันอินทร์ ครูสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “การพัฒนาหน้ากากกรองฝุ่น PM2.5 โดยนาโนไฟ เบอร์จากไคโตซาน” ของ นางสาวณภัทร พฤกพัฒนาชัย นางสาวปาณิสรา เกียรติบัณฑิต และ นางสาวปิติภา แก้วพวง มี นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ครูสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และ นายรัฐพล รังกุพันธุ์ จาก สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นครู ที่ปรึกษาโครงงาน

รางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก รับทุนพัฒนาผลงาน 7,000 บาท จำนวน5 โครงงาน ได้แก่

 • โครงงานสาขาเคมี เรื่อง “โฟมปลายข้าว-ปูน ขาวนาโน : แนวทางใหม่ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม สู่การช่วยลดปรากฏการณ์ทะเล กรด” ของ นายกันตภณ งั่นบุญศรี นายชินพัฒน์ คำ าพิทักษ์ และ นายปราชญา อินทรา มี ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี เป็นครู ที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาถุงมือแปลภาษามือเป็นข้อความโดยใช้เซนเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว” ของ นางสาวณัทธมนต์ เมฆธน นางสาวญาณิกา เซียวศิริกุล และ นางสาวธัญพร ขาวพลัด มี นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ คำนวณ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า โดยใช้ เครือข่ายการไหลที่มีค่าน้ำหนักสองค่าบนผลคูณเล็กซิโคกราฟิกของกราฟวิถีและกราฟว่าง” ของ นายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ นายณัฐชนน สาระธนะ และ นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล มี ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง “บทประยุกต์ของปริศนาการปิดหลอดไฟ” ของ นายสิทธิ์ชัย รัตนคาม นางสาวบุษบงกช อยู่ศิริ และ นายจงรัก ภักดี มี นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ์ ครูสาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • โครงงานสาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคตรวจสอบการเสื่อมสภาพของน้ำมัน ที่ผ่านความร้อนมาเป็นเวลานานด้วยหลักการการดูดซับแสง” ของ นายอิทธินันท์ เมนอน และ นายศิวกร อัครสุต มี ดร. ปราณี ดิษรัฐกิจ และ ดร. สมพร บัวประทุม ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นครู ที่ปรึกษาโครงงาน

Facebook : YSC Thailand Fanpage (ภาพ)

Facebook : YSC Thailand Fanpage (ข้อมูล), อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save