ค่ายปรับพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และค่ายกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ความเป็นมา


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กําหนดจัดค่ายปรับพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้พร้อมสําหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมและมารยาท ในการอยู่โรงเรียนประจําและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยระหว่างที่นักเรียนเข้าค่าย จะมีครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 นักเรียนจะไปทํากิจกรรม ณ ค่ายกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และระหว่างการเข้าค่ายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะมีกิจกรรมนอกสถานที่บริเวณ ใกล้เคียงโรงเรียน

กรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าค่ายปรับพื้นฐานได้ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนจะพิจารณาในกรณีที่นักเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายหรือร่วมการแข่งขันต่างๆ ระดับชาติขึ้นไปในวันดังกล่าวเท่านั้น

ลงทะเบียน


วันที่ กำหนดการ
17 - 26 เม.ย. 2562 ลงทะเบียนผ่านระบบ
*หมายเหตุ
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเนื่องจากข้อมูลพื้นฐานบางส่วนมีการนำเข้าจากช่วงการรับสมัครสอบ หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน
 • หากนักเรียนมีโรคประจำตัว แพ้อาหาร แพ้ยา กรุณาระบุลงในระบบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางโรงเรียนในการให้ความดูแล

รายการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


รายการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2562

 1. ชุดลําลองที่สามารถใส่ออกกําลังกายและเล่นกีฬาได้ (เสื้อยืดและกางเกงขายาว) 4 ชุด
 2. ชุดนอน 2 ชุด
 3. ชุดพละของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ชุด
 4. ผ้าถุงอาบน้ํา และผ้าถุงผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า สําหรับนักเรียนหญิง 2 ผืน
 5. ผ้าขาวม้าสําหรับอาบน้ํา สําหรับนักเรียนชาย 1 ผืน
 6. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
 7. ถุงเท้า 3 คู่
 8. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 9. รองเท้าแตะ 1 คู่
 10. แก้วน้ําพลาสติก 1 ใบ
 11. ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยาสระผม และของใช้ส่วนตัวของนักเรียน
 12. ยารักษาโรค (ในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจําตัว)
 13. ยากันยุงแบบครีมหรือสเปรย์
 14. ไฟฉาย

กําหนดการค่ายปรับพื้นฐาน


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30 – 10:30 ลงทะเบียน เข้าที่หอพัก โถงอาคาร 9
10:30 – 12:00 พิธีเปิด ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
13:00 – 15:00 ทดสอบ MWIT-TEP หอประชุมพระอุบาลีฯ
15:00 – 16:30 English Speaking Test ห้องประจำชั้น
16:30 – 21:00 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนามกีฬา
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • อาหารเย็น
โรงอาหาร
กิจกรรม "สมุดทำมือ" หอประชุมพระอุบาลีฯ

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เดินทางออกจากโรงเรียนเวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
16:30 กลับถึงโรงเรียน
17:00 – 21:00 ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ม.4/1 - 4/4 ห้องสตูดิโอ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • อาหารเย็น
โรงอาหาร
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ #1
 • ระเบียบหอพัก
หอประชุมพระอุบาลี ฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00 – 08:00 อาหารเช้า โรงอาหาร
08:00 – 08:30 กิจกรรมหน้าเสาธง
 • เคารพธงชาติ
 • กิจกรรม Home Room
หน้าเสาธง
08:30 – 12:00
 • การเขียนความเรียง
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ #2
 • MWIT Challenge #1
หอประชุมพระอุบาลี ฯ
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
13:00 – 16:30 ทักษะการนำเสนอ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ห้องสาขาภาษาต่างประเทศและห้องประจําชั้น
16:30 – 21:00 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังการ ศูนย์กีฬา
 • อาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงอาหาร
กิจกรรม "จากรุ่นสู่รุ่น" หอประชุมพระอุบาลี ฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00 – 08:00 อาหารเช้า โรงอาหาร
08:00 – 12:00 กิจกรรม "We are MWIT" หอประชุมพระอุบาลี ฯ
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
13:00 – 16:30 MWIT Challenge #2 ศูนย์กีฬา/ห้องประจำชั้น
16:30 – 21:00 ถ่ายรูปทําบัตรนักเรียน (รอบพิเศษ) ห้องสตูดิโอ
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ศูนย์กีฬา
 • อาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงอาหาร
เลือกอิสระ (Science film / กิจกรรมชุมนุม/ ดนตรีในสวน) หน้าเสาธง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00 – 08:00 อาหารเช้า โรงอาหาร
08:00 – 08:30 กิจกรรมหน้าเสาธง
 • เคารพธงชาติ
 • กิจกรรม Home Room
หน้าเสาธง
08:30 – 10:00 กิจกรรมฐาน #1 ตามตารางกิจกรรมฐาน
10:00 – 10:30 อาหารว่าง โถงอาคาร 9
10:30 – 12:00 กิจกรรมฐาน #2 ตามตารางกิจกรรมฐาน
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
13:00 – 16:30 MWIT Challenge #3 ศูนย์กีฬา/ห้องประจำชั้น
16:30 – 21:00 กิจกรรม "MWIT Treasure" (Walk Rally) รอบบริเวณโรงเรียน
 • อาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงอาหาร
กิจกรรม "My Inspiration" หอประชุมพระอุบาลีฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00 – 08:00 อาหารเช้า โรงอาหาร
08:00 – 08:30 กิจกรรมหน้าเสาธง
 • เคารพธงชาติ
 • กิจกรรม Home Room
หน้าเสาธง
08:30 – 10:00 กิจกรรมฐาน #3 ตามตารางกิจกรรมฐาน
10:00 – 10:30 อาหารว่าง โถงอาคาร 9
10:30 – 11:00 กิจกรรมฐาน #4 ตามตารางกิจกรรมฐาน
11:00 – 12:00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ #2 หอประชุมพระอุบาลี ฯ
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
13:00 – 15:00 MWIT Challenge #4 ห้องประจำชั้น
15:00 – 16:30 กิจกรรม "Variety Games" หอประชุมพระอุบาลี ฯ
16:30 – 21:00 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนามกีฬา
 • อาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงอาหาร
กิจกรรม “My Commitment” หอประชุมพระอุบาลี ฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00 – 08:00 อาหารเช้า โรงอาหาร
08:00 – 08:30 กิจกรรมหน้าเสาธง
 • เคารพธงชาติ
 • กิจกรรม Home Room
หน้าเสาธง
08:30 – 11:30 นำเสนอผลงาน (บรรยาย) หอประชุมพระอุบาลี ฯ
อาหารว่าง โถงอาคาร 9
นำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) โถงอาคาร 9
11:30 – 12:30 อาหารกลางวัน โรงอาหาร
12:30 – 14:30 พิธีปิด ห้องฉายภาพยนต์สามมิติ
14:30 – 16:30 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน
*หมายเหตุ
 • รายการกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
การแต่งกาย
 • กิจกรรมภาคกลางวัน
  • ชุดนักเรียนหรือชุดพละ (สีน้ำเงิน)
 • กิจกรรมภาคกลางคืน
  • ชุดหอพัก
 • พิธีเปิด พิธีปิด ใส่ชุดนักเรียน

ข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพทำบัตรนักเรียน


นักเรียนชาย


 • หวีผมให้เรียบร้อย
 • ไม่เก็บสิ่งของในกระเป๋าเสื้อ

นักเรียนหญิงผมสั้น


 • หวีผม เก็บผม ติดกิ๊บให้เรียบร้อย

นักเรียนหญิงผมยาว


 • หวีผม รวบผมให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน


 1. เรียงตามห้องเรียน และลำดับเลขที่
 2. จัดแต่งเสื้อผ้า และทรงผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าถ่ายรูป
 3. ติดเข็มที่แจกให้หน้าห้องถ่ายภาพ ติดเข็มด้านขวาของเสื้อ ระนาบเดียวกับชื่อนักเรียน ระวังไม่ให้เข็มเอียง
 4. ถ่ายภาพตามลำดับเลขที่
 5. บันทึกรหัสนักเรียนลงในภาพถ่าย ในคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้
 6. ถอดเข็มโรงเรียนเก็บที่เดิม เพื่อให้นักเรียนห้องอื่นใช้ถ่ายภาพต่อไป
 7. กรอกชื่อ -นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสนักเรียน และเลขห้องในคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้
 8. เสร็จสิ้นการถ่ายภาพติดบัตร
*หมายเหตุ
 • เตรียมชุดนักเรียนพร้อมปักชื่อที่ตรงกับชื่อ-นามสกุล ของตนเอง

กิจกรรมหลักในค่าย


กิจกรรมหลักในค่าย ประกอบด้วย

 • กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อพันธกิจ เป้าหมาย อุดมการณ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
 • กิจกรรมฝึกการทํางานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
 • กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ
 • กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
 • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MWIT TEP

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าย


ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • 02-826-7114,02-826-7121
อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
 • 02-826-7181