ภาษาไทย |   English
 
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • สาขา/ฝ่ายงาน
 • การศึกษา
 • เกี่ยวกับนักเรียน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 • ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก Electrical Engineering, Imperial College, University of London, U.K.
  • ระดับปริญญาตรี (Eng.) 1st Class Honors, Electrical Engineering, Imperial College, University of London, UK
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 31
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Glasgow, UK.
  • ระดับปริญญาตรี Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of Glasgow, UK.
  • การอบรมการวิจัยทาง Alternative Energy จาก University of Florida,Gainesville USA.
 • รองศาสตราจารย์.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, USA
  • ระดับปริญญาโท สาขา Genetics จาก University of Wisconsin, USA
  • ระดับปริญญาตรีสาขา Zoology จาก University of Wisconsin, USA
ประธานกรรมการบริหาร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับหลังปริญญาเอก จาก University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จาก University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
  • ระดับปริญญาตรี สองสาขา คือ สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และสาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of California, Davis, U.S.A.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก (Physics) Arizona State University
  • ระดับปริญญาโท (Physics) Indiana University
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
 • รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
  วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอก Computer Aided Design of Electronics จาก University of California, U.S.A.
  • ปริญญาโท Integrated Circuit Design จาก University of California, U.S.A.
  • ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
  วุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 16
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
  • ภาษาอังกฤษ ความถนัดด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลาสมา
กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
 • รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
  วุฒิการศึกษา
  • Bachelor of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
  • Master of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
  • Doctor rerum natrium (Technische Chemie), Insitut für Technische Chemie der Universität Hannover
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: school@mwit.ac.th
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


กรุณาระบุหัวเรื่องอีเมลที่ต้องการติดต่อ
กรุณาระบุรายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ
คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 5589413 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready