ชื่อรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วันเดือนปีเกิด27 มีนาคม พ.ศ. 2489
อายุ73 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งสำคัญในอดีตตำแหน่งหน้าที่สำคัญในปัจจุบัน