วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWITS Science Fair 2018


การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ จากการได้ลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเตรียมเยาวชนเข้าสู่การเป็นประชากรคุณภาพของสังคมโลกที่มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเป็นไทยมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก ตลอดจนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ได้ฝึกการใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการที่ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงออกแบบหลักสูตร ให้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการสำเร็จหลักสูตร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้ความสำคัญในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รวมทั้งการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียน ครู ทั้งภายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ทำโครงงานเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนต่างๆ ภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงจัดให้มีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน MWITS Science Fair ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์วัตถุประสงค์


 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในรูปของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีโอกาสคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณะทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและครูจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 5. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครูและนักเรียนที่จัดการเรียน การสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงงานที่ร่วมนำเสนอในงาน MWITS Science Fair 2018

Biology I

Room:
1102
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Patompong Saengwilai, Mahidol University, Thailand
 2. Dr. Bualuang Faiyue, MWITS, Thailand
 3. Ms. Maria Delia Daya, MWITS, Thailand
 4. Mr. Thanit Kanchanakomal, Chitralada school, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BI-15 Oil accumulation in callus induction from Jatropha curcas L. hypocotyl
 • Thammarat Jirasukprasert
 • Pittawat Somvanapanich
 • Kritapas Smiththithiti
MWITS, Thailand
12.50-13.05 BI-26 Investigation of efficiency drought stress tolerance of RD49 by using amino acid and ascorbic acid
 • Supakorn Buadee
 • Nattawut Chutiweerawattanakul
Naresuan University Secondary Demonstration School, Thailand
13.10-13.25 BI-21 The investigation of pressure effect on pea sprouts's seed germination by growing plant underwater
 • Pakawat Maneein
 • Chindanai Roumchomrut
 • Siwakorn Ukachot
Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi, Thailand
13.30-13.45 BI-29 Research into the influence of ions in seawater on plants’ growth
 • Miwa Idemitsu
 • Yuya Iwasaki
 • Nanami Yoshida
Aichi Prefectural Handa Senior High School, Japan
13.50-14.05 BI-16 Using gamma ray to develop salinity tolerance in Pathumthani 1 rice
 • Noppakorn Bavornwatananon
 • Supakorn Anusornsaree
 • Peeradon Witoonprasatpol
MWITS, Thailand
14.10-14.25 BI-14 The effect of boron pretreatment on salt tolerance of Khao Dawk Mali 105 rice
 • Arachaporn Sripawatakul
 • Yosita Rattanakansong
 • Nuttaporn Pimapansri
MWITS, Thailand
14.30-14.45 BI-13 Salt stress alleviation of rice seedling using ammonium nitrate
 • Thanchanok Kraipitukkul
 • Doungsuree Saetae
 • Poonyaporn Apithanawit
MWITS, Thailand
14.50-15.05 BI-06 The efficiency of reusable oil adsorbent from salt pan sediment on tomato growth
 • Phattharapan Singkanipa
 • Thanwarat Satjamukda
 • Wanichaya Chuaymak
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at 1102

Biology II

Room:
1103
Abstract:
Commentator:
 1. Dr.Yasushi Kusuoka, Biology Department Mentor, MWITS, Thailand
 2. Ms.Tanyaratana Dumkua, MWITS, Thailand
 3. 3. Mr. Manon Pasomsat, MWITS, Thailand
 4. Mr. Witsanu Supandee, Darunsikkhalai School, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BI-05 Surveying dominant species of plankton in Mahasawadi canal
 • Lalitsara Preedee
 • Chayapha Namkeeree
MWITS, Thailand
12.50-13.05 BI-28 The study of Theropods teeth from Phu Noi, Tambon Din Jee, Kham Muang district, Kalasin province
 • Setthawat Yodkratok
Yupparaj Wittayalai School, Thailand
13.10-13.25 BI-18 A study on factors affecting the quantity of mosquito larva in orchard, Salaya, Nakhon Pathom.
 • Banapop Noirach
 • Jiranan Chairittinukul
 • Chawitchayaporn Khancome
MWITS, Thailand
13.30-13.45 BI-31 Circumstances of small river shrimp in Honjo City and analysis of it
 • Kyoka Akiniwa
 • Eri Inoue
Waseda University Honjo Senior High School, Japan
13.50-14.05 BI-25 Mentum deformities in Chironomidae (Diptera) as indicator of environmental perturbation in freshwater ponds
 • Naritsara Phowattanachai
 • Phitsinee Chirapattanapibool
 • Thaninie Roongsathaporn
Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Sean Campus Educational Research and Development Center, Thailand
14.10-14.25 BI-27 Comparing the consumption rates of coral, Platygyra sinensis and the proper feeding time in captivity
 • Promwadee Muneechai
 • Kuntaree Petthaweeporndech
Bodindecha (Sing Singhaseni) School, Thailand
14.30-14.45 BI-17 The study to diversity of aquatic insects in orchard watercourses for using as an indicator for water quality
 • Kitphum Patjakreng
MWITS, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1103

Biology III

Room:
1104
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Teerasak E-kobon, Kasetsart University, Thailand
 2. Dr.Orawan Piyaboon, MWITS, Thailand
 3. Ms. Supapat Singuntragorn, MWITS,Thailand
 4. Mr. Jakrin Nenjatee, Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BI-07 Study on efficiency of wooden cutting board cleaning techniques
 • Pakin Hemkingpetch
 • Natnicha Ponintawong
 • Wachirakorn Poolkerd
MWITS, Thailand
12.50-13.05 BI-03 Biological control of water lettuce (Pistia stratiotes L.) using isolating plant pathogenic fungi
 • Areeya Kongjornrak
 • Pemika Teeranate
 • Thada Thinthani
MWITS, Thailand
13.10-13.25 BI-09 The effectiveness of cutch tree extract inhibiting the growth of S. aureus and S. pyogenes caused abscess on skin
 • Supanat Charungwittayanon
 • Wichayuth Paeng-on
 • Marut Phatarasomjed
MWITS, Thailand
13.30-13.45 BI-19 Effects of endophytic fungi on seed germination and growth promoting of Stevia sp.
 • Theethawat Ungkawanich
 • Nattakit Boonyanet
 • Phongphich Pattanateerapat
MWITS, Thailand
13.50-14.05 BI-10 Efficiency of crude extracts from celery seed and nutmeg mace to inhibit the fungi caused anthracnose disease in chili
 • Natanan Boonyanitchayakul
 • Thanawan Bosri
 • Runlaphat Petsut
MWITS, Thailand
14.10-14.25 BI-20 The efficiency of mushroom and fungi isolated from soil and effluent for decolorization red reactive dye
 • Chutipada Nolvachai
 • Chaychan Pitakchaidamrong
 • Konkanok Somsaipon
MWITS, Thailand
14.30-14.45 BI-11 Increasing the ability to protect ultraviolet light of Beauveria bassiana by sesame oil (Sesamum indicum L.) and coconut oil (Cocos nucifera)
 • Nattaphat Boonchumanee
 • Ekapon Ketbunlu
 • Arkanay Jirapornkul
MWITS, Thailand
14.50-15.05 BI-12 The effect of cassava leaf extract on inhibiting the development of Aspergillus in second hand clothes
 • Arthima Warasart
 • Chomwijit Lueangpathomtana
 • Warisanan Chairat
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at 1104

Biology IV

Room:
1301
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Pramote Chumnanpuen, Kasetsart University, Thailand
 2. Mrs.Tipanart Noikaew, MWITS, Thailand
 3. Mr. Metchawin Inthichai, MWITS, Thailand
 4. Mr. Kusol Raungprataungsuk, Chiang Mai Univeristy Demonstration School, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BI-04 CRISPR/Cas9-Mediated Genome Editing of Clathrin heavy chain (CHC) gene in Adult Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
 • Thanakit Suebsaicharoen
 • Phatrapol Tinmanee
 • Warudom Boonsongsup
MWITS, Thailand
12.50-13.05 BI-22 The study on the behavior of Macaac fascicularis on humans in Tha Hin area, Muang district, Lopburi province
 • Natthatika Prabpai
 • Naphatsakorn Mahasee
 • Metinee Klamanon
Princess Chulabhorn Science High School Lopburi, Thailand
13.10-13.25 BI-08 The properties of recombinant enzyme DNase I from the hepatopancreas of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) expressed in Escherichia coli
 • Nannaphat Namlaph
 • Ariya Phawadee
 • Thayanun Limsoonthakul
MWITS, Thailand
13.30-13.45 BI-30 Can chewing gum improve memory and concentration?
 • Karen Yemima
 • Lizz Joseph
 • Imogen Ball
 • Rajat Harwad
 • John Monash Science School, Australia
13.50-14.05 BI-02 Study efficiency siRNA system by sing GFP intron plasmid system to apply in treatment HIV infection
 • Akaravit Thamth-anaruk
 • Natnaphat Hosiri
 • Techin Punyasakulwong
MWITS, Thailand
14.10-14.25 BI-23 Effect of sesamin on human cancer cells
 • Kunanont Chalermponevonggul
 • Pitchaporn Jaijit
Chiang Mai University Demonstration School, Thailand
14.30-14.45 BI-24 Comparative study of genes to find relationships among Rhizophoraceae family
 • Chadinthon Kittivorawong
 • Napol Ganjanopatump
 • Pichaya Reinpairoje
King Mongkut's University of Technology Thonbori (Bangkuntien),Thailand
14.50-15.05 BI-01 The effects of anticancer drugs on motility of cholangiocarcinoma (CCA) cell lines
 • Supanat Tangjairakkarndee
 • Meentada Wattanarak
 • Pattara Pattaravoratham
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at 1301

Biochemistry I

Room:
1302
Abstract:
Commentator:
 1. Assist. Prof. Dr. Uthaiwan Suttisansanee, Institute of Nutrition, Mahidol University,Thailand
 2. Ms. Sirihathai Srikwanjai, MWITS, Thailand
 3. Mr. Jattawa Orajul, MWITS, Thailand
 4. Dr. Waewruedee Waewthongrak, Demonstration School Prince of Songkla University,Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BC-15 Removal of phenol catalyzed by peroxidase from water hyacinth
 • Watcharapong Wongkaew
 • Pariyakorn Kanchanawat
 • Piyamon Songpanich
 • MWITS, Thailand
12.50-13.05 BC-14 The effect of aromatherapy from plants for protecting from House flies
 • Sutthichart Angkasuwan
 • Krittalak Khongman
 • MWITS, Thailand
13.10-13.25 BC-01 The study of antibacterial efficiency on egg white and eggshell membrane and the application of egg white and eggshell membrane as a material for medical uses
 • Rujeerada Wirojjananuwat
 • Praon Thareeboonchai
MWITS, Thailand
13.30-13.45 BC-08 Prolonging storage life of rice vermicelli using Caesalpinia sappan, Terminalia chebula and Cinnamomum spp. extracts
 • Panyawat Paibulkitkul
 • Thunthup Kiratisehwe
 • Pootai Tabmanee
MWITS, Thailand
13.50-14.05 BC-09 The effect of maturity stages and drying methods on antioxidant properties and total phenolic contents in Indian marsh fleabane (Pluchea indica (L.) Less.) leaves
 • Tayanee Sripiboon
 • Chanidapa limwanitkul
 • Piyapat Jatupornjaradkul
MWITS, Thailand
14.10-14.25 BC-10 The effect of tannic acid on tissue culture and antioxidant property of lotus (Nelumbo nucifera)
 • Karn Wunsin
 • Ratchanon Puengrang
 • Chan Tantikosol
MWITS, Thailand
14.30-14.45 BC-12 Holding solution in prolonging vase life of cut Dendrobium ‘White 5N’ orchids from crude extract of Moringa oleifera Lam. seeds
 • Samita Sivavut
 • Panupong Anutaungkoon
MWITS, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1302

Biochemistry II

Room:
1303
Abstract:
Commentator:
 1. Asst. Prof. Dr. Jamorn Somana, Mahidol University, Thailand
 2. Ms. Nitikarn Kim-ing, MWITS, Thailand
 3. Ms. Claire Sagurton, MWITS, Thailand
 4. Ms. Bunsita Nudum, Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 BC-03 Edible film from chitosan mixed with plasticizers
 • Chayanee Jittreeprasert
 • Saowapark Somsakul
 • Napis Tansuriyawong
MWITS, Thailand
12.50-13.05 BC-04 Comparison amount of sugar getting from cellulose hydrolysis of Chara sp. by acid hydrolysis in different conditions
 • Thanaree Prapanirin
 • Suttawee Subtaweesin
 • Sopit Boonyasartpun
MWITS, Thailand
13.10-13.25 BC-02 Isolation of circulating tumor cells from blood samples using dextran-coated magnetic nanoparticles
 • Pimploy Ngarmsa-ard
 • Wipawan Sereepitakkun
MWITS, Thailand
13.30-13.45 BC-11 Development of Aptamer-based biosensor for analyzing Dextran content
 • Suvichaya Amornjiraporn
 • Karn Boosarawongse
 • Surasak Kittikhungovit
MWITS, Thailand
13.50-14.05 BC-13 The study of biochemical compound changing in meat of Korat chicken from different FCR using SR FTIR
 • Karin Ritthaisong
 • Wasan Ubonkaew
 • Noppavoot Sastsongneon
Ratchasima Witthayalai School, Suranaree University of Technology, Thailand
14.10-14.25 BC-07 The effect of nitrogen, phosphorus, and sulfur on oil production in Chlamydomonas sp.
 • Pitchayada Tiatrongjitman
 • Sukrita Pichetapa
 • Tunyawat Tuntrik
MWITS, Thailand
14.30-14.45 BC-05 Antioxidant efficiency of the crude extract from stingless bee hive
 • Pat Saengsiriwut
 • Passakorn Khontaratkul
 • Thakorn Vichitbanchongdee
MWITS, Thailand
14.50-15.05 BC-06 Development of hepatitis C test kit
 • Svita Taveeamornrat
 • Mongkutpetch Kotsakha
 • Nawarat Thongsuk
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at 1303

Chemistry I

Room:
1501
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Wilai Siriwatcharapiboon, Kasetsart University, Thailand
 2. Dr. Kiattipoom Rodpun, MWITS, Thailand
 3. Ms. Gunnitha Siwaleephan, MWITS, Thailand
 4. Dr. Suranan Anantachaisilp, Kamnoetvidya Science Academy School, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 CH-14 Effect of heavy metal on adsorption of Rhodamine B in water using activated carbon prepared from cattail
 • Nitipong Phumduang
 • Krittinon Wangsuk
MWITS, Thailand
12.50-13.05 CH-18 Removal of Pb (II) from wastewater using synthesized and natural calcium carbonate
 • Thanyarus Rodsawatchuchoke
 • Papidchaya Chanpong
 • Pantaree Sodkhoksoong
MWITS, Thailand
13.10-13.25 CH-12 Removal of dye from wastewater using cattail flower
 • Punyavee Visala
 • Teera Sarakitpan
 • Rawit Kitkhure
MWITS, Thailand
13.30-13.45 CH-04 Studies on Cd2+ adsorption of EDTAchitosan-silica
 • Warareewan Sukatjasakul
 • Nuthchaya Mejun
 • Punneeluck U-domwit
MWITS, Thailand
13.50-14.05 CH-20 Zn chlorophyllin alginate bead as a photocatalyst for the degradation of methyl orange in water
 • Sutti Sannikornpap
 • Thanakorn Kiatprungvech
 • Tanapol Hongfongfah
MWITS, Thailand
14.10-14.25 CH-26 Water Turbine 3 in 1
 • Thamonwan Thongdee
 • Orawee Samleepan
Princess Chulabhorn Science High School Nakhorn Si Thammarat, Thailand
14.30-14.45 CH-02 Developing of oil filter from Thai local shells
 • Chatchaya Cherdchom
 • Passaporn Chothikasatien
 • Patlapa Sae-eiab
MWITS, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1501

Chemistry II

Room:
1502
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Weekit Sirisaksoontorn, Kasetsart University, Thailand
 2. Dr. Nuchutha Thamsumet, MWITS, Thailand
 3. Ms. Pranom Jitklang, MWITS, Thailand
 4. Ms. Tasanaporn Ratnua, Demonstration School of Khon Kaen University, Thailand
 5. Assoc. Prof. Dr. Malee Tangsathitkulchai, Ratchasima Witthayalai School, Suranaree University of Technology, Thailand
>
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 CH-06 6 Development of Paper-based Analytical Device (PAD) sensor for Nickel(II) detection by colorimetric method
 • Pimthong Janjirapoj
 • Thanawat Anansukseree
 • Kan Riewruja
 • MWITS, Thailand
12.50-13.05 CH-03 Paper-based sensor for preliminary screening of nickel in water
 • Bawornthat Boonrak
 • Ittipatpol Chaipattanakarn
 • Ketsiree Supita
MWITS, Thailand
13.10-13.25 CH-08 Development of paper-based sensor with portable device for real time fieldwork detection of arsenic in water resources by electrochemical method
 • Boonsita Tongtokit
 • Foyfon Sensong
 • Nawan Pornananrat
MWITS, Thailand
13.30-13.45 CH-23 Sensors based on magnetic nanoparticles for heavy metal detection
 • Pimfa Kamkalong
 • Prairsunan Chanpanich
Kamnoetvidya Science Academy, Thailand
13.50-14.05 CH-07 Electrochemical detection of Dopamine with modified working electrode and potential application to diagnose Parkinson's disease
 • Chayarat Chinsrivongkul
 • Thorntan Sariam
 • Phattarawee Pinitkanvatkul
MWITS, Thailand
14.10-14.25 CH-05 Electrochemical sensor for guava ripening
 • Wasu Wisanuyothin
 • Nawat Amornvilas
 • Phoori Phoomeekong
MWITS, Thailand
14.30-14.45 CH-28 The development of roof tile by mesoporous silica from rice husk ash
 • Angkachat Pothong
 • Supaphit Thammakittiphan
 • Kornkulanath Kidram
Princess Chulabhorn Science High School Buriram, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1502

Chemistry III

Room:
1503
Abstract:
Commentator:
 1. Assis.Prof.Dr. Puttaruksa Waranusupakul, Chulalongkorn University, Thailand
 2. Dr. Sarote Boonseng, MWITS, Thailand
 3. Dr. Narisra Hahom, MWITS, Thailand
 4. Ms. Nachamon Rungsaiwattana, Princess Chulabhorn Science High School Trang, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 CH-16 Coating material for shock absorption and thermal protection properties from rubber and cellulose aerogel
 • Treeraphat Jindavimonlert
 • Thanapat Thangrattanasuwan
 • Neeracha Thepkunyamesr
MWITS, Thailand
12.50-13.05 CH-19 Hydrophobicity of trimethylsilyl cellulose coating on cotton fabric
 • Jirapat Wattanaruangkowit
MWITS, Thailand
13.10-13.25 CH-09 Study reaction mechanism of pincer palladacycle formation: DFT calculation.
 • Siriwat Shiraarnon
MWITS, Thailand
13.30-13.45 CH-17 Flood risk mapping using GIS tools: a case study of Tambon Om Yai, Nakhon Pathom, Thailand
 • Watcharapong Wongkaew
 • Pattara Pattaravoratham
MWITS, Thailand
13.50-14.05 CH-24 Synthesis of magnesium-aluminium layered double hydroxide doped with zinc oxide
 • Chawanansaya Gopatta
Bodindecha (Sing Singhaseni) School, Thailand
14.10-14.25 CH-25 Improving the properties of corn peels fiber to applied as a fabric
 • Kanmanee Ongartvanich
 • Dhamya Dhamyasiri
 • Ploypailin Tanthapong
Princess Chulabhorn Science High School Pathumthani, Thailand
14.30-14.45 CH-15 The study of hydrophobic properties of textile coated by SiO2/Dammar gum composite
 • Peerapat Wetsoranasutee
 • Patanate Longpradit
 • Tanatouch Nuphan
MWITS, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1503

Chemistry IV

Room:
1504
Abstract:
Commentator:
 1. Assis. Prof. Dr. Radchada Buntem, Silpakorn University, Thailand
 2. Dr. Duangkhae Srikun, MWITS, Thailand
 3. Mr. Khunthong Klaythong, Princess Chulabhorn Science High School Pathumthani, Thailand
 4. Ms. Waraporn Niyomdecha, Princess Chulabhorn Science High School Satun, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 CH-11 Photocatalytic degradation of poly (methyl methacrylate) (PMMA) under UV irradiation
 • Kophong Ruangwattanakul
 • Jukkaprom Promsirinimit
MWITS, Thailand
12.50-13.05 CH-01 Development of chemical sensor for the direct detection of nitrate ions in freshwater environments
 • Cholapat Varongchayakul
 • Ind Tungsatitchai
 • Chalida Haruehansapong
MWITS, Thailand
13.10-13.25 CH-10 Recyclable Rubber Sheets mixed with catalyst from Co-Precipitation technique to disposal Methylene blue in photocatalytic method
 • Patchariya Chawalitjinda
 • Preravit Laothanasin
MWITS, Thailand
13.30-13.45 CH-22 The effect of mordants on the colorfastness of cotton by natural dye extracted from mulberry
 • Tanaporn Pangkasang
 • Narun Jongtthong
Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok, Thailand
13.50-14.05 CH-21 Producing biodiesel from coconut oil by using NaOH as a catalyst
 • Pumanat Denburana
 • Asamee Thingnamrob
 • Panyada Chaisuwan
Princess Chulabhorn Science High School Satun, Thailand
14.10-14.25 CH-13 Synthesis of silver nanoparticles using pomelo peel extract
 • Pimpicha Kaewkrajang
 • Suwapach Sukkrasanti
 • Puwadol Vichitbandha
MWITS, Thailand
14.30-14.45 CH-27 Xerogel coated Silica Recycled Polyethylene Terephthalate composites material
*Poster presentation only.
 • Kanawin Yordfai-In
 • Chotiphong Chotnok
 • Rewat Singwong
Princess Chulabhorn Science High School Buriram, Thailand
14.50-15.05 Commentator meeting at 1504

Informatics I

Room:
1701
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Suppawong Tuarob, Mahidol University, Thailand
 2. Ms. Laokhwan Ngamprasit, MWITS, Thailand
 3. Mr. Hi Yang, MWITS, Thailand
 4. Mr. Nattapong Limsiri, Demonstration School of Khon Kaen University, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 IN-07 Braille keyboard application for android
 • Aryuwat Pintavirooj
 • Patcharapol Jearanaipayuk
 • Tanapon Suwanmanee
WITS, Thailand
12.50-13.05 IN-01 Detection of abandoned objects in surveillance video using machine learning to prevent bombing situations
 • Nattamon Polvichai
 • Wisarut Udomsilp
 • Senangkabordee Maneesilp
MWITS, Thailand
13.10-13.25 IN-03 One4Alz: Alzheimer patient care assistant application
 • Krit Chanpornpakdee
MWITS, Thailand
13.30-13.45 IN-08 Developing model to group and specify human face structure
 • Janat Taerakul
 • Mattanyu Tangngekkee
MWITS, Thailand
13.50-14.05 IN-09 Universal data locker
 • Nontanun Nuntawad
 • Phimpissada Phetcharat
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai, Thailand
14.10-14.25 Commentator meeting at 1701

Informatics II

Room:
1703
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Krikamol Muandet, Mahidol University, Thailand
 2. Mr. Boonnatee Sakboonyarat, MWITS, Thailand
 3. Ms. Kwansakul Srijomkwan, MWITS, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 IN-05 Brainwave authentication program using proper visual atimulation and deep learning algorithm for processing
 • Teerapath Sattabongkot
 • Supawich Puengdang
 • Wuttinan Phondeeyeam
MWITS, Thailand
12.50-13.05 IN-04 Cartoon picture generation from portrait images
 • Phuridet Techalapha
 • Meechai Kitipongsamarn
 • Siralak Teekha
MWITS, Thailand
13.10-13.25 IN-10 Intelligent sticks for visually impaired people
 • Pussakorn Khemsamkes
 • Nopadanai Sayamne
 • Krittawat Archathawan
Chitralada School, Thailand
13.30-13.45 IN-06 Developing program to detect human using information in video with deep learning
 • Rawissara Lohanimit
 • Sarita Yokul
 • Thanpimon Baumanee
MWITS, Thailand
13.50-14.05 IN-02 Application for growing rice with high efficiency
 • Natpaong Sriwatanasakdi
 • Supakorn Kijwatanachai
MWITS, Thailand
14.10-14.25 Commentator meeting at 1703

Mathematics I

Room:
Dr. Kovit Meeting Hall
Abstract:
Commentator:
 1. Asst. Prof. Dr. Pattrawut Chansangiam, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
 2. Dr. Thammanoon Puirod, MWITS, Thailand
 3. Dr. Sirirat Pongpipattanapan, MWITS, Thailand
 4. Ms. Pichsinee Kongsukorn, Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 MA-01 The seven circles theorem in 3 dimension
 • Pokpong Peetiwan
 • Richtana Pornsomboonsiri
 • Chayatorn Sereerath
MWITS, Thailand
12.50-13.05 MA-12 Finding the infinite series from a spiral area in an equilateral area
 • Chatchadapa Panthong
 • Taruedee Ukkhati
 • Punyisa Saingam
Princess Chulabhorn Science High School Trang, Thailand
13.10-13.25 MA-03 A combinatorial proof of the Chinese remainder theorem over Gaussian integers
 • Peeravas Sriburi
MWITS, Thailand
13.30-13.45 MA-04 Infinitely many members in set of prime number which is divisor of integer polynomial in some conditions
 • Siksaka Chitratta
 • Dage Tiwattanasuk
 • Nattapat Jaruchaisittikul
MWITS, Thailand
13.50-14.05 MA-05 Analysis and forecasting Toyota car sales
 • Chanon Jantarayota
 • Peeravas Sriburi
 • Phatrapol Tinmanee
MWITS, Thailand
14.10-14.25 MA-13 The study pH scale of carbonic acid solution in equilibrium state and STP state with natural state by using estimate root of real number of cubic equation
 • Chaloemkiat Yapolha
 • Jidapa Wannaopas
 • Nichapat Chumfhang
Princess Chulabhorn Science High School Loei, Thailand
14.30-14.45 MA-06 A  -labeling of p L -ladder  q L -ladder
 • Jirath Putthammawong
 • Chanatiwat Nillaphat
 • Yanisa Pisalayon
MWITS, Thailand
14.50-15.05 MA-02 The Study of Alternating Number-card Positions from Card Permutation
 • Naruepachai Prairahongkun
 • Panithi Vanasirikul
 • Chaipattana Juntarapomdech
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at Dr. Kovit Meeting Hall

Mathematics II

Room:
Dr. Nat Meeting Hall
Abstract:
Commentator:
 1. Dr. Rawee Suwandechochai, Mahidol University, Thailand
 2. Dr. Nakorn Junla, MWITS, Thailand
 3. Mr. Phatchayachon hodmalee, Princess Chulabhorn Science High School Loei, Thailand
 4. Mr. Surinchayoot Tongprasop, Phitsanulok Pittayakom School, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 MA-07 A Mathematical Model for Population Dynamics of Stingless Bee Colonies
 • Pakkathorn Rungpetcharat
 • Ratchanont Vongthaweelap
 • Supat Panchuensuk
MWITS, Thailand
12.50-13.05 MA-14 Sequence of Krobkradode game applied for bicycle tour
 • Ponlagrit Upani
 • Lertkamon Kuanmongkonlert
Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan, Thailand
13.10-13.25 MA-08 Arithmetic Sequence Star Decomposition of Complete Bipartite Graphs
 • Teerachai Sae-tang
 • Suebsakul Saensookh
MWITS, Thailand
13.30-13.45 MA-15 Jenga5
 • Napatsanun Suwannapang
 • Siwakorn Champhiw
The Demonstration School of Khon Kaen University, Thailand
13.50-14.05 MA-09 Folding paper program using Machine Learning
 • Anawin Chaithum
 • Kongphop Pramungkata
 • Norranat Songsriboonsit
MWITS, Thailand
14.10-14.25 MA-10 Verifying primality by digit sum
 • Nattapat Ratsomboon
 • Aphisit Saeshin
 • Kittipod Yimnual
MWITS, Thailand
14.30-14.45 MA-16 The generalization of the power series with polynomial coefficient
 • Pitiwat Lueangwitchajaroen
Phitsanulok Pittayakom School, Thailand
14.50-15.05 MA-11 Travelling on Rattanakosin island with the shortest path
 • Jirapat Lucksameekankha
 • Siraphop Deschanin
 • Nattapat Kimpitak
MWITS, Thailand
15.10-15.25 MA-17 On the Identities of Infinitely Inscribing Regular Polygons and Circles
 • Phemmatad Tansuntorn
The Demostration School of Khon Kaen University, Thailand
15.30-15.45 Commentator meeting at Dr. Nat Meeting Hall

Physics I

Room:
1601
Abstract:
Commentator:
 1. Prof. Dr. Pichet Limsuwan, Advisor of Department of Physics, Kasetsart University, Thailand
 2. Dr. Komsilp Kotmool, MWITS, Thailand
 3. Ms. Claire Rae Winter, MWITS, Thailand
 4. Mr. Teerapong Ononk, Princess Chulabhorn Science High School Chonburi, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 PH-02 Paper-based biosensor for detecting concentration of Bilirubin in the neonates by using absorption of light
 • Jidapa Jermjaroong
 • Chanisara Pawirunsiri
MWITS, Thailand
12.50-13.05 PH-04 Detection of antibiotic-resistant bacterium by using gold nanoparticle hybrid with quantum dots
 • Natchapol Leelahawong
 • Thanawat Chanpaisit
 • Chantawat Tanapirom
MWITS, Thailand
13.10-13.25 PH-06 Electronic transport property in two dimensional of graphene at low phonon energy on substrate SiO2
 • Tanachai Chaiwetskul
 • Takdanai Uongpitakpan
 • Worachai Srisaengsawang
MWITS, Thailand
13.30-13.45 PH-20 Electrical resistance of stream with restricted flow
 • Kittisak Ketaiam
Yupparaj Wittayalai School, Thailand
13.50-14.05 PH-11 A compact and low-cost spectrophotometer displaying real-time spectrograph through a smartphone
 • Chayutphong Panrungjitti
 • Chaiwat Chaiyapruekcharoen
 • Permsak Jenkhetgarn
MWITS, Thailand
14.10-14.25 PH-22 Creating micro-hydroelectric power generator which is appropriate to the small river condition in Japan
 • Honoka Ueno
 • Ibuki Ogawa
 • Waseda University Honjo Senior High School, Japan
14.30-14.45 PH-16 Development of one step colorimetric assay for nucleic acid detection by using gold nanoparticles
 • Patompong Koocharoenpaisarn
 • Woratat Leelawaraset
 • Sittichai Thongnoi
MWITS, Thailand
14.50-15.45 Commentator meeting at 1601

Physics II

Room:
1602
Abstract:
Commentator:
 1. Assoc. Prof. Arunee Intasorn, Advisor of Department of Physics, MWITS, Thailand
 2. Dr. Pranee Disrattakit, MWITS, Thailand
 3. Ms. Darunee Meechai, MWITS, Thailand
 4. Mr. Surachet Tongprasert, Naresuan University Secondary Demonstration School, Thailand
 5. Mr. Preeda Patcharamaneepakorn, IPST, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 PH-01 Comparison of the motion of magnet falling through copper and aluminum tube using sensor and ARDUINO
 • Tarn Laochareonsuk
 • Sunhanut Chaokitka
 • Sirichai Promchiam
MWITS, Thailand
12.50-13.05 PH-07 Electronic transport property in two dimensional of graphene and effect of substrate (SiC)
 • Phonlakrit Jungtanasomboon
 • Sirawit Kulwanitchiiyanan
MWITS, Thailand
13.10-13.25 PH-09 Electronic property and superconductivity of Mo2C under biaxial stress
 • Baramett Somtha
 • Naruepachai Prairahongkun
 • Athipat Aeidoui
MWITS, Thailand
13.30-13.45 PH-17 Electric power generated by wind energy of a moving electric bicycle
 • Kanlayagon Sayajit
 • Suwapitcha Tanpanichkul
Princess Chulabhorn Science High School Chonburi, Thailand
13.50-14.05 PH-12 Air environmental monitoring system displayed via NETPIE
 • Chanatip Srisub
 • Napas Tansuriyawong
 • Navanart Somudorn
MWITS, Thailand
14.10-14.25 PH-13 Invention of wood density measuring instrument by measuring speed of stress wave in wood by piezoelectric effect
 • Nutchanon Jariyanurat
 • Pakteema Duriyapatsorn
 • Piramon Permsilp
MWITS, Thailand
14.30-14.45 PH-14 A study of frequency for measuring amount of sugar in cantaloupe using reflection of microwave
 • Kittipat Phunjanna
 • Nattakrit Jitsawad
 • Tirapatr Sukprasertkul
MWITS, Thailand
14.50-15.45 Commentator meeting at 1602

Physics III

Room:
1603
Abstract:
Commentator:
 1. Assoc. Prof. Dr. Kittiwit Matan, Mahidol University, Thailand
 2. Mr. Anucha Pratumma, MWITS, Thailand
 3. Ms. Supattra Chalermpow, Bodindecha (Sing Singhaseni) School, Thailand
 4. Mr. Boonsong Heanngam, Piboonbumpen Demonstration School of Burapha University, Thailand
เวลา ชื่อโครงงาน ผู้นำเสนอ
11.00-11.30 Commentator meeting at Meeting room C
12.30-12.45 PH-03 Developing technique for detecting DNA pathogen by quantum dots fluorescence
 • Phattharawadee Thanaphithak
 • Janyaporn Kaewklieng
 • Raksita Yongchaiwathana
MWITS, Thailand
12.50-13.05 PH-19 Design and creation tracking mount for DSLR for shooting trace stars
 • Kankanit Pholporton
Piboonbumpen Demonstration Burapha University, Thailand
13.10-13.25 PH-05 Traffic flow simulation through traffic light using cellular automata model
 • Songwut Horkitcharoen
 • Nitit Jongsawatsataporn
MWITS, Thailand
13.30-13.45 PH-21 Gravity in a hoop
 • Daniqua Thompson-Fidge
 • Bronwyn Brooks
 • Alexandria Peake
John Monash Science School, Australia
13.50-14.05 PH-08 Theoretical study in efficiency of modified Zeer refrigerator
 • Thatchai Srimuninnimit
 • Nuttachon Kaewnukultorn
 • Vacharavich Jiravatvanich
MWITS, Thailand
14.10-14.25 PH-10 Stability and properties of Mn-doped ZnO monolayer
 • Kitsanakorn Yubonket
 • Thanwarat Roongruangsak
 • La-orrat Auppakhun
MWITS, Thailand
14.30-14.45 PH-18 Natural rubber latex foam from latex concentrate
 • Napasorn Sitthisak
 • Pankamon Panrak
Demonstration School Prince of Songkla University, Thailand
14.50-15.05 PH-15 The study of measurement of Mangifera indica L. via dielectric constant using microwave reflectivity
 • Kawipat Sattayaphakdichai
 • Thitinan Yukantawanichai
MWITS, Thailand
15.10-15.45 Commentator meeting at 1603

กำหนดการวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 1
09.00 – 09.45 น. พิธีเปิด
 • การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ในการทำวิจัย โดย นายชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 13
 • การนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เคยได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
09.45 – 11.30 น. การนำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ ทางเดิน Covered Way
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร/กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ห้องประชุม C
12.30 – 15.05 น. การนำเสนอโครงงานภาคบรรยาย 17 ห้องเรียนตามที่กำหนด
15.10 น. พิธีปิด
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
 • มอบรางวัลแก่โครงงานที่ได้รับรางวัล
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


footballfield cafeteria tdorm boydorm thaibuilding mwit2 flag sunrisegarden mwit3 mwit1 medic parking coverway sport laundry guesthouse1 girldorm1 girldorm2 guesthouse2 guesthouse3 workshop botanical security registration

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-849-7000