Thai CERN

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) เกิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริและทรงเล็งเห็นว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนําระดับโลก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอันมาก ทำให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้บริหารของเซิร์นและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการในแขนงที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator: EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสถานีวิจัย CMS Experiment ของเซิร์น ภายหลังจากการลงนาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น และเพื่อให้การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะอนุกรรมการ ฯ จึงได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ 4 โครงการหลัก ได้แก่

 • โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
 • โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium
 • โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น
 • โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น โดยมุ่งเน้นการให้การอบรมความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคแก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไป โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีโรงเรียน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 0 20277850 ต่อ 202 | อีเมล

กำหนดการ โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

เวลาหัวข้อกิจกรรมวิทยากร
09.00 – 09.30 น.พิธีเปิด โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
09.30 – 10.30 น.CERN, Current research activitiesผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 – 10.45 น.Q & A session
10.45 – 11.00 น.Break
11.00 – 12.00 น.Introduction to Particle Physicsอ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.00 – 12.15 น.Q & A session
12.15 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.Particle Accelerator & Detector Applicationsผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 14.15 น.Q & A session
14.15 – 14.30 น.Break
14.30 – 15.30 น.Introduction to Quantum Mechanicsอ.ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ
ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15.30 – 15.45 น.Q & A session

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เวลาหัวข้อกิจกรรมวิทยากร
09.00 – 10.00 น.Introduction to Special Relativityรศ.ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.00 – 10.15 น.Q & A session
10.15 – 10.30 น.Break
10.30 – 11.30 น.Introduction to Particle Acceleratorsอ.จตุพร พันตรี
สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11.30 – 11.45 น.Q & A session
11.45 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.Introduction to Particle Detectorsอ.ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี
ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 14.15 น.Q & A session
14.15 – 14.30 น.Break
14.30 – 16.30 น.🔴 LIVE — Forum I : CERN & Particle Physics – What do they do?ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เชาวโรจน์ วโนทยาโรจน์
Electronic Systems for Experiments Group
Backend Section, CERN

นายสุรพัช เอกอินทร์
PhD Student, Le Laboratoire de Physique
des Hautes Énergies (LPHE), École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL), LHCb Collaboration, CERN

นายวิชญนันท์ วชิรภูษิตานันท์
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

เวลาหัวข้อกิจกรรมวิทยากร
09.00 – 10.00 น.Introduction to Physics Beyond Standard Model & New Physicsผศ.ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 – 10.15 น.Q & A session
10.15 – 10.30 น.Break
10.30 – 11.30 น.Neutrinos, Dark matter and Dark energyอ.ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.30 – 11.45 น.Q & A session
11.45 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.🔴 LIVE — Forum II : Quantum technology & Artificial Intelligenceดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์
ประธานกรรมการบริหาร Quantum Technology
Foundation Thailand (QTFT)

อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.นินนาท แดงเนียม
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.00 – 15.15 น.Break
15.15 – 16.00 น.พิธีปิด โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุ :
(1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(2) จัดการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
(3) กิจกรรมพิเศษในการอบรม ได้แก่ 1) Virtual Common Room บน Gather platform เพื่อสร้างพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน 2) การแก้โจทย์ปัญหารายวัน 3) การเฉลยโจทย์ปัญหา และ 4) การมอบรางวัลในพิธีปิด

We uses cookies to improve the functionality, performance, and effectiveness of our communications, detailed in our Privacy Policy. By continuing to use this site, or by clicking "Agree," you consent to the use of cookies.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ Settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ - Session Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ - Persistent Cookies Administered by: Us Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

Save