คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Glasgow, UK.
 • ระดับปริญญาตรี Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of Glasgow, UK.
 • การอบรมการวิจัยทาง Alternative Energy จาก University of Florida,Gainesville USA.

ปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประธานกรรมการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ
 • คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, USA
 • ระดับปริญญาโท สาขา Genetics จาก University of Wisconsin, USA
 • ระดับปริญญาตรีสาขา Zoology จาก University of Wisconsin, USA

ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สอศ
 • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สพฐ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • อาจารย์ประจำสอนและวิจัยในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์และชีวสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคณะกรรมการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ (สควค.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (เพิ่งพ้นวาระ)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เพิ่งพ้นวาระ)
 • กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (เพิ่งพ้นวาระ)

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

วุฒิการศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการและประธานคณะตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผล การพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เยือกกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) (ปี พ.ศ. 2528)
 • ปริญญาโทมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) (ปี พ.ศ. 2525)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ปี พ.ศ. 2522)

ปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
 • ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ บริษัท วิสอัพ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี ดาต้า เอกซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

19 ก.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2565กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 30 เม.ย. 2564กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
2563 – 14 เม.ย. 2564กรรมการ Oman Oil Company SAOC
2560 – 15 ก.ค. 2562รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
11 มี.ค. 2562 – 15 ก.ค. 2562ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2558 – 17 พ.ย. 2560กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 – 17 พ.ย. 2560นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
2558 – 17 พ.ย. 2560ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์, สถาบันวิทยสิริเมธี
2559 – 17 พ.ย. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
2559 – 17 พ.ย. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559 – 17 พ.ย. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2559 – 31 ก.ค. 2560กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560กรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560 – 17 พ.ย. 2560อนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
2560 – 17 พ.ย. 2560กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
2560 – 17 พ.ย. 2560ที่ปรึกษา สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560คณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2558 – 2560กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2558 – 2560ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
2555 – 31 ก.ค. 2560กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ

วุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน

 • รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล
 • คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานความร่วมมือสหกิจศึกษาโลก (WACE)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการบริหาร คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานฝ่ายการผลิต บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctorat en Droit (Mention Tres Honorable – เกียรตินิยมดีมาก) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท D.E.A. (Sciences Criminalles – กฎหมายอาญา) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
 • Diplomate of the American Board of Pediatrics University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA.
 • Diplomate of the American Board of Pediatric Hematology/Oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.
 • Certificate in Pediatric Neuro-oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.

ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็ก และอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาและกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • กรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยา

รศ.ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน

วุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 16
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
 • ภาษาอังกฤษ ความถนัดด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลาสมา

กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ)

วุฒิการศึกษา

 • AO Fellow Sunnybrook Hospital, University of Toronto, ประเทศแคนาดา
 • Visiting Fellow Centre de Traumatologie et Orthopaedae Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิติดส์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาศัลยศาสตร์ บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลและผลงานเด่น

 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2559
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555
 • รางวัลจริยธรรมสรรเสริญแพทยสมาคม พ.ศ. 2554
 • รางวัลโครงการดีเด่นสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง Rapid Prototyping in Medicine พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ประธานรับเลือกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับทวีปแอฟริกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • คณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
 • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • Adjunct Professor of Asian Institute of Technology

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการด้านการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทํางาน

 • รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
 • ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
 • ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านสังคม 3
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดการงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในตางประเทศ
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ 2
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1
 • ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 และ 4
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ กลุ่มการจัดการ
 • งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ การบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

ตําแหน่งอื่นๆ ที่สําคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรมการโดยตําแหน่ง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการโดยตําแหน่ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • กรรมการโดยตําแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการโดยตําแหน่ง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา)

วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 • ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Mathematics), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
 • M.S. (Mathematics), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.
 • B.A. (Economics), University of Chicago, U.S.A. 
 • B.S. (Mathematics with Honors),University of Chicago, U.S.A.

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเด่น

 • Combinatorics and Graph Theory
  Research includes counting, permutation, combination, scheduling, tournament, graph coloring, coding theory and other related fields
 • Math Education – teaching and learning, assessment

กรรมการและเลขานุการ

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) University of Arizona, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ฟิสิกส์), University of Arizona, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์), University of Rochester, สหรัฐอเมริกาMagnum Cum Laude (เกียรตินิยม)
 • อื่นๆ
  • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณ
  • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 นิด้า
  • หลักสูตรโฆษกกระทรวงมืออาชีพ รุ่นที่ 1 กรมประชาสัมพันธ์
  • Business Analytics: From Data to Insights, Online Certificate Program, Wharton’s Executive Education, University of Pennsylvania 

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
  • รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ
  • รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  • รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนรู้ (สพลร.)
  • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
  • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (โครงการ GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) supported by NASA)
  • เลขานุการคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ – ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ
  • คณะทำงานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  • ประธาน (ร่วม) การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IJCSE2020 — The International Joint Conference on STEM Education 2020 โดย ความร่วมมือระหว่าง สสวท. ศูนย์ภูมิภาค SEAQiM และ SEAQiS 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป –
  • หัวหน้างานสื่อสาระวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (2559-2561)
  • รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ (2555-2557)
  • หัวหน้าโครงการวิจัย
   • การพัฒนาภาพถ่ายโพลาไรเซชั่นเพื่อประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์พื้นผิว Polarisation-based Imaging for Surface Science Applications
   • Physical and Optical Properties of Functional Thin Films by Spectroscopic Ellipsometry
   • การวิจัยและพัฒนาร่วมรัฐและเอกชนเชิงพาณิชย์: การเคลือบโลหะบน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งด้วยวิธีสปัตเตอริง (Sputtering Method)
   • การพัฒนาการเรียนรู้บนฐานโครงงาน (Project-based Learning)
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาต
  • ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารมวลชน 
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
  • รองโฆษกกระทรวง
  • รองประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ วท.
  • รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท.
  • รองประธานคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) วท.
 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโรงเรียนกำเนิดวิทย์ / ทีมร่วมก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ ที่ปรึกษามูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้/มูลนิธิสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่ม ปตท.
 • ปฎิคมและกรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทยและกองบรรณาธิการวารสารฟิสิกส์ไทย เลขานุการการประชุม Siam Physics Congress 2011 
 • กรรมการวิชาการการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 • ผู้นำทีมประเทศไทย (Team Leader) และกรรมการวิชาการโครงการคัดเลือกผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ (IYPT)
 • อนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เลขานุการการประชุมวิชาการ The 1st Thailand-Japan Student Science Fair 2015 และผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาและกรรมการประจำรายการ “วิทยสัประยุทธ์” (ช่อง 5) และรายการ “วิทย์สู้วิทย์” (ช่อง 9 อสมท.) 

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save