ชื่อรองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด23 กันยายน พ.ศ.2492
อายุ70 ปี
วุฒิการศึกษาตำแหน่งสำคัญในอดีตปัจจุบัน