วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWIT Science Fair 2020


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และมีจิตวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโครงงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และโลกทัศน์ของนักเรียน การเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำโครงงานเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการทำวิจัย เนื่องจากองค์ความรู้ที่ค้นพบนี้ สามารถใช้เป็นฐานในการต่อยอดหรือพัฒนางานวิจัยต่อไปได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งการจัดงานเน้นการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นหลัก รองลงมาเป็นผลงานจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในต่างประเทศในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการจัดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563 (MWIT Science Fair 2020) ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องการให้เวทีนำเสนอผลงานครั้งนี้ เป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองในเรื่องที่ถนัดและสนใจร่วมกัน

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโครงการความร่วมมือวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่
 2. เพื่อให้ครูเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการทำงานวิจัยและเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้คำแนะนำการทำโครงงานของนักเรียนต่อไป
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอน และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมงาน

กำหนดการงาน MWIT Science Fair 2020


กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563


เวลา กิจกรรม
ทั้งวัน
 • ผู้ร่วมงานเดินทางมาถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ลงทะเบียน และลงไฟล์นำเสนอผลงานแบบบรรยาย/เข้าที่พัก
 • ติดตั้งโปสเตอร์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ผู้ร่วมงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

กำหนดการวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563


เวลา กิจกรรม
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น. พิธีเปิด ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล กล่าวรายงาน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวเปิดงาน
 • การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
  1. “อัลกอริทึมตรวจนับจำนวนรถเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถกับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก” โดย นายปิยะวัฒน์ แก้วยม นายพศิน อํ่าวงศ์ และ นายวิชยุตม์ เกิดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  2. “การระบุสปีชีส์ของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ที่พบในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ลำดับเบสของยีน Cytochrome c oxidase subunit I (COI)” โดย นายพิสิษฐ์ แสนจันทร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
  3. “ชุดทดสอบคลอรามีน:นวัตกรรมเซนเซอร์เชิงสีเพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดนํ้าในสระว่ายนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นางสาวอธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และนายณภัทร สัจจมงคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 น. กิจกรรม Science Activities จำนวน 8 ฐาน
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรม Life Journey after School จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องเสวนา 1: หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
 • ห้องเสวนา 2: ห้องฉายภาพยนตร์
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

กำหนดการวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เวลา กิจกรรม
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 11.00 น. นำเสนอโครงงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 • ห้องนำเสนอ 1: ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
 • ห้องนำเสนอ 2: ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
 • ห้องนำเสนอ 3: หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
 • ห้องนำเสนอ 4: ห้องฉายภาพยนตร์
11.00 – 12.00 น. นำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่ม A ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. นำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่ม B ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
14.00 – 16.00 น. นำเสนอโครงงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) (ต่อ)
 • ห้องนำเสนอ 1: ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
 • ห้องนำเสนอ 2: ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
 • ห้องนำเสนอ 3: หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
 • ห้องนำเสนอ 4: ห้องฉายภาพยนตร์
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 20.00 น.
 • พิธีปิด
 • มอบเกียรติบัตร/รางวัล
 • การแสดงผลงานจากกิจกรรม Science Activities ของนักเรียน
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


เวลา กิจกรรม
ทั้งวัน เดินทางกลับ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมภายในงาน MWIT Science Fair 2020


Science Activities

The Sustainable Development Goals

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในทศวรรษหน้าของสหประชาชาติมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านสุขภาวะและการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ป่าและน้ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วโดยขับเคลื่อนด้วยพิมพ์เขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ อันได้แก่

 1. ขจัดความยากจน (No Poverty)
 2. ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
 5. ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality)
 6. การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและมีสุขภาวะที่ดี (Clean Water and Sanitation)
 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
 8. การจ้างงานที่มีคุณภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
 10. ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)
 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
 12. การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อโลก (Responsible Consumption and Production)
 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
 14. มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
 15. ระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
 16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง (Peace and Justice Strong Institutions)
 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships to achieve the Goal)

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้ากิจกรรม Science Activities จำนวน 8 ฐานกิจกรรมจึงถูกออกแบบขึ้นให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จำนวน 6 เป้าหมาย ได้แก่ SDG7 SDG9 SDG11 SDG13 SDG14 และ SDG15 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) สร้างความร่วมมือระหว่างกัน (Collaborate) และถ่ายทอดแนวคิดของตน (Communicate) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้งอกงามต่อไปในอนาคต

ฐานกิจกรรม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด (คน) สถานที่จัดกิจกรรม หมายเหตุ
Fruit Juice Solar Cells (SDG7) ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากสีน้ำผลไม้ 30 สนามฟุตบอล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมหมวกมาด้วย
Sun Oven Pork Chop (SDG7) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการประกอบอาหาร 30 สนามฟุตบอล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมหมวกมาด้วย
Terrain Surfing (SDG7) ท้าทายทุกการบังคับด้วยการขับเรือใบบก 30 ศูนย์กีฬาชั้น 4
Electrochemical Racing (SDG7) รถซิ่งวิ่งไวด้วยแบตเตอรีทำมือ 30 ห้อง 3601-3603
Unmanned Garbage Truck (SDG9) เทศบาลแห่งอนาคต รถเก็บขยะไร้คนขับ 30 ห้องข้างหอประชุมพระอุบาลีฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำ laptop มาด้วย
Land Use for Sustainable Economy (SDG11) ตามหาพื้นที่ทองคำ สร้างผลผลิตชั้นนำ ให้เศรษฐกิจยั่งยืน 30 สนามหน้าเสาธง สวนอาทิตย์ สนามฟุตซอล ห้อง 1602
Camel Formula : The Most Effective Technique to Cross the Desert (SDG13) อูฐพันธุ์ใหม่ ข้ามทะเลทรายอย่างไรให้รักษ์โลกที่สุด 80 ห้อง 2301-2303 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำ laptop มาด้วย
Discovering Creatures under Water and on Earth (SDG14 & 15) สำรวจ ค้นหา ตามล่า สิ่งมีชีวิต 80 ทีมสำรวจน้ำ : ห้อง 3405 และคูน้ำใน ม.มหิดล
ทีมสำรวจบนบก : ห้อง 3403 และต้นไม้บริเวณโรงเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมหมวกมาด้วย

กิจกรรม Life Journey after School

จัดกิจกรรมจำนวน 2 ห้องประชุม ได้แก่ หอประชุมพระอุบาลีฯ และห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ ห้องละ 160 คน โดยนักเรียนผู้ร่วมงานสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ห้อง รูปแบบกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างหลังจบการศึกษาจากโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการดำรงชีวิตในอนาคต ดังนี้

ภาพ ชื่อ – สกุล รุ่น ประวัติการทำงาน
นายณัฐภัทร เลิศศักดิ์ศรีสกุล MWIT รุ่น 1
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.คิง ออฟ อินดัสเทรียล แมททีเรียลส์
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
ดร.จาริกา มากคช MWIT รุ่น 11
 • Chief Technology Officer (CTO) ที่ Imagine Innovation
 • TEDxBangkok และ Center of Excellence in Clinical Virology
ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี MWIT รุ่น 12
 • อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก DESY, Hamburg, Germany
นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ MWIT รุ่น 13 Co-founder & CEO ที่ TakeMeTour
นางสาวณิชา พิทยาพงศกร MWIT รุ่น 13
 • นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ผู้ก่อตั้งโครงการ Teach For Thailand
นายชิติพัฒธ์ เพชรมุณี MWIT รุ่น 23
 • นักเรียนทุน KAIST วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Computer Science ณ ประเทศเกาหลี
 • ปัจจุบัน : กำลังฝึกงานที่ Line Thailand
ภาพ ชื่อ – สกุล รุ่น ประวัติการทำงาน
นางจิราพร เลิศศักดิ์ศรีสกุล MWIT รุ่น 1
 • กรรมการผู้จัดการ บจ.คิง ออฟ อินดัสเทรียล แมททีเรียลส์
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ MWIT รุ่น 16
 • Research fellow ที่ Centre for Quantum Technologies
 • ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Quantum Technologies Foundation of Thailand
ดร.รติพร มั่นพรหม MWIT รุ่น 11 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนพพล อนุกูลวิทยา MWIT รุ่น 13 Co-founder, COO, CMO ที่ TakeMeTour
นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร MWIT รุ่น 15 Founder & CEO ที่ Saturday School Foundation
นายอาญาสิทธิ์ เหล่าชัย MWIT รุ่น 12 เจ้าของกิจการเกษตรวิถีอินทรีย์ ที่ ข้าวอินทรีย์ อารยะฟาร์ม

โครงงานที่ร่วมนำเสนอในงาน MWITS Science Fair 2020


ประกาศสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 1. ท่านสามารถดูผลการคัดเลือกการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ได้ที่นี่
 2. ขอให้ท่านเตรียมการนำเสนอโครงงานตามที่ได้รับคัดเลือก โดยรายละเอียดการนำเสนอโครงงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์อยู่ด้านท้ายของเอกสารนี้
 3. นอกจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แล้ว ในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนอีก 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม Science Activities และ กิจกรรม Life Journey after School ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทุกคน ต้องดำเนินการเลือกทั้ง 2 กิจกรรม ในส่วนของข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน ใน ระบบลงทะเบียน (ใช้ username และ password เดิมที่ได้รับเพื่อ login เข้าระบบลงทะเบียน และกด save change ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563
  • กิจกรรม Science Activities จะมีจำนวนทั้งหมด 8 ฐาน โดยนักเรียนทุกคนต้องเลือกฐานกิจกรรมที่ประสงค์ และเลือกได้เพียง 1 ฐาน เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนฐานกิจกรรมที่ประสงค์ได้เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนครบแล้ว ระบบจะแจ้งว่าให้เลือกฐานกิจกรรมใหม่อีกครั้ง
  • กิจกรรม Life Journey after School จะแบ่งเป็น 2 ห้อง ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ห้อง เท่านั้น
  • นักเรียนสามารถดูรายละเอียดฐานกิจกรรม Science Activities และกิจกรรม Life Journey after School เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกฐานกิจกรรม ได้ที่นี่
  • ทั้งนี้การเลือกกิจกรรมเป็นแบบเลือกก่อนมีสิทธิก่อน
  • สำหรับคุณครู สามารถร่วมสังเกตการณ์ได้ในทุกกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลือกกิจกรรม
หมายเหตุ : ทางคณะผู้จัดงานได้ดำเนินการส่ง สรุปข้อมูลการลงทะเบียน และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้อ่านบทคัดย่อโครงงานของนักเรียน (เฉพาะที่ส่งภายใน 10 ธันวาคม 2562) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงงานของนักเรียน ให้แต่ละโรงเรียนผ่านทางอีเมล์ผู้ประสานงานแล้ว หากท่านพบว่าข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนมาไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านติดต่อแจ้งกลับผ่านอีเมล์ sciencefair@mwit.ac.th ภายใน 22 มกราคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงานในงาน MWIT Science Fair 2020

การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์

 • ขอให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจัดเตรียมโปสเตอร์ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว มีขนาด 80 cm  90 cm และนำมาติดตั้งที่งาน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 (ทางผู้จัดงานได้เตรียมบอร์ดและอุปกรณ์สำหรับติดโปสเตอร์ไว้ให้แล้ว)
 • รายละเอียดรูปแบบเพื่อจัดทำโปสเตอร์สามารถดูได้ที่นี่
 • การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย
  • โครงงานกลุ่ม A จะนำเสนอเวลา 11.00 – 12.00 น.
  • โครงงานกลุ่ม B จะนำเสนอเวลา 13.00 – 14.00 น.
  (ท่านสามารถดูกลุ่มและผังการติดตั้งโปสเตอร์ได้ในวันงาน)
 • ขอความกรุณา Upload ไฟล์โปสเตอร์ในรูปแบบ pdf ขึ้นใน https://forms.gle/jn8UXfY6hjdBftVw8 สำหรับจัดทำเป็นนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ภายหลังเสร็จสิ้นงาน
 • มีรางวัล Popular vote สำหรับการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานแบบบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้

 • ในวันที่ 30 มกราคม 2563 หลังจากลงทะเบียน นักเรียนจะต้องนำไฟล์นำเสนอมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้ จะใช้ software ดังนี้
  • Windows 10
  • MS Office 2019
  • Adobe Acrobat Reader
  • Google Chrome
 • ในการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ละโครงงานมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 10 นาที โดยนำเสนอเป็นภาษาไทย
 • มีรางวัลการนำเสนอโครงงานให้สำหรับแต่ละห้องนำเสนอ

ห้องนำเสนอโครงงานภาคบรรยาย 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

 1. ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา (น.) ชื่อโครงงาน
09.00 – 09.20รหัส BI02B การกำจัดลูกน้ำยุงโดยใช้เม็ดบีดซีโอไลต์ธรรมชาติที่ดูดซับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา / ทศพล ด่านธีรวนิชย์, นภัสราภรณ์ วิทยาแพทย์ และ รัฐพร เด็ดรักทิพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
09.25 – 09.45 รหัส BI17A The effect of temperature on the Lactobacillus paracasei Shirota count in Yakult / Keen Ron Wong, Nikita Mangoba & Stephanie Lee John Monash Science School, Australia
09.50 – 10.10 รหัส CH17B การพัฒนาสเปกโตรโฟโตมิเตอร์โดยใช้เซ็นเซอร์วัดแสงบนสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี / ชญาวิช อัศวกนกศิลป์ และ พิริยะ ตระกูลฮุน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
10.15 – 10.35 รหัส PH13B กระติกจากฉนวนเส้นใยธรรมชาติ / พิมพ์ธิดา อุปโคตร, วิภาวี ศรีคุณ และ กาญจนาภรณ์ กองสีนนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ
10.40 – 11.00 รหัส CH03B การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของสารตัวเติมหญ้าคาที่เผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันกับเขม่าดำในผลิตภัณฑ์ยางพารา / อรรณพ จิตมาลย์, แพรวา วิชาชัย และ อรณิช คำเหลือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
11.00 – 12.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม A ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม B ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
14.00 – 14.20 รหัส BI13A การศึกษาหา sequence ของยีน CHS ในดอกมะลิ / ณัชพล นิลพันธ์, ณชวรท กาญจนสุธา และ ศุภรดา ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี
14.25 – 14.45 รหัส CH06A การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงขาวผสมไฟโบรอินและพอลิเมอร์เพื่อนำไปทำไหมละลายที่ใช้ทางการแพทย์ / กันยารัตน์ มณีรัตน์ และ นฤภัทร เจียมประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
14.50 – 15.10 รหัส PH03A Semi-automatic height meter / สืบสกุล โพนทอง, พสิษฐ์ สิงห์อุไร และ คณิศร สนองญาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
15.15 – 15.35 รหัส BI27A การพัฒนาโปรแกรมวัดอายุไข่ไก่เพื่อศึกษาคุณภาพไข่ / ชลสิฒภ์ ชินวรากร,  ก้องภพ ลิ้มรัตนพันธ์ และ ภัทร ควรดำรงธรรม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
15.40 – 16.00 รหัส CH27A แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางพาราคอมโพสิตเซลลูโลสที่สกัดจากฟางข้าว / กนกอร อุดมศรี, วรรณพร แสนทวีสุข และ พรลภัส พลราษฎร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ห้องนำเสนอโครงงานภาคบรรยาย 2 ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

 1. ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา (น.) ชื่อโครงงาน
09.00 – 09.20 รหัส CH30B แผ่นยางกันลื่นจากเศษถุงมือยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นทางเดินส่องสว่าง / รชนิชล ยังพลขันธ์ และ อัสนา อุศนุน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
09.25 – 09.45 รหัส BI31A Effects of Ethinyl Estradiol (EE2) on the male and female ratio of small freshwater shrimp, Paratya compressa / Nazuna Nishikawa, Rena Horiguchi & Takuma Kamiyama Waseda University Honjo Senior High School, Japan
09.50 – 10.10 รหัส BI04B การศึกษาปริมาณสาร Hesperidin ในมะขามป้อม และฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม ชนิด MDA-MB-231 / ณัชชา ธนวรรณ และ ทิวัติ แก้วมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.15 – 10.35 รหัส CH19B การศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิคส์ของ Ni6-xFex (x=0-6) คลัสเตอร์เพื่อใช้ในการสลายตัวของแก๊สมีเทน: การคำนวณแบบ DFT / รชต วัลย์ศรี, พัชรพล เกษมธรรมแสวง และ คณณัฏฐ์ เอตทัตควณิชกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11.00 – 12.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม A ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม B ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
14.00 – 14.20 รหัส BI15A การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากมูลสุกรโดยใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน / ดวงชีวัน ทักขินัย, ศิริลักษณ์ บรรจง และ พิชญ์สินี โทนหงส์ษา โรงเรียนสตรีศึกษา
14.25 – 14.45 รหัส PH01A การทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดูกเทียมที่ผลิตจากไฮดรอกซีแอปาไทต์และพอลิเมทิลเมตาไครเลต / ศิว์สิรี ธีระนันทกุล และ ณียวรรณ์ ผกากรอง โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
14.50 – 15.10 รหัส CH02A Understanding the substrate specificity of a yeast α-galactosidase by QM/MM/MD Simulation / ธัญชนก วันใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
15.15 – 15.35 รหัส BI21A การพัฒนาแผ่นปิดสิวจากเซลลูโลสธรรมชาติกับสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ / สิรภพ นาคะวัจนะ และ สิตานันท์ ศรีสุภาสิตานนท์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ห้องนำเสนอโครงงานภาคบรรยาย 3 หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)

