คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Glasgow, UK.
 • ระดับปริญญาตรี Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of Glasgow, UK.
 • การอบรมการวิจัยทาง Alternative Energy จาก University of Florida,Gainesville USA.

ปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประธานกรรมการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ
 • คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, USA
 • ระดับปริญญาโท สาขา Genetics จาก University of Wisconsin, USA
 • ระดับปริญญาตรีสาขา Zoology จาก University of Wisconsin, USA

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สอศ
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สพฐ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • อาจารย์ประจำสอนและวิจัยในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์และชีวสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคณะกรรมการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ (สควค.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (เพิ่งพ้นวาระ)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เพิ่งพ้นวาระ)
 • กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (เพิ่งพ้นวาระ)

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

วุฒิการศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานคณะตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผล การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เยือกกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
 • Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director, Thailand Development Research Institute (TDRI)
 • กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 19 (2553-2558)
 • ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (TBA) (2553-2553)
 • กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (2551-2559)
 • ประธานกรรมการ บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (2548-2553)
 • ประธานกรรมการ บริษัทแฟคเตอริ่งกสิกรไทย (2548-2552)
 • กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2547-2553)
 • ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล (2547-2553)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Biochemistry), University College London สหราชอาณาจักร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน

 • ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา
 • กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนด
 • ประธานอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน
 • อนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญํติแห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • ประธานคณะทำงานสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ
 • นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการคนที่ 1 คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 • ที่ปรึกษาและคณะทำงานการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผั้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2552-2560)
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544-2552)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542-2544)
 • หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2537-2541)
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536-2537)

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ

วุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน

 • รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล
 • คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานความร่วมมือสหกิจศึกษาโลก (WACE)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการบริหาร คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานฝ่ายการผลิต บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctorat en Droit (Mention Tres Honorable – เกียรตินิยมดีมาก) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท E.A (Sciences Criminalles – กฎหมายอาญา) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
 • Diplomate of the American Board of Pediatrics University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA.
 • Diplomate of the American Board of Pediatric Hematology/Oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.
 • Certificate in Pediatric Neuro-oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.

ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็ก และอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • กรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยา

รศ.ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน

วุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 16
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ภาษาอังกฤษ ความถนัดด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลาสมา

กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ)

วุฒิการศึกษา

 • AO Fellow Sunnybrook Hospital, University of Toronto, ประเทศแคนาดา
 • Visiting Fellow Centre de Traumatologie et Orthopaedae Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิติดส์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาศัลยศาสตร์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลและผลงานเด่น

 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2559
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555
 • รางวัลจริยธรรมสรรเสริญแพทยสมาคม พ.ศ. 2554
 • รางวัลโครงการดีเด่นสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง Rapid Prototyping in Medicine พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับทวีปแอฟริกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • คณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
 • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • Adjunct Professor of Asian Institute of Technology

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

วุฒิการศึกษา

 • M.Sc. (National Development and Project Planning), University of Bradford, England (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)
 • B.Sc. (Mathematics and Economics), University of Surrey, England

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ประธานคณะทำงานปฏิรูประบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายอัมพร พินะสา)

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทน

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ปัจจุบันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ปี 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี 2560 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี 2559 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • ปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • ปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 • ปี 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2549 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
 • ปี 2546 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าสองยาง สปจ.ตาก
 • ปี 2533 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอศรีวิไล สปจ.หนองคาย
 • ปี 2530 ครู โรงเรียนบ้านนาทราย สปอ.บึงกาฬ สปจ.หนองคาย
 • ปี 2527 ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สปอ.เลิงนกทา สปจ.ยโสธร

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) พ.ศ. 2539 จาก Case Western Reserve University มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ. 2535 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเด่น

 • โครงสร้างระดับจุลภาคของสารเจือ As หรือ Sb ใน ZnO (Doping by Large-Size-Mismatched Impurities: The Microscopic Origin of Arsenic- or Antimony-Doped p-Type Zinc Oxide) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 92, 155504 (2004) ได้รับการอ้างถึงรวม 238 ครั้ง
 • การศึกษาความบกพร่องมูลฐานของผลึก TiO2 โดยวิธีเฟิร์สปรินซิเปิล (First principles study of native defects in anatase TiO2) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. B 73, 125205 (2006) ได้รับการอ้างถึงรวม 55 ครั้ง
 • การศึกษาการเปลี่ยนเฟสจาก Wurtzite เป็น Rocksalt ของ ZnO โดยวิธีเฟิร์สปรินซิเปิล (First-principles study of the wurtzite-to-rocksalt homogeneous transformation in ZnO: A case of a low-transformation barrier) ตีพิมพ์ในวารสารPhys. Rev. B 70, 054104 (2004) ได้รับการอ้างถึงรวม 77 ครั้ง
 • การเปลี่ยนเฟสของเส้นใยนาโน ZnO ภายใต้แรงยืด (Novel phase transformation in ZnO nanowires under tensile loading) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 97, 105502 (2006) ได้รับการอ้างถึงรวม 62 ครั้ง
 • เส้นทางการเปลี่ยนเฟสจาก Wurtzite เป็น Rocksalt ของ GaN (Homogeneous strain deformation path for the wurtzite to rocksalt high-pressure phase transition in GaN) ตีพิมพ์ในวารสาร Phys. Rev. Lett. 86, 91 (2001) ได้รับการอ้างถึงรวม 92 ครั้ง

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 • กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • APCTP General Council Member ของ Asia Pacific Center for Theoretical Physics ประเทศเกาหลีใต้
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [พ.ศ. 2552 – 2554]
 • Visiting Professor, University of California, Santa Barbara, California, USA
 • Research Associate, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA
 • Research Associate, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA
 • Postdoctoral/Visiting Fellow, Xerox Palo Alto Research Center, California, USA
 • Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, Ohio, USA

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

วุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
 • Master of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
 • Doctor rerum natrium (Technische Chemie), Insitut für Technische Chemie der Universität Hannover

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก