การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 10 "MWITS Square X" ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น พัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันตอบปัญหา รวมทั้งยังได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาหาความรู้ในงาน MWITS Open House ประจำปีการศึกษา 2560 อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการภายในงาน MWITS Open House
     นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ฝึกการทำงานร่วม กันอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้จัดทำแบบทดสอบได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลความรู้ที่ได้เรียนมา และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอกต่อไป
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาทต่อทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาทต่อทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาทต่อทีม
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–3)
2) โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยจะต้องมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นสมาชิกของทีมอย่างน้อยทีมละ 1 คน
3) โรงเรียนแต่ละแห่งต้องมีครูผู้ควบคุมทีม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
ลักษณะการสอบแข่งขัน
     การสอบแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม การสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้
     รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบแบบอัตนัยจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาทักษะกระบวนการคิด และวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ โดยทำแบบทดสอบเป็นทีม ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรึกษากันภายในทีมได้ เมื่อหมดเวลา คณะกรรมการจะเก็บข้อสอบ ตรวจและประมวลผลโดยใช้คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ในการจัดเรียงอันดับทีม จากนั้นจะประกาศรายชื่อทีมที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 20 ทีมเพื่อเข้าสอบแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
     รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการตอบคำถามประเภททีม ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรึกษากันภายในทีมได้ โดย คำถามในรอบนี้จะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสอบแข่งขันคณะกรรมการจะชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มการแข่งขัน
กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     โรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยกดที่ "ลงทะเบียน" หรือ "สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน" ทางด้านบนของเว็บไซต์นี้ โดยระบบจะให้ท่านสมัคร Username (หนึ่งโรงเรียนมีได้หนึ่ง Username เท่านั้น) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการอัพโหลดเอกสารและดาวน์โหลดใบรับรองสถานศึกษาได้ภายในระบบรับสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     1) เปิดเว็บไซต์ www.mwit.ac.th/~mwitssquare
     2) เลือกที่ “ลงทะเบียน”
     3) ตั้ง Username และ Password โดยหนึ่งโรงเรียน ใช้หนึ่ง Username เท่านั้น
     4) กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
     5) กด “ส่งใบสมัคร” แล้วการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ (หากเอกสารยังไม่ครบ ผู้สมัครสามารถกด "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" แล้วส่งเอกสารในระบบตามทีหลังได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ตั้งไว้)
     6) ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะตรวจสอบการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยกด “ลงทะเบียน” แล้วกรอก Username และ Password จากนั้นกด “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัครผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความ “การสมัครเสร็จสมบูรณ์”
     ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึงวันที่10 มกราคม พ.ศ.2561 แต่หากเอกสารหรือข้อมูลที่ส่งไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครให้สมบูรณ์ได้ ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ก่อนเวลา18.00น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการแข่งขัน
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร
1) ภาพถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร และภาพถ่ายหน้าตรงของอาจารย์ผู้คุมทีม (สแกนรูปและอัพโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .jpg ขนาด 200x250 Pixel)
2) บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร และอาจารย์ผู้คุมทีม (ถ่ายเอกสาร สแกน และอัพโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .jpg ขนาด 200x250 Pixel)
3) เอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่านักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.7)(สแกนและอัพโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .jpg ขนาด 1280x768 Pixel)
4) เอกสารคำรับรองจากสถานศึกษา (สแกนและอัพโหลดไฟล์ .jpg ขนาด 1280x768 Pixel) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการสอบแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 081-542-2123
นายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 091-865-5480
นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 090-992-5132
โทรสาร: 02-849-7153
อีเมล: mwitsquare10@gmail.com
ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ "MWITS Square"