 1. ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา (น.) ชื่อโครงงาน
09.00 – 09.20 รหัส PH17B ชุดควบคุมการใช้กลิ่นบำบัดความเครียดอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมอง / จักริน หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
09.25 – 09.45 รหัส BI08B แบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในไฮโดรเจลเพื่อลดความสามารถในการอุ้มน้ำของหน้าดิน / กฤตบุญ พรโชคชัย, กมลพร กองจันทร์ และ ทัตพิชา กลันทกพันธ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
09.50 – 10.10 รหัส CH25A How to make DSSCs used by our daily products / Ruka Sakakibara & Kotona Kato - Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan
10.15 – 10.35 รหัส BI06B ผลการป้องกันของนาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมิน ต่อภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease) ที่เหนี่ยวนำด้วยไขมันและฟรุกโตสสูงในหนูแฮมสเตอร์ / เนติพร ไทยธวัชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
11.00 – 12.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม A ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม B ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
14.00 – 14.20 รหัส BI07A การทดสอบคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัสที่คัดแยกจากมูลไก่ / จิราวรรณ รักตน และ พิชญานิน สิงคิพร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
14.25 – 14.45 รหัส CH04A การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง / ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, รวิสรา ซื่อตรง และ วาณี พริกบุญจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
14.50 – 15.10 รหัส BI29A การพัฒนาเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / ปภพ เตชาทวีวรรณ, หะทัยธรรม รัตนเสถียร และ พัทธ์พงศ์ ปัญจอานนท์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
15.15 – 15.35 รหัส PH05A ศึกษาความสัมพันธ์ของศักย์ไฟฟ้าในกระบวนการอะโนดิกอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ส่งผลต่อลักษณะรูพรุนระดับนาโนเมตร / นิตติยา อ่อนหวาน, ศิวกร เจริญจิตต์ และ ชนิกานต์ เจริญธรรม โรงเรียนสระแก้ว

ห้องนำเสนอโครงงานภาคบรรยาย 4 ห้องฉายภาพยนตร์

 1. รศ.ดร.ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นางวชิราวรรณ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เวลา (น.) ชื่อโครงงาน
09.00 – 09.20 รหัส MA06B การศึกษาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ / พลภูมิ กำธรทักษิณา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
09.25 – 09.45 รหัส MA02B ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมกำลังแปดของระยะทางจากจุดบนเส้นรอบวงไปยังจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่แนบในวงกลม กับรัศมีของวงกลม/พรลภัส พรหมมาศ, พิมลรัตน์ แป้นแสง และ สีหราช ตรุยานนท์ โรงเรียนสิงห์บุรี
09.50 – 10.10 รหัส CO01B นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัด แสดงผล และแจ้งเตือนระดับปริมาณปัสสาวะในถุงปัสสาวะด้วยระบบ loT / พงษ์พรรณ เทพพนม, สุรเชษฐ์ พันโต และ โยษิตา หลีจู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
10.15 – 10.35 รหัส CO05B การศึกษาผลของช้อนที่มีต่อการรับประทานอาหารของผู้ป่วยพาร์กินสันโดยการประดิษฐ์ช้อนที่สามารถรักษาระดับของปลายช้อนได้ / ขจีพรรณ วิชัยวงษ์, สิริภัค คำวชิรพิทักษ์ และ อารยา สุวรรณทศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
10.40 – 11.00 รหัส SO02B สงครามรามเกียรติ์ บอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้ตัวละครในรามเกียรติ์ / ชยาวัช นิลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11.00 – 12.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม A ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 นำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่ม B ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 2
14.00 – 14.20 รหัส MA01A เอกลักษณ์บางประการของพหุนามเกาส์เซียนพาโดวานและเกาส์เซียนเพลล์-พาโดวาน / นภวฤณ สุภธีระ และ ธนทัต จันทระโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
14.25 – 14.45 รหัส MA09A การศึกษาบทประยุกต์ของปริศนาการปิดหลอดไฟในรูปแบบต่าง ๆ / สิทธิ์ชัย รัตนคาม, จงรัก ภักดี และ บุษบงกช อยู่ศิริ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
14.50 – 15.10 รหัส CO08A ถังขยะ IOT อัจฉริยะ / อัมเรศ อิตุพร และ ชฎายุ รัตนอันประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
15.15 – 15.35 รหัส CO04A ระวัง : แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเสียงรอบข้างสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับรู้เสียงได้ / นันท์นภัส คมโนภาส, ธนดล ระงับพิษ และ ณภัทร โกสิยาภรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-826-7000