ประกาศการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณและมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียบกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิด มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

โรงเรียนมีความประสงค์จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  2. ข้อกำหนดในการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  3. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  5. ประกาศผลการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กรณีมีความประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางมะลินี รักษมณี) โทรศัพท์ 0 2826 7107, 08 9654 1145

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170