โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16–17 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ความเป็นมา


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์


 1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะสาขาวิชาด้านวิชาการและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น
 2. จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ
 3. สร้างโอกาสให้ได้คิดค้นและนำเอาเทคนิควิธีการและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรู้เท่าทันและติดตามสื่อการการสอนรูปแบบใหม่ๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ


ลงทะเบียน

วันที่ กำหนดการ
14 - 30 พฤษภาคม 2561
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ
14 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
*หมายเหตุ
 • โครงการอบรมนี้เป็นโครงการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางโรงเรียนจะเก็บเงินเป็นค่าสำรองที่นั่งในการอบรมจำนวน 1,000 บาทและจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ในวันอบรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่เข้าอบรมจนจบโครงการ (ระยะโครงการ 2 วัน) เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากไม่มีการอัพโหลดหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เลือก
 • หากหัวข้ออบรมใดมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 10 ท่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้หากมีผู้สนใจอบรมได้ชำระค่าสำรองที่นั่งในหัวข้อข้างต้น โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้ท่านในภายหลัง

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน โถงใต้เรือนไทย
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องประชุม
ศ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา สู่ความสำเร็จของนักเรียน” โดย คุณตวง อันทะไชย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารณ์
10.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

*หมายเหตุ
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณโถง ชั้น 1 เช้า เวลา 10.15 – 10.30 น.  บ่าย เวลา  14.30 – 14.45 น
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2561 รับเกียรติบัตรและเงินค่าลงทะเบียนจากวิทยากร ณ ห้องอบรม (หลังจากอบรมเสร็จแล้ว)

กิจกรรมในการอบรม


กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 14 หัวข้อและการอบรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 12 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้

จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา, ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด

แนะนำบทปฏิบัติการทดลองทางเคมีสำหรับครูผู้สอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ทำใบกิจกรรม และสร้างคำถามต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน หัวข้อกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องพันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส และไฟฟ้าเคมี

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวภิรมย์ เตียงกูลเบญจมราชรังสฤษฏิ์
2นางขันทอง หิดาวรรณเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3นายโชติกุล รินลาซับใหญ่วิทยาคม
4นายชูเชิด พุทธเจริญเบญจมราชรังสฤษฏิ์
5นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิลชัยนาทพิทยาคม
6นางสาวนภัสสร ราชรินทร์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
7นางสาวกนกนันท์ นนธิราชพังโคนวิทยาคม
8นางกฤตติกา โพธิ์ไทรย์พังโคนวิทยาคม
9นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
10นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้วอำมาตย์พานิชนุกูล
11นางสาวปิยรัตน์ บุญเรืองอำมาตย์พานิชนุกูล
12นายธนัชชา สายนภาโรงเรียนพรตพิทยพยัต
13นายพรมนัส ธนะกิจศิริเบญจมราชรังสฤษฎิ์
14นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้งบางมดวิทยา
15นายรติ จิรนิรัติศัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
16นางรวิภา พะยุพัดชัยนาทพิทยาคม
17นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์มาบตาพุดพันพิทยาคาร
18นายธนกร สุขะเทพศิรินทร์ นนทบุรี
19นายธงชัย สร้างความคิดเบญจมราชรังสฤษฎิ์
20นางสาววราภรณ์ สินศิริเบญจมราชรังสฤษฎิ์
21นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์สตรีศรีสุริโยทัย

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30พันธะเคมี ปฏิกิริยาและการละลายของสารประกอบไอออนิกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
10.30 – 12.00ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สารกำหนดปริมาณอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปริมาณสัมพันธ์ กิจกรรมเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
14.30 – 16.00ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แก๊ส กิจกรรมเรื่อง ความดันบรรยากาศ และกฎต่างๆของแก๊สอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
10.30 – 12.00ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์กัลวานิกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง เซลล์อิเล็กโทร ไลติกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
14.30 – 16.00ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ความรู้ทางไฟฟ้าเคมีอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
ดร.ศราวุทธ แสงอุไร, ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีความสนใจและต้องการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยระดับนักเรียนมัธยมหรือสูงกว่า
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
คำถามหรือข้อสงสัยจากประสบการณ์การทำโครงงานหรืองานวิจัย ที่กำลังทำอยู่หรือที่ทำผ่านมาแล้ว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เตรียมเครื่องคำนวณ, โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้ (Smart Phone), คอมพิวเตอร์แลปทอป หรือ แทบเล็ต, ที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel หรืออื่นๆที่ประมวลผลข้อมูลได้
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้อุปกรณ์ ได้แก่ การใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น pH meter และ UV-vis spectrometer เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงงาน/งานวิจัย การจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปการแสดงผลแบบตารางและในรูปกราฟแสดงผล เพื่อเขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอาชวิน สร้อยจิตโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2นางสาววิมลรัตน์ พลหาญกุดบากพัฒนาศึกษา
3นางจารุวรรณ จงทองโรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4นางศิริจรรยา วรรณชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
5นางสาวมินตรา กระเป๋าทองเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6นางสาวนันทนา เทพินกุดบากพัฒนาศึกษา
7นางสาวพิมพร อุ่นแก้วเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8นายพินิจ นันทเวชเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9นางสาวสุชัญญา นนท์คำวงศ์กุดบากพัฒนาศึกษา
10นางสาววีรภรณ์ แก้วชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30หลักการและเหตุผล ระเบียบวิธีวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
10.30 – 12.00เทคนิคการใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
14.30 – 16.00Workshop โครงงานตัวอย่างดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Workshop โครงงานตัวอย่าง (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
10.30 – 12.00Workshop การวิเคราะห์ การคำนวณเพื่อจัดการข้อมูล การทำกราฟ จากโครงงานตัวอย่างดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สรุปและทำรายงาน ในรูปแบบรายงานการวิจัยดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
14.30 – 16.00สรุปและทำรายงาน ในรูปแบบรายงานการวิจัย (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
ดร.ดวงแข ศรีคุณ, ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง, อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

การแนะนำตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เคมีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติการทดลองหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์ และ เคมีทันตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดัดแปลงจากต้นแบบโดย Royal Society of Chemistry (www.rsc.org)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวจิรัฐ นันทพฤทธิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
2นางบุศริน โคนเคนดัดดรุณี
3นางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
4นายอิศรา อยู่หว่างตะพานหิน
5นางสาวมุกดา จำนงค์ศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
6นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ชัยนาพิทยาคม
7นายสิขเรศ อำไพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8นางสุวิภา เกตุทัตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐสิรินธร

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำแหล่งข้อมูลกิจกรรมบูรณาการเคมีดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
10.30 – 12.00กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 การพิมพ์ลายนิ้วมือดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การระบุชนิดของสารโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
14.30 – 16.00กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 3 การระบุชนิดของสารโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์ hydroxyapatite
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
10.30 – 12.00กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 2 การทำโมเดลซีเมนต์รูปฟัน และ การเกิดฟันผุจากกรดแลคติก
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
14.30 – 16.00กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 4 การดูดซับฟลูออไรด์โดย hydroxyapatite
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนเรื่องการสังเคราะห์แสง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
รายละเอียด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ ทำปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืช C3, C4 และ CAM ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้เทคนิค floating leaf disk assay ปฏิบัติการศึกษาการคายน้ำในพืชด้วย potometer และ cobalt chloride paper method และปฏิบัติการศึกษาการกัตเตชั่น (guttation) ในพืช

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวณรัณทร กรภัทร์พรศรีเทพประชาสรรค์
2นายอภัย ดวงคำโรงเรียนจักราชวิทยา
3นางสาวอภิญญา สิงห์โตศรีเทพประชาสรรค์
4นายชาตรี ตุ้มคำเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5นางสาวหัทยา จันทรมุณีอำมาตย์พานิชนุกูล
6นางสาวจิณณ์ธิตา สุเชื้อสิงห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7นางสาวนิธิวดี แก้วนาคโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์
8นางสาวปณิดา สุขเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์
9นางสาวพรพิมล ค่อมสิงห์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
10นางสาวสินีนาฎ กุ่ยรักษาโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์
11นางกุลธิดา ไชยยงค์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
12นายกฤษฎา โสมดำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
13นางสุกัญญา มิรัตนไพรยโสธรพิทยาคม
14นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
15นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
16นางสาววรรณพร ยิ้มฉายชัยนาทพิทยาคม
17นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์ชัยนาทพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ
(นำเข้าสู่บทเรียน/ไขข้อสงสัย/คำถามที่ท้าทาย)
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
10.30 – 12.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ
(นำเข้าสู่บทเรียน/ไขข้อสงสัย/คำถามที่ท้าทาย)
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืช C3, C4 และ CAMดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
14.30 – 16.00อภิปรายและสรุปผลการศึกษาดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้เทคนิค floating leaf disk assayดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
10.30 – 12.00ปฏิบัติการการคายน้ำและกัตเตชั่นในพืช
- Potometer
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการการคายน้ำในพืช
- Cobalt chloride paper method
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
14.30 – 16.00อภิปรายและสรุปผลการศึกษาดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.อารีย์ สักยิ้ม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด
 1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ การสร้างภาพพื้นมืด และภาพสามมิติ
 2. การเตรียมตัวอย่างแบบชั่วคราว เช่น การศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และโปรคาริโอต
 3. การวัดขนาดของเซลล์ โดยใช้ micrometer
 4. การนับจำนวนเซลล์โดยใช้ hemocytometer"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายชวกร คงกะเรียนท่ามะกาวิทยาคม
2นางจริยา ศรีประเสริฐเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3นางสาวจินตนา แย้มคงเมืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
4นางสาวกาญจนา สภาภักตร์โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
5นางสาวกนกนันท์ ก้านทองนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโสมาบอำมฤตวิทยา
7นางสาวนันทวัน ศรชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
9นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
10นางวนิดา สิงจานุสงค์พังโคนวิทยาคม
11นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนพังโคนวิทยาคม
12นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
13นางสาวศิริลาวัณย์ บุรมราโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
14นางสาวธัญจิรา ทองมากสงวนหญิง
15นางสาววรากร บุญทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์สร้างภาพพื้นมืด (dark field image) และภาพสามมิติ (three dimension image) และการเตรียมตัวอย่างอ.อารีย์ สักยิ้ม3301
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์สร้างภาพพื้นมืด (dark field image) และภาพสามมิติ (three dimension image) และการเตรียมตัวอย่างอ.อารีย์ สักยิ้ม3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง และการหาขนาดของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง และการหาขนาดของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ การนับจำนวนเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การนับจำนวนเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active learning เรื่อง The chemistry of life และความสัมพันธ์ของสารเคมีกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
14.30 – 16.00แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active learning เรื่อง The chemistry of life และความสัมพันธ์ของสารเคมีกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม อ.สถาพร วรรณะนวิจารณ์3301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ, อ.ภัทรญา กลิ่นทอง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาพัธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด
 1. บรรยาย เรื่อง หลักการของดีเอ็นเอเทคโนโลยี
 2. ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอ
 3. ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิส
 4. ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์
 5. ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อมสกลราชวิทยานุกูล
2นางบุญนำ สาริบุตรกุดบากพัฒนาศึกษา
3นางสาวนฤมล โตอ่อนชัยนาทพิทยาคม
4นางสาวนิตยา แสงศิลป์มาบอำมฤตวิทยา
5นางพรพิมล ทองอุ่นสกลราชวิทยานุกูล
6นางสาวรัชชดา ยิ้มเนียมดัดดรุณี
7นางสาวรุ่งนภา เนินหาดดัดดรุณี
8นางสาวสุนิสา ศิริอุดมกุดบากพัฒนาศึกษา
9นางสิริกร คงกล้าโรงเรียนสิรินธร
10นางสาวจิตติมา ดมหอมสงวนหญิง
11นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภสงวนหญิง
12นางสาววัชราพร ฟองจันทร์สงวนหญิง
13นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอมยโสธรพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
10.30 – 12.00บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิสดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
10.30 – 12.00การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิสดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงาน นิติวิทยาศาสตร์ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ, ดร.คมศิลป์ โคตมูล, นายจตุพร พันตรี
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนฟิสิก์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
สมาร์ทโฟน (ถ้ามี) เพราะบางกิจกรรมจจะต้องใช้ Application
รายละเอียด

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรมการทำทดลอง พร้อมการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย ในหัวข้อ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ เสียง แสง และไฟฟ้าแม่เหล็ก

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอดุลย์ศักดิ์ สาริบุตรกุดบากพัฒนาศึกษา
2นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
4นางสาวนภาพร เทียมทะนงจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
5นางสาวสุภาวดี ทัศมีเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6นายนะรงค์ ทองน้อยโรงเรียนหนองไผ่
7นางสาวณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์ชัยนาทพิทยาคม
8นางพิศมัย ไกยสินธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
9นางสาวปิยะนุช เขียวอร่ามจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10นางสีนวล นันทกัปโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
11นายสุรศักดิ์ แซ่เตียวปัญญาวรคุณ
12นางสาวมลฑิรา ศรีศักดาสงวนหญิง
13นางอินทิรา เกตุอินทร์สงวนหญิง
14นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาลโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
15นางสาววันวิสาข์ ภูมิภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับกลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
10.30 – 12.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับกลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับสมบัติเชิงกายภาพของสารและอุณหพลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
14.30 – 16.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับของไหลดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเสียงนายจตุพร พันตรี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล
10.30 – 12.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับแสงนายจตุพร พันตรี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล นายจตุพร พันตรี
14.30 – 16.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล นายจตุพร พันตรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.ไห่ หยาง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนอย่างแพร่หลาย เพื่อแนะนำหลักการและเสริมทักษะการเตรียมสนทนาพจน์ภาษาจีนให้กับนักเรียนนักศึกษา จึงสมควรจัดการอบรมในหัวข้อดังกว่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ หลักการ และเทคนิคในการเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และเทคนิคการฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน สำหรับครูสอนภาษาจีน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอัฐพร สมบูรณ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นางเบญจรัตน์ นันทเศรษฐ์พงศ์โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
3นางชยากร ลิ้มเลิศตระกูลบางคล้าพิทยาคม
4นางสาวชลขวัญ แสงเทียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
5นางดลหทัย วงศ์เทพบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6นางสิริมา จ่ายสรรคโภชน์สุเหร่าคลองจั่น
7นางสาวกาญจนา ชีวาดิศัยกุลศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ
8นางสาวณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
9นางสาวพชรพร คนชุมพังโคนวิทยาคม
10นางสาวสุภาพร ผลสนองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
11นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพม.สยาม
12นางพยอม ภัทรวรางกูรบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)
13นางรัชนี รัตน์ดิลกพานิชย์วัดทองเพลง
14นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
15นางสาวพิมนภา โสภากุลเทพศิรินทร์ นนทบุรี
16นางสาวปรียาภรณ์ ทวีกิจรุ่งเรืองวัดทุ่งครุ พึ่งสานอนุสรณ์
17นางสาวปรียาภรณ์ ทวีกิจรุ่งเรืองวัดทุ่งครุ พึ่งสายอนุสรณ์
18นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
19นางสาวพรทิพย์ ษมาวัตรพระหฤทัยคอนแวนซ์
20นางสาวสุนทณีย์ แซ่พั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา
21นางสาวสมพร แซ่หว่องเขมะสิริอนุสรณ์
22นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธินโรงเรียนราชวัตรวิทยา
23นางสาวพรณภัสร์ รัตนเจริญจิตรโรงเรียนภาษาหัวเต๊อะวิทยา
24นายธนพัฒน์ คำหวลยอแซฟอุปถัมภ์
25นางสาวธนิษฐา วิวัฒน์บุตรสิริจิตรลดา
26นางสาวทิพยสุดา บุญโสเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
27นางฑีฆารัตน์ แสงนิกรเกียรติโรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
28นางสาวกุนทินี อุดมวันโรงเรียนสามัคคีธรรม
29นางสาววิมล กมลนรนาถวัดบางปะกอก
30นางสาววิมลสิริ เครือคำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
31นางสาวพัชรินทร์ ฤทธินภากรสอนภาษาบ้านรักเรียน
32นางบุษกร ฉั่วศิริสุขสกุลโกศลวิทยา
33นางสาวปริศนา งามทวีกุลโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30วัตถุประสงค์ของการกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทของสุนทรพจน์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
10.30 – 12.00การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (1) การตั้งวัตถุประสงค์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (2) การวางโครงสร้างอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
14.30 – 16.00การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (3) การใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้องและสวยงามอ.ไห่ หยางดร.โกวิท

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (4) การใช้ภาษาจีนอย่างมีพลังและน่าเชื่อถืออ.ไห่ หยางดร.โกวิท
10.30 – 12.00การฝึกการออกเสียงภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ (1) การออกเสียงอย่างถูกต้องอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การฝึกการออกเสียงภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ (2) การออกเสียงอย่างเป็นศิลป์และมีเสน่ห์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
14.30 – 16.00เครียมพร้อมจิตใจและร่างกายก่อนขึ้นเวทีอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง, อ.วัลลภ คงนะ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้ ทักษะเบื้องต้นในทางเคมีและทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบปฏิบัติการ windows เท่านั้น
รายละเอียด

การเรียนการสอนวิชาเคมีเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับสารเคมี และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การสร้างสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) เป็น Free software ของ Carnegie Mellon University เป็นที่นิยมใช้กับในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ จำนวน 13 ภาษา เป็นการจำลองห้องปฏิบัติการเคมีที่ส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังผู้เรียนให้ได้มีโอกาสเรียน ได้ปฏิบัติ การทดลองและสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ สารเคมี หรือเครื่องมือ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถกำหนดการทำปฏิบัติการทางเคมีของตนเองได้ตามความต้องการ โดยครูผู้สอนสามารถออกแบบปฏิบัติการเคมี จากง่ายไปยากให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนได้ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอภิชน นาชัยฤทธิ์กุฉินารายณ์
2นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์เทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)
3นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูรหนองไผ่
4นางสาวศิริประภา ชูเชิดหนองไผ่
5นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสามมาบอำมฤตวิทยา
6นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุลมาบอำมฤตวิทยา
7นางสายชล พลสีดาโรงเรียนหนองไผ่
8นางสกุลยา พรมเท้าหนองไผ่
9นายเมธาว์ ชมสุวรรณวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
10นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่
11นางสาววิภาวัน แสงสวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
12นายวรวีร์ ศรีสุขใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ลงโปรแกรม
1) Virtual Chemistry Laboratory
2) Java Program
3) Acid Base Titration Program
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม
1) Virtual Chemistry Laboratory
2) Acid Base TitrationProgram
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามตัวอย่างที่กำหนด)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
14.30 – 16.00การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามตัวอย่างที่กำหนด)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ทดลองใช้สื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ที่สร้างขึ้น)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
10.30 – 12.00ตรวจสอบความถูกต้องของบทปฏิบัติการที่สร้างขึ้นอ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามความสนใจ อย่างน้อย 1 เรื่อง)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
14.30 – 16.00ตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนที่สร้างขึ้นอ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.สมพร บัวประทุม, อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม, อ.ชาคริต สมานรักษ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ระบบปฏิบัติการ Window)
รายละเอียด

เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงการนำ เซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย (Arduino UNO) มาสร้างสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเริ่มฝึกตั้งแต่การต่อเซนเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมเซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทำให้สามารถรับค่า ส่งค่า พร้อมแสดงค่าทางคอมพิวเตอร์ และการสร้างอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยคาดหวังว่าเมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะมีแนวทางในการนำเซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนต่างๆ การทำโครงงาน หรือกิจกรรม STEM เป็นต้น

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธรมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2นางสาวศศิญามล เจริญผลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
3นางสาวชารวี ขุนขจีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
4นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5นางสาวจิตติญา ไชยสิทธิ์ปทุมเทพวิทยาคาร
6นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
7นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์เพชรพิทยาคม
8นางสาวจิราวรรณ แสวงนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9นายวรกานต์ คุณวาจาโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
10นายภัชรพงศ์ พระไวจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
11นางสาวมุทิตา สำเภาเงินชัยนาทพิทยาคม
12นายชาญฤทธิ์ ศรีหานามพังโคนวิทยาคม
13นางสาวพัชริดา คงแคล้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
14นายพงศ์ธร คูณสวัสดิ์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15นายรักชาย สุวรรณวิหคอำมาตย์พานิชนุกูล
16นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
17นางสาวสรารัตน์ คนซื่อจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
18นายวรสิต คำจันทร์ปทุมเทพวิทยาคาร
19นายสุพิชัย คำทุยบึงสามพันวิทยาคม
20นายธนกฤต ช่วยแสงปทุมเทพวิทยาคาร
21นายศรีธร มูลมณีปทุมเทพวิทยาคาร
22นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
23นายอานนท์ วัฒนานันท์ชัยนาทพิทยาคม
24นายวิฑูรย์ พลแสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25นางสาวยุวดี สุวรรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO และติดตั้ง โปรแกรม Arduinoดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
10.30 – 12.00การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO กับคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐานดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การต่อเซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO พร้อมควบคุมและแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
14.30 – 16.00การสร้างอุปกรณ์ประกอบกับเซนเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการการเรียนการสอนฟิสิกส์ดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
10.30 – 12.00การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (ไฟฟ้า) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (เสียง) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
14.30 – 16.00อภิปรายถึงการประยุกต์ใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ในด้านอื่นๆดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
อ.วิทวัส พันมุณี
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รายวิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ/ กิจกรรม STEM /ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม/การทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ติดตั้งโปรแกรม SketchUp
รายละเอียด

การออกแบบและการเขียนแบบ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากการเขียนแบบจะทำให้สามารถเห็นได้ว่าผลงานหรือชิ้นงานนั้นๆ จะออกมาเป็นอย่างไร ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งการใช้วัสดุ และงบประมาณ ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้นำความรู้ในการเขียนแบบไปใช้งานแล้ว ยังสามารถชี้แนะนักเรียนให้รู้จักการออกแบบและการเขียนแบบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการทำโครงงาน รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้

การออกแบบโดยใช้โปรแกรม SketchUp มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าใจมุมมองของการเขียนแบบ การนำส่วนประกอบต่างๆ มารวมกัน ซึ่งจะเน้น ขนาด รูปร่าง รูปทรง และมิติ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานอย่างถูกต้องจะทำให้ทราบหน่วยวัดอย่างละเอียด แม่นยำ เที่ยงตรง สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การอ่านค่าและคำนวณได้ จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อย อันจะลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนได้

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวฐิติมา แทนกลางสิริรัตนาธร
2นายทรงกรด มากมีศรีเทพประชาสรรค์
3นายชาญณรงค์ ลฆุจิตต์พงษ์ทิวไผ่งาม
4นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยา
5นางดิษนัดดา กุลบุตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
6นางดรรชนีย์ กัลยาดัดดรุณี
7นางปิ่น ช่างทองดัดดรุณี
8นางสาวฟ้าวลัย มีมูซอหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
9นางณพิชญา ตาสายเพชรพิทยาคม
10นางสาวนฤมล นิลโตโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
11นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
12นายพลสินธุ์ พรหมมูลโรงเรียนเมืองจากวิทยา
13นางปฐาวรรณ นิลราชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
14นางสาวภควรรณ จงรักภักดีโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
15นางสาวรัชนก นันทพรหมมาโรงเรียนนารีวุฒิ
16นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุดสัยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
17นางสาวสรชา ศรีสุวรรณปทุมเทพวิทยาคาร
18นางสาวสุริศา พันสุไพรเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)
19นางสาวธนิษฐา กำเนิดสินธุ์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
20นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงปทุมเทพวิทยาคาร
21นายพีระภัทร์ บุญสงค์มาบอำมฤตวิทยา
22นางสาววราภรณ์ ล่องลมพิชัยรัตนาคาร
23นางสาวรุจรินทร์ อยู่นอกพิชัยรัตนาคาร
24นางญาณิศา แสงแสนยโสธรพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำโปรแกรม SketchUp การใช้คำสั่งต่างๆ ของแถบเครื่องมืออ.วิทวัส พันมุณี1107
10.30 – 12.00ฝึกปฎิบัติ รูปทรงอย่างง่าย
(สี่เหลี่ยม วงกลม รูปทรงทึบแสง กลวง เว้า เป็นต้น)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การสร้างห้องจำลอง
(ห้องเรียน หรือ ห้องประชุม)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
14.30 – 16.00การตกแต่งห้องจำลอง
(หน้าต่าง ประตู)
อ.วิทวัส พันมุณี1107

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การตกแต่งห้องจำลอง
(โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
10.30 – 12.00สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม SketchUpอ.วิทวัส พันมุณี1107
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
(มัลติมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
14.30 – 16.00การใช้ Power Supplyอ.วิทวัส พันมุณี1107
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด, ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้เบื้องต้นของฟังก์ชันและกราฟ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GeoGebra 5.0 และ Adobe Illustrator
รายละเอียด

การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งเกี่ยวกับการวาดกราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra แล้วนำกราฟที่ได้ไปตกแต่งโดยการเพิ่มข้อความ คำอธิบายกราฟ หรือรูปภาพต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
2นายบัณฑิต พวงดอกไม้โรงเรียนหนองไผ่
3นายอนุรักษ์ เพชรไทยหนองไผ่
4นางสาวสิริรัญญา ใจปินชลราษฎรอำรุง
5นายธัมมธาดา อู่วิเชียรชลราษฎรอำรุง
6นายศิวนาท เนตรพระชลราษฎรอำรุง
7นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพลจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
8นางสาวภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
9นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
10นางสาวกรแก้ว อินทรมงคลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
11นางเยาวมาลย์ ละอองนวลยโสธรพิทยาคม
12นายวรวิทย์ พาลพ่ายเบญจมราชรังสฤษฎิ์
13นางมริสา อริยะวงศ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
14นางสาวนริศรา ไชยสงครามจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
15นายนิติกร สมชาติโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
16นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดมสอาดเผดิมวิทยา
17นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์สอาดเผดิมวิทยา
18นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์อัมพวันวิทยาลัย
19นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิชโรงเรียนศรัทธาสมุทร
20นายจารุวัตร นาควิมลโรงเรียนศรัทธาสมุทร
21นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลาสอาดเผดิมวิทยา
22นางสาวอุษณีย์ สินธุวัตอัมพวันวิทยาลัย
23นางสาววรัญญา ปราบพลสอาดเผดิมวิทยา
24นางสาววิลาวัลย์ พันธ์มณีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย/วิชาการ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.เดี่ยว ใจบุญ, อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจการใช้โปรแกรม GeoGebra
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เป้าหมายในการเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

โปรแกรม GeoGebra (https://www.geogebra.org) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ • Microsoft Windows • Mac OS X • Linux และยังสามารถใช้กับแทบเล็ตไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows, iOS หรือ Android โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GeoGebra ได้จาก http://www.geogebra.org/download โปรแกรม GeoGebra มีประโยชน์ สำหรับนักเรียนช่วยทำให้คณิตศาสตร์จับต้องได้โดยเชื่อมโยงระหว่างเรขาคณิตและพีชคณิตในแนวทางที่ทำให้นักเรียนสามารถเห็นและสัมผัสถึงคณิตศาสตร์ได้ สำหรับครู GeoGebra ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูแต่ช่วยให้ครูสามารถทำการสอนให้ดีที่สุดได้ สำหรับโรงเรียน GeoGebra ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลและตัวอย่างแบบร่างของ GeoGebra สามารถค้นหาได้โดยง่ายบนอินเทอร์เน็ต คำสั่งของ GeoGebra มีมากมายเกินกว่าที่จะเขียนอธิบายได้หมด ดังนั้นในการอบรมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับพื้นฐานของโปรแกรม โดยยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอำไพ แสงเรืองเดชเพชรพิทยาคม
2นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่ฝางชนูปถัมภ์
3นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์เทพศิรินทร์
5นายบรรพต คงตรงสามเสนวิทยาลัย
6นางจันทิมา บุญเจริญชลราษฎรอำรุง
7นางสาวชลกานต์ ชมภูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
8นางชมพูนุช เคล้าจันทร์ศรัทธาสมุทร
9นายเอกพันธ์ จันมาเพชรพิทยาคม
10นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
11นางสาวนางสาวเบญจมาศ คงตระกูลสอาดเผดิมวิทยา
12นางสาวมณีนุช บำรุงศรีโรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ
13นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
14นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
15นางสาวหทัยชนก เทียนทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
16นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์ชลราษฎรอำรุง
17นางสาวปัญญาพร เชื้อมั่งPanyaporn
18นางปวรวรรณ ทองหล่อเพชรพิทยาคม
19นางสาวพิชญานันท์ บุญแรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
20นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐโรงเรียนศรัทธาสมุทร
21นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนาศรัทธาสมุทร
22นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัยโรงเรียนศรัทธาสมุทร
23นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎโรงเรียนศรัทธาสมุทร
24นางสาวกิติพร ตรุยานนท์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25นางสาวกาญจนา โปธาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
26นางