ชื่อดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเดือนปีเกิดพ.ศ. 2502
อายุ57 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตำแหน่งสำคัญในอดีต