ชื่อดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันเดือนปีเกิดพ.ศ. 2502
อายุ60 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งสำคัญในอดีตตำแหน่งปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน