โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17–18 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ความเป็นมา


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17–18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์


 1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะสาขาวิชาด้านวิชาการและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น
 2. จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ
 3. สร้างโอกาสให้ได้คิดค้นและนำเอาเทคนิควิธีการและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรู้เท่าทันและติดตามสื่อการการสอนรูปแบบใหม่ๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กิจกรรมในการอบรม


กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 12 หัวข้อและการอบรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 15 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้

จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา,ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด
แนะนำบทปฏิบัติการทดลองทางเคมีอย่างง่ายสำหรับครูผู้สอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ทำใบกิจกรรม และสร้างคำถามต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน หัวข้อกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องพันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊สและไฟฟ้าเคมี

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 17 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 2 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30พันธะเคมี ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิริยาและการละลายของสารประกอบไอออนิกวิทยากรหลัก: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ผู้ช่วยวิทยากร: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา3601
10.30 – 12.00ปริมาณสัมพันธ์ กิจกรรมเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายวิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลาย (ต่อ)วิทยากรหลัก: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ผู้ช่วยวิทยากร: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา3601
14.30 – 16.00ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สารกำหนดปริมาณวิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แก๊ส กิจกรรมเรื่อง ความดันบรรยากาศ และกฎต่างๆของแก๊สวิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
10.30 – 12.00แก๊ส ปฏิบัติการเรื่อง การหาค่าคงที่ของแก๊สวิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์กัลวานิกวิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
14.30 – 16.00ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลติก และการประยุกต์วิทยากรหลัก: อ. จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
ดร.ศราวุทธ แสงอุไร, ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีความสนใจและต้องการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยระดับนักเรียนมัธยมหรือสูงกว่า
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
คำถามหรือข้อสงสัยจากประสบการณ์การทำโครงงานหรืองานวิจัย ที่กำลังทำอยู่หรือที่ทำผ่านมาแล้ว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เตรียมเครื่องคำนวณ, โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้ (Smart Phone), คอมพิวเตอร์แลปทอป หรือ แทบเล็ต, ที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel หรืออื่นๆที่ประมวลผลข้อมูลได้
รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้อุปกรณ์ เช่น การใช้ชุดเครื่องแก้วสกัด การใช้ปั๊มสุญญากาศ การใช้ปั๊มดูดจ่ายสารละลาย และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น pH meter, UV-vis spectrometer เครื่องวัดทางไฟฟ้า เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงงาน/งานวิจัย การจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปการแสดงผลแบบตารางและในรูปกราฟแสดงผล เพื่อเขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 18 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 2 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30หลักการและเหตุผล ระเบียบวิธีวิจัย ตัวอย่างงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์วิทยากรหลัก : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
10.30 – 12.00เทคนิคการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ ในโครงงาน/งานวิจัยวิทยากรหลัก : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานวิทยากรหลัก : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร3503
14.30 – 16.00เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพวิทยากรหลัก : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร3503

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Workshop โครงงานตัวอย่างวิทยากรหลัก : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร3503
10.30 – 12.00Workshop โครงงานตัวอย่าง (ต่อ)วิทยากรหลัก : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Workshop การวิเคราะห์ การคำนวณเพื่อจัดการข้อมูล การทำกราฟจากโครงงานตัวอย่างวิทยากรหลัก : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
14.30 – 16.00สรุปและทำรายงาน ในรูปแบบรายงานการวิจัยวิทยากรหลัก : ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง, อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด
ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและกระดูก การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และมนุษย์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 20 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 0 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของไส้เดือนดินวิทยากรหลัก : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของแมลงวิทยากรหลัก : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง3403
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคเปรียบเทียบทางเดินอาหารของปลากินพืช และปลากินเนื้อวิทยากรหลัก : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง3403
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของกบวิทยากรหลัก : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ กายวิภาคของไตหมู และการตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติของการทำงานของไต ปฏิบัติการ กายวิภาคปอดหมู และการหาความจุปอดวิทยากรหลัก : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง3403
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคหัวใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเต้นของหัวใจวิทยากรหลัก : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน Active teaching เรื่อง ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อวิทยากรหลัก : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ. เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
14.30 – 16.00- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน Active teaching เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ - สรุปกิจกรรมวิทยากรหลัก : อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง:3403
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ,อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนของคุณครูเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ำและการลำเลียงน้ำ พร้อมทั้งทำปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของพืช C3, C4 และ CAM โดยการ ย้อม/ไม่ย้อมด้วยสารละลายไอโอดีนเพื่อดูชั้น Bundle sheath ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้เทคนิก floating leaf disk assay

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 14 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ำและการลำเลียงวิทยากรหลัก : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สมฤทัย แก้วบุญ3401
10.30 – 12.00ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของพืช C3, C4 และ CAM - ย้อม/ไม่ย้อมด้วยสารละลายไอโอดีนเพื่อดูชั้น Bundle sheathวิทยากรหลัก : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : นางสมฤทัย แก้วบุญ3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง - แสง - คลอโรฟิลล์ - แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ใช้ KOH ดูดออก)วิทยากรหลัก : อ.สมฤทัย แก้วบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ3401
14.30 – 16.00ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง - วิเคราะห์โดยไอโอดีน (เพื่อตรวจสอบแป้ง) หรือเบเนดิกต์ (เพื่อตรวจสอบน้ำตาล)วิทยากรหลัก : อ.สมฤทัย แก้วบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ3401

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการการคายน้ำในพืช - Potometerวิทยากรหลัก : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สมฤทัย แก้วบุญ3401
10.30 – 12.00ปฏิบัติการการคายน้ำในพืช - Cobalt chlorideวิทยากรหลัก : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สมฤทัย แก้วบุญ3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สรุปและอภิปรายผลการทดลองวิทยากรหลัก : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
14.30 – 16.00แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำวิทยากรหลัก : ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.อรวรรณ ปิยะบุญ, อ.อารีย์ สักยิ้ม, อ.ภัทรญา กลิ่นทอง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด
บรรยาย : สารพันธุกรรม หลักการของดีเอ็นเอเทคโนโลยี
ปฏิบัติการ : การสกัดสารพันธุกรรมอย่างง่ายและการสร้างเจลอิเลคโตรโฟรีซิสอย่างง่าย หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์ หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 15 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 8 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย เรื่อง สารพันธุกรรมวิทยากรหลัก : ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ3405
10.30 – 12.00บรรยาย เรื่อง สารพันธุกรรม (ต่อ)วิทยากรหลัก : ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสารพันธุกรรมอย่างง่ายวิทยากรหลัก : อ.อารีย์ สักยิ้ม ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเจลอิเลคโตรโฟรีซิสอย่างง่ายวิทยากรหลัก : อ.ภัทรญา กลิ่นทอง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.อารีย์ สักยิ้ม3405

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีวิทยากรหลัก : ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ3405
10.30 – 12.00บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (ต่อ)วิทยากรหลัก : ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์วิทยากรหลัก : อ.อารีย์ สักยิ้ม ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอวิทยากรหลัก : อ.ภัทรญา กลิ่นทอง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.อารีย์ สักยิ้ม3405
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.สมพร บัวประทุม, อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม, อ.จตุพร พันตรี ,ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง
เหมาะสำหรับ
ครูที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์กายภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
เป็นการอบรมการใช้กิจกรรมที่ง่าย สนุก น่าสงสัย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ กฎ และทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการประยุกต์เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะในด้านกลศาสตร์ แสง ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ของไหล หรืออุณหพลศาสตร์ โดยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้จะประยุกต์มาจากสิ่งของง่ายๆ รอบตัว โดยกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์กายภาพได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (ไม่ใช่กิจกรรมการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 13 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 17 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- แนะนำประโยชน์การใช้ Hands on - แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Hands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง3703
10.30 – 12.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมHands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมHands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703
14.30 – 16.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมHands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมHands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง3703
10.30 – 12.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมHands on ตามฐานต่างๆในแต่ละหัวข้อ (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อภิปรายสรุปถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละฐานดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703
14.30 – 16.00อภิปรายสรุปถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละฐาน (ต่อ)ดร. สมพร บัวประทุม อ. ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ. จตุพร พันตรี ดร. ธัญนันท์ ภูผาจง3703
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
พลานามัย
วิทยากร
อ.สุชาวดี บูรณสมภพ, อ.จัตวา อรจุล, ดร.นริศรา หาหอม, อ.อาริตา ปลื้มถนอม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทางพลศึกษาและสุขศึกษา ,ครูที่ปฏิบัติการสอนทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ชุดกีฬา
รายละเอียด
ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญมาก ประเทศต่างๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้า ต่างพยายามที่จะพัฒนาวิทยาการให้ทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในโลกทางด้านสุขภาพและการกีฬาก็เช่นเดียวกัน ประเทศต่างๆ ได้พยายามที่จะพัฒนาสุขภาพและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่ ได้มีการนำหลักการและวิธีการของศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาการด้านสุขภาพและกีฬาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกีฬา เพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อการแข่งขัน และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 3 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 26 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร/ การจัดการเรียนการสอนอ.สุชาวดี บูรณสมภพ และคณะข้างห้องพระอุบาลีฯ
10.30 – 12.00พักรับประทานอาหารกลางวัน--
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อภิปราย เรื่อง พลศึกษา จิตวิทยาการกีฬากับการทำทีมเพื่อการแข่งขันดร.นริศรา หาหอม และคณะข้างห้องพระอุบาลีฯ
14.30 – 16.00บรรยาย/ปฏิบัติการ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกายกับการออกกำลังกายอ.อาริตา ปลื้มถนอม และคณะศูนย์กีฬา

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย/ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเกมส์อ.อาริตา ปลื้มถนอม และคณะข้างห้องพระอุบาลีฯ
10.30 – 12.00บรรยาย เรื่อง หลักการออกกำลังกาย การเขียนโปรแกรมฯ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอ.จัตวา อรจุล และคณะข้างห้องพระอุบาลีฯ
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการออกกำลังกาย การเขียนโปรแกรมฯ และ การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอ.จัตวา อรจุล และคณะศูนย์กีฬา
14.30 – 16.00สรุปหัวข้อการเข้าร่วมสัมมนาฯอ.สุชาวดี บูรณสมภพ และคณะศูนย์กีฬา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
ระบบสมการเชิงเส้นและการหาคำตอบ เมทริกซ์ การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 10 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 13 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ระบบสมการเชิงเส้นและการหาคำตอบอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
10.30 – 12.00การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
14.30 – 16.00อินเวอร์สของเมทริกซ์ - การอินเวอร์สอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อินเวอร์สของเมทริกซ์ - บทประยุกต์และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
10.30 – 12.00ดีเทอร์มินันต์อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ดีเทอร์มินันต์อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
14.30 – 16.00โจทย์ปัญหาท้าทายอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
อื่นๆ
วิทยากร
อ.ประดิษฐ นวลจันทร
เหมาะสำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มโนมติ(Concept)ของกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures) การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา ฝึกปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ หรือ แก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา
หมายเหตุ : ปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ใช้คำถามการสืบเสาะที่ไม่ซับซ้อน /การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา ใช้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน ตามข้อจำกัดของระยะเวลาการอบรม)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 9 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 13 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง”อ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
10.30 – 12.00ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง”(ต่อ)อ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30“ได้อะไร” จากการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริงอ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
14.30 – 16.00สิ่งที่ได้จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง “นำไปสู่กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures)หรือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา” อย่างไรอ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures) / การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา”อ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
10.30 – 12.00ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures) / การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา” (ต่อ)อ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures) / การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษา” (ต่อ)อ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
14.30 – 16.00สรุป ผลการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry procedures) การแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามแนวทางสะเต็มศึกษาอ.ประดิษฐ นวลจันทร และคณะ
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.ดารุณี มีชัย
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการอบรมวันที่ 2
รายละเอียด

In order to make trainees have basic knowledge of public speaking, its components, examples of good public speaking, and techniques, and be confident when making public speaking and presentation, the following contents are included.

 1. Introduction of Public Speaking
 2. Articulation and Pronunciation
 3. Word Stress
 4. Rhetoric and Style
 5. Effective Presentation
 6. Dealing with Nervousness
 7. Presentation Organization
 8. Practice

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 3 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 12 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- Introduction of Public Speaking - Articulation and Pronunciationอ. ดารุณี มีชัย
10.30 – 12.00Word Stressอ. ดารุณี มีชัย
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Deliveryอ. ดารุณี มีชัย
14.30 – 16.00Rhetoric and Styleอ. ดารุณี มีชัย

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- Effective Presentation - Dealing with Nervousnessอ. ดารุณี มีชัย
10.30 – 12.00Presentation Organizationอ. ดารุณี มีชัย
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Practiceอ. ดารุณี มีชัย
14.30 – 16.00Practice and Evaluationอ. ดารุณี มีชัย
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.ไห่ หยาง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการแปลจีน-ไทย และ ไทย-จีน ตามทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยเน้นการแปลการอุปมา (metaphor) ในระดับคำศัพท์ วลี ประโยค และ กลุ่มประโยค เพื่อได้ความรู้และทักษะในการแปล และนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการพัฒนาตนเองในฐานะครูสอนภาษาจีน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 12 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 17 คน
ว่าง 1 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- คนจีนใช้ภาษาเพื่อทำอะไรบ้าง - ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมอ.ไห่ หยาง2701
10.30 – 12.00ประวัติการแปลภาษาต่างประเทศในประเทศจีนอ.ไห่ หยาง2701
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ความก้าวหน้าของทฤษฎีการแปลภาษาอ.ไห่ หยาง2701
14.30 – 16.00ขั้นตอนในการแปลภาษาอ.ไห่ หยาง2701

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวิเคราะห์กระบวนการการแปลชั้นลึกอ.ไห่ หยาง2701
10.30 – 12.00เทคนิคการแปล ไทย-จีน จีน-ไทย เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรและฝึกปฏิบัติ(1)อ.ไห่ หยาง2701
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการแปล ไทย-จีน จีน-ไทย เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรและฝึกปฏิบัติ (2)อ.ไห่ หยาง2701
14.30 – 16.00เทคนิคการแปล ไทย-จีน จีน-ไทย เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรและฝึกปฏิบัติ (3)อ.ไห่ หยาง2701
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.เมธชวิน อินธิไชย, อ.ประนอม จิตต์กลาง, อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์สำหรับการอบรมในวันอาทิตย์ช่วงบ่าย
รายละเอียด
วันที่ 1 :
 1. Developmental Language Skills: Punctuations and Sentence Types ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ Punctuationsต่างๆ อย่างถูกต้อง และ ได้เรียนรู้การเขียนและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษที่หลากหลาย (Sentence Types) ตลอดจนได้เรียนรู้สื่อการสอนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
วันที่ 2 :
 1. Teaching and Learning in the 21st Century ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้การจัดการศึกษาในรูปแบบศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นได้จริง อีกทั้งผู้เข้าอบรมจะได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมยุคใหม่ต่อไป
 2. Google Classroom and Kahoot Quiz ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองสร้าง Google Classroom ซึ่งเป็น Online Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรวมถึงการทดลองสร้าง Kahoot Quiz ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นการบ้านสำหรับนักเรียนหรือแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 10 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- Introduction - Punctuations 1อ.เมธชวิน อินธิไชย2701
10.30 – 12.00- Punctuations 2 (Wrapped up) - Sentence Types 1อ.เมธชวิน อินธิไชย2701
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30- Sentence Types2อ.เมธชวิน อินธิไชย2701
14.30 – 16.00- Sentence Types3 (Wrapped up) - Teaching Materialsอ.เมธชวิน อินธิไชย2701

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Powerpoint Presentation, Videos and Discussion - The 21st Century Education - How to Make 21st Century Education Happenอ.ประนอม จิตต์กลาง2703
10.30 – 12.00Activities, Group Work and Q&A - What are the Four Cs? - Student-centered Learningอ.ประนอม จิตต์กลาง2703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้Google Classroomสำหรับการจัดการเรียนการสอนอ.ประนอม จิตต์กลาง2703
14.30 – 16.00การใช้Kahoot Quizสำหรับการจัดการเรียนการสอนอ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร 2703
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ, อ.สาโรจน์ บุญเส็ง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อพันธะเคมี เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล โครงงานวิทยาศาสตร์
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด
เรียนรู้การใช้โปรแกรมทางด้านเคมีในการวาดโครงสร้างโมเลกุลแบบ 2 มิติ เพื่อใช้สร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง และเทคนิคต่างๆ ในการวาดโครงสร้างโมเลกุลและวาดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งโปรแกรมวาดสูตรโครงสร้าง 2 มิตินี้สามารถวาดสูตรโครงสร้างสารเชิงซ้อนที่ใช้ในการสร้างสื่อในรายวิชาพันธะเคมี รวมถึงการวาดสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์สำหรับสร้างสื่อการสอนในวิชาเคมีอินทรีย์ โปรแกรมดังกล่าวสามารถช่วยครูผู้สอนในการอ่านชื่อสารอินทรีย์ตามระบบ IUPAC ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำ presentation ของครูผู้สอนและนักเรียน และใช้เป็นภาพประกอบการทำโปสเตอร์โครงงานของนักเรียนได้ และเรียนรู้การใช้โปรแกรมในการวาดโครงสร้าง 3 มิติ และเทคนิคในการวาดสูตรโครงสร้าง 3 มิติเบื้องต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจรูปร่างโมเลกุลที่จัดเรียงตัวใน 3 มิติ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการวาดสูตรโครงสร้าง 3 มิติ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 24 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการวาดสูตรโครงสร้าง2 มิติวิทยากรหลัก: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ2304
10.30 – 12.00การเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆ บนโปรแกรมและการวาดสูตรโครงสร้างอย่างง่ายและสมการเคมีอย่างง่ายวิทยากรหลัก: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆ บนโปรแกรมและการวาดสูตรโครงสร้างอย่างง่ายและสมการเคมีอย่างง่ายและการนำไปใช้ในการทำสื่อการสอนวิทยากรหลัก: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ2304
14.30 – 16.00การวาดโครงสร้างแบบซับซ้อนและการวาดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนและการนำไปใช้ในการทำสื่อการสอนวิทยากรหลัก: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง2304

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการวาดสูตรโครงสร้าง2 มิติวิทยากรหลัก: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ2304
10.30 – 12.00เรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรมและวาดโครงสร้าง 3 มิติอย่างง่ายวิทยากรหลัก: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เรียนรู้โปรแกรมเสริมที่ช่วยในการหาโครงสร้าง3 มิติวิทยากรหลัก: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ2304
14.30 – 16.00ทบทวนและทดลองออกแบบสื่อการเรียนการสอนจากโปรแกรมที่เรียนมาวิทยากรหลัก: อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.สาโรจน์ บุญเส็ง2304
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง, อ.วัลลภ คงนะ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้ทักษะเบื้องต้นทางเคมีและทางวิทยาศาสตร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบปฏิบัติ window
รายละเอียด

การเรียนการสอนวิชาเคมีเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับสารเคมี และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) เป็น Free software ของ Carnegie Mellon University เป็นที่นิยมใช้กับในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ จำนวน 13 ภาษา เป็นการจำลองห้องปฏิบัติการเคมีที่ส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังผู้เรียนให้ได้มีโอกาสเรียน ได้ปฏิบัติ

การทดลองและสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ สารเคมี หรือเครื่องมือ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถกำหนดแผนการทำปฏิบัติการทางเคมีของตนเองได้ตามความต้องการ ครูผู้สอนสามารถออกแบบปฏิบัติการเคมี จากง่ายไปยากให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนได้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 14 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 10 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ลงโปรแกรม 1) Virtual Chemistry Laboratory 2) Java Program 3) Acid Base TitrationProgramวิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม 1) Virtual Chemistry Laboratory 2) Acid Base Titration Programวิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (ตามตัวอย่างที่กำหนด)วิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
14.30 – 16.00การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (ต่อ) (ตามตัวอย่างที่กำหนด)วิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ทดลองใช้สื่อการสอนห้อง ปฏิบัติการเคมีเสมือน (ที่สร้างขึ้น)วิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
10.30 – 12.00ตรวจสอบความถูกต้องของ บทปฏิบัติการที่สร้างขึ้นวิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (ตามความสนใจ อย่างน้อย 1 เรื่อง)วิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
14.30 – 16.00ตรวจสอบความถูกต้องของ การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (ที่สร้างขึ้น)วิทยากรหลัก : อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ผู้ช่วยวิทยากร : อ.วัลลภ คงนะ3603
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว, ดร.อุษา จีนเจนกิจ
เหมาะสำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน และ ครูผู้สอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ศึกษาข้อมูลการใช้งาน Arduino UNO หรือ ติดตั้งโปรแกรม ARDUINO 1.8.5 ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้
 2. โทรศัพท์มือถือที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth ได้ และมีระบบปฏิบัติการเป็น iOS หรือ Android (หากเป็นระบบปฏิบัติการ Android จะสะดวกกว่า)
รายละเอียด

เพื่อให้การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการควบคุมไร้สายกำลังเป็นที่นิยม และอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถหาได้ง่ายและราคาไม่แพง หากมีการจัดให้นักเรียนได้ลองคิด ออกแบบ และฝึกทำ ก็จะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ ในการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการแนะนำชุดอุปกรณ์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นกิจกรรมตัวอย่างสำหรับให้นักเรียนเรียนรู้และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย ซึ่งมีตัวอย่างคือ การสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 1-100 องศาเซลเซียส และเครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 11 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ - อุปกรณ์พื้นฐานและหลักการทำงาน - ติดตั้งโปรแกรมวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
10.30 – 12.00- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด Arduino - เขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อสั่งงาน เปิด-ปิด ไฟวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.301. สร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 1-100 องศาเซลเซียส - จัดชุดอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino - เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลอุณหภูมิวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
14.30 – 16.00-เขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลไร้สาย - เขียนแอพพลิเคชั่นรับข้อมูลจากบอร์ด Arduino และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30- เขียนแอพพลิเคชั่นรับข้อมูลจากบอร์ด Arduino และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ (ต่อ) - ทดสอบการใช้งานสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไร้สายวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
10.30 – 12.002. สร้างเครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม - จัดชุดอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino / ประกอบชุดฐานชั่งน้ำหนักกับโหลดเซลล์ - เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลน้ำหนักวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30-เขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลไร้สาย - เขียนแอพพลิเคชั่นรับข้อมูลจากบอร์ดArduino และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
14.30 – 16.00- เขียนแอพพลิเคชั่นรับข้อมูลจากบอร์ดArduino และติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ (ต่อ) - ทดสอบการใช้งานสร้างเครื่องชั่งไร้สายวิทยากรหลัก : อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อุษา จีนเจนกิจ2303
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ, อ.นางทิพนาถ น้อยแก้ว
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ในโครงการ สพฐ.ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
รายละเอียด
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำปฏิบัติการทางชีววิทยา และการทำโครงงานวิทยาศาตร์
 1. ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ Data logger ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตในน้ำโดยใช้หัววัดต่างๆ ดังนี้วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) อุณหภูมิ ค่า pH ความขุ่นใสของน้ำ ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความแสง
 2. ปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาของสัตว์ : การวัดอัตราการหายใจของสัตว์ (ลูกเจี๊ยบ) โดยใช้หัววัด CO2 และ O2 การตรวจวัดการทำงานของหัวใจ (Heart-rate และ EKG) การวัดความดันเลือด (blood pressure) การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
 3. ปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาของสัตว์ : การใช้หัววัดSpectrophotometer ในการตรวจวัดรงควัตถุของพืช การวัดอัตราการหายใจของพืช (การใช้หัววัด CO2 และ O2)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 19 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้เครื่อง Data loggerวิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้เครื่อง Data loggerวิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้ Data logger ในปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้หัววัดต่างๆ ดังนี้ - วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) - อุณหภูมิ และ ค่า pH - ความขุ่นใสของน้ำ - ค่าการนำไฟฟ้า - ค่าความแสงวิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
14.30 – 16.00การใช้ Data logger โดยใช้หัววัด Spectrophotometer ในการตรวจวัดรงควัตถุของพืช วิทยากรหลัก : นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: นางทิพนาถ น้อยแก้ว3301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การใช้ Data logger ในปฏิบัติการด้าน สรีรวิทยาของสัตว์และพืช - การวัดอัตราการหายใจของไส้เดือนดินและลูกเจี๊ยบ (ใช้หัววัด CO2 และ O2)วิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
10.30 – 12.00- การวัดอัตราการหายใจของพืช (ใช้หัววัด CO2 และ O2)วิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30- การตรวจวัดการทำงานของหัวใจ (Heart-rate และ EKG) - การวัดความดันเลือด (blood pressure)วิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
14.30 – 16.00การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือวิทยากรหลัก : อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ ผู้ช่วยวิทยากร: อ.ทิพนาถ น้อยแก้ว3301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ, ดร.คมศิลป์ โคตมูล, อ.ชาคริต สมานรักษ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ระบบปฏิบัติการ Window)
รายละเอียด
สอนการใช้โปรแกรม Interactive Physics หรือการทดลองฟิสิกส์เสมือนจริง เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 12 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 5 คน
ว่าง 7 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำโปรแกรมInteractive Physics และติดตั้ง โปรแกรม Version Demoวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
10.30 – 12.00การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับกลศาสตร์และการเคลื่นที่ด้วยโปรแกรมInteractive Physicsวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับกลศาสตร์และการเคลื่นที่ด้วยโปรแกรมInteractive Physicsวิทยากรหลัก : ดร. คมศิลป์ โคตมูล ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
14.30 – 16.00การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับกลศาสตร์และการเคลื่นที่ด้วยโปรแกรมInteractive Physicsวิทยากรหลัก : ดร. คมศิลป์ โคตมูล ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ด้วยโปรแกรมInteractive Physicsวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และนายชาคริต สมานรักษ์3705
10.30 – 12.00การสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ด้วยโปรแกรมInteractive Physicsวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบและสร้างสื่อInteractive Physics ตามหัวข้อที่ตนเองสนใจวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
14.30 – 16.00ผู้เข้าร่วมนำเสนอสื่อInteractive Physics ของตนเองวิทยากรหลัก : ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร. คมศิลป์ โคตมูล และ อ.ชาคริต สมานรักษ์3705
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.นคร จันละ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่ลงโปรแกรม Latex เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียด
เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Latex เบื้องต้นเพื่อใช้ในการทำเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสต์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 3 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 17 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30โครงสร้างโปรแกรม Latexดร.นคร จันละ2303
10.30 – 12.00คำสั่งเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ดร.นคร จันละ2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Template การทำเอกสารเบื้องต้นดร.นคร จันละ2303
14.30 – 16.00การใช้ภาษาไทยใน Latexดร.นคร จันละ2303

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างตารางด้วย Latexดร.นคร จันละ2303
10.30 – 12.00การวาดกราฟด้วย Latexดร.นคร จันละ2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การทำเอกสารใบงานด้วย Templateดร.นคร จันละ2303
14.30 – 16.00การสร้าง presentation ด้วย Latex Beamer เบื้องต้นดร.นคร จันละ2303
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.เดี่ยว ใจบุญ, อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจการใช้โปรแกรม GeoGebra
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เป้าหมายในการเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์พกพา
รายละเอียด
โปรแกรม GeoGebra (https://www.geogebra.org) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
 • Microsoft Windows
 • Mac OS X
 • Linux
และยังสามารถใช้กับแทบเล็ตไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows, iOS หรือ Android โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GeoGebra ได้จาก http://www.geogebra.org/download โปรแกรม GeoGebra มีประโยชน์ สำหรับนักเรียนช่วยทำให้คณิตศาสตร์จับต้องได้โดยเชื่อมโยงระหว่างเรขาคณิตและพีชคณิตในแนวทางที่ทำให้นักเรียนสามารถเห็นและสัมผัสถึงคณิตศาสตร์ได้ สำหรับครู GeoGebra ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูแต่ช่วยให้ครูสามารถทำการสอนให้ดีที่สุดได้ สำหรับโรงเรียน GeoGebra ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลและตัวอย่างแบบร่างของ GeoGebra สามารถค้นหาได้โดยง่ายบนอินเทอร์เน็ต คำสั่งของ GeoGebra มีมากมายเกินกว่าที่จะเขียนอธิบายได้หมด ดังนั้นในการอบรมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับพื้นฐานของโปรแกรม โดยยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 17 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 4 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: Basic Construction and Geometry Focus - แนะนำและติดตั้งโปรแกรม - A Geometric Constructionวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: Graphics Topic1: Algebra, Functions and Transformations Topic 2: Conicsวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: Graphics Topic 3: Inequalities (Linear Programming)วิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: Graphics Topic 4: A Derivative Construction (optional)วิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: CAS (Part 1) Topic 5:Pre-calculus Topic 6:Calculusวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: CAS(Part 2) Topic 7:Vector and Matrix อบรมเชิงปฏิบัติการ: Statistics Topic 8:Histograms, Stem and Leaf Plots, and Box Plots Topic 9:Normal Distribution Topic 10:Curve Fittingวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: Worksheets and Applets Worksheets 1:Derivative at a Point Worksheets 2:Derivative as a Function Worksheets 3:The Derivative of Elementary Functions Worksheets 4:Try to Graph the Derivative Functionวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: Discussionsวิทยากรหลัก : อ.เดี่ยว ใจบุญ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด, ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้เบื้องต้นของฟังก์ชันและกราฟ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustrator
รายละเอียด
การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งเกี่ยวกับการวาดกราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra แล้วนำกราฟที่ได้ไปตกแต่งโดยการเพิ่มข้อความ คำอธิบายกราฟ หรือรูปภาพต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 19 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 4 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้โปรแกรมAdobe Illustrator เบื้องต้นวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์ ผู้ช่วยวิทยากร : ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด2302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น, อ.จีรวรรณ บัวประทุม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาสถิติระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เป้าหมายในการเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้น การค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล และการพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนงาน การพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องอาศัยโปรแกรมการคำนวณต่างๆ

เนื่องจากการเรียนการสอนรายวิชาสถิติในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็นและสำคัญ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแนะนำให้นักเรียนสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

ดังนั้น ในการอบรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน ให้คำแนะนำในการทำโครงงานแก่นักเรียน และอาจมีประโยชน์กับการทำวิจัยของผู้เข้าอบรม

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 16 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นวิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: การประมาณค่าข้อมูลวิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 1วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 2วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 1วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 2วิทยากรหลัก : อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น ผู้ช่วยวิทยากร : อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, อ.นิรุตต์ ทองโสภา
เหมาะสำหรับ
ครูที่สอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ หรือวิชาสังคมศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเมาส์
รายละเอียด
ฝึกปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภูมิศาสตร์ โดย ใช้เนื้อหาการสอนให้ความรู้และใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ดังนี้
 1. การใช้ kahoot เพื่อทำกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ในรายวิชาภูมิศาสตร์
 2. ฝึกการทำงานกลุ่มโดยใช้สื่อเกี่ยวกับเกมในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม เรื่อง ภูมิภาค
 3. ฝึกปฏิบัติการเรื่องแผนที่
 4. ฝึกปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่เส้นชั้นความสูง ด้วยโปรแกรม R to V
 5. ฝึกปฏิบัติการ จากการนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 20 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 0 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ : เนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์ตามหลักสูตร 61 เรื่อง ภูมิภาควิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ : การทำสื่อการสอน kahoot เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ : ภูมิภาคและ ภูมิศาสตร์กายภาพวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
14.30 – 16.00ฝึกปฏิบัติการ : แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยาวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ : การทำเส้นชั้นความสูงเบื้องต้นวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ : การทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to Vวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ - การทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to V(ต่อ) - การนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW เพื่อแสดงผลข้อมูลวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
14.30 – 16.00สรุปกิจกรรม โดยการนำเสนอผลงาน และซักถามวิทยากรหลัก : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.นิรุตต์ ทองโสภา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
อ.มานนท์ ผสมสัตย์, อ.สุจิตตรา โสภา
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เพื่อใช้สำหรับออกแบบสื่อการเรียนการสอนและโปสเตอร์สำหรับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 16 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 0 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เตรียมความพร้อมและรู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Photoshopวิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
10.30 – 12.00เตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshopวิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
14.30 – 16.00การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (ต่อ)วิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
10.30 – 12.00การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Illustratorวิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (ต่อ)วิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
14.30 – 16.00การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (ต่อ)วิทยากรหลัก : อ.มานนท์ ผสมสัตย์ ผู้ช่วยวิทยากร : อ.สุจิตตรา โสภา2301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์
เหมาะสำหรับ
ครผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
สมัคร Gmail และเตรียมข้อมูลที่สอนและคำถามแบบทดสอบอย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด
การอบรม หัวข้อ สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้สนุก เป็นการอบรมเพื่อแบ่งปันเทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้งาน Google Drive, Google ฟอร์ม, Google สไลด์, Google เอกสาร, Google My maps, Google ชีต, Google วาดเขียน และ Google sites การใช้ Facebook, SAS Curriculum Pathways, Kahoot! และเกมส์ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งหวังให้ผู้อบรมนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน การประยุกต์ใช้กับการทำงานวิจัย และการติดต่อระหว่างครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 17 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
9.00 -10.30 น.บรรยาย: แนะนำวิทยากร การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ การสอนสังคมศึกษาอย่างไรให้สนุกอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ : การใช้Google Drive ในการจัดการเรียนการสอน และการแชร์ข้อมูลระหว่างครูผู้สอน การใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอนอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.บรรยาย: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ SAS curriculum pathways (การเขียนแผนการสอน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน)อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
14.30-16.00 น.ปฏิบัติการ : การใช้งานSAS curriculum pathwaysอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
9.00 -10.30 น.บรรยาย : สาธิตการสอนโดยใช้ Kahoot! ปฏิบัติการ : การสอนโดยใช้ Kahoot!อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ : การใช้ Google ฟอร์ม, Google สไลด์, Google เอกสาร, Google My maps, Google ชีต, Google วาดเขียน และ Google sitesอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.ปฏิบัติการ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
14.30-16.00 น.ปฏิบัติการ: กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์2303
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
วิทยบริการ
วิทยากร
อ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจการเขียนโปรแกรม
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
-
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพา ที่ติดตั้งโปรแกรมจำลอง Server เช่น MAMP หรือ XAMPP
รายละเอียด
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม WordPress ที่เป็นระบบจัดการและบริหารเว็บไซต์หรือ CMS (Content Management System) ทั้งยังเป็นโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source Software) ที่ผู้ใช้งานสามารถนำมาใช้พัฒนาเว็บไซต์ ติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มประสิทธิภาพ หรือดัดแปลงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้เริ่มต้นใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์องค์กร ไปจนถึงเว็บบล็อกส่วนตัว ที่เป็น Responsive Website สามารถแสดงผลได้ดีกับทุกอุปกรณ์สมาร์ตโฟน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 12 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย: ทำความรู้จักกับ WordPress ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจำลอง Server และฝึกติดตั้งระบบ WordPressอ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
10.30 – 12.00ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPressอ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress (ต่อ)อ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
14.30 – 16.00ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรียนรู้พื้นฐานการปรับแต่งเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์อ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอิน และพื้นฐานการเขียนโค้ด HTML,PHP และ CSS เบื้องต้นอ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
10.30 – 12.00ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอิน และพื้นฐานการเขียนโค้ด HTML,PHP และ CSS เบื้องต้นอ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอิน และพื้นฐานการเขียนโค้ด HTML,PHP และ CSS เบื้องต้น (ต่อ)อ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
14.30 – 16.00ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ WordPressอ.ชูเกียรติ วงค์ใจหาญศูนย์วิทยบริการ ชั้น2
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยากร
อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกและวนซ้ำ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งภาษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
มีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกและวนซ้ำ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งภาษา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
รายละเอียด
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน การจัดเก็บและจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ในไพทอน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 11 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 12 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Python basicsอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
10.30 – 12.00Control Structuresอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30functions and packagesอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
14.30 – 16.00lists, tuples, dictionaryอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Fileอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
10.30 – 12.00NumPy and Matplotlibอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Projectอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
14.30 – 16.00Projectอ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์1202
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาไทย
วิทยากร
อ.ธวัชชัย สุลาลัย, อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
กิจกรรมที่เคยใช้ในห้องเรียนภาษาและวรรณกรรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยใช้ในห้องเรียนภาษาและวรรณกรรม
รายละเอียด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาและวรรณคดีไทย โดยใช้แนวคิดแบบ Game – Based Learning หรือการสอนโดยใช้เกมและกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าถึงเนื้อหาได้ผ่านกิจกรรมและเกมเพื่อสร้างกรอบความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมผลการเรียน โดยมีตัวอย่างเกมที่พัฒนาโดยผู้อบรมเพื่อสนับสนุนแนวคิด

นอกจากการสอนแบบ Game – Based Learning ยังอบรมถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ท กิจกรรมออนไลน์ เช่น Kahoot หรือ Google Doc เป็นต้น

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 14 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสอนแบบ Game – Based Learning กับผู้เรียนในยุคสมัยปัจจุบันวิทยากรหลัก : อ.ธวัชชัย สุลาลัย ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช1603
10.30 – 12.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม: การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนวิทยากรหลัก : อ.ธวัชชัย สุลาลัย ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช1603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม: การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และทดลองเล่นเกม (ต่อ)วิทยากรหลัก : อ.ธวัชชัย สุลาลัย ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช1603
14.30 – 16.00การนำกิจกรรม Game – Based Learning มาประยุกต์กับเนื้อหาของวรรณคดีไทยวิทยากรหลัก : อ.ธวัชชัย สุลาลัย ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช1603

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากเกมวิทยากรหลัก : อ.ธวัชชัย สุลาลัย ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช1603
10.30 – 12.00การใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยในการสอน ปิดการอบรมวิทยากรหลัก : อ.ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวณิช ผู้ช่วยวิทยากร : อ.ธวัชชัย สุลาลัย1603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการลงทะเบียน


วันที่ กำหนดการ
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ
 • ชำระค่าลงทะเบียน
14 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
*หมายเหตุ
 • โครงการอบรมนี้เป็นโครงการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางโรงเรียนจะเก็บเงินเป็นค่าสำรองที่นั่งในการอบรมจำนวน 1,000 บาทและจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ในวันอบรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่เข้าอบรมจนจบโครงการ (ระยะโครงการ 2 วัน) เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากไม่มีการอัพโหลดหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เลือก
 • หากหัวข้ออบรมใดมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 10 ท่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้หากมีผู้สนใจอบรมได้ชำระค่าสำรองที่นั่งในหัวข้อข้างต้น โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้ท่านในภายหลัง

สถานที่พักใกล้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อที่พัก อัตราค่าที่พัก(บาท) จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง(คน) ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณหลวงอพาร์ทเม้นท์   800 – 1.400  2 061-463-6422 ใกล้ตลาดศาลายา และสถานีรถไฟศาลายา
MU Place   650 – 1,400 2 02-889-3200 มีรถตู้บริการเป็นรอบ*
Buddit  Home 900 2 085-626-6451 มีรถตู้บริการเป็นรอบ* + อาหารเช้า
The Time 24 800 – 1,200 2 02-441-4290,088-194-1414 มีรถตู้บริการเป็นรอบ*
รังสีเพลส  800 2 085-120-1111 มีรถตู้บริการเป็นรอบ*
สุคนธา แมนชั่น 700 2 096-553-9744 -
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1,500 – 2,000  2 02-441-0568-9 มีรถราง ม.มหิดล วนเป็นรอบ+อาหารเช้า
ห้องพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 600 - 1,200  2-4 02-849-7121,02-849-7119 อยู่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
*หมายเหตุ การจัดบริการรถรับ-ส่งระหว่างที่พัก เป็นบริการของสถานที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

โครงการบริการวิชาการ
นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ์ +66(0)2-849-7168
นางสาวกนกนาถ โกสุวินทร์+66(0)2-849-7164

สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ นายฐิติณัฐ นภาวรรณ +66(0)2-849-7006

สอบถามข้อมูลโครงการ

โครงการบริการวิชาการ นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ์ sirimard@mwit.ac.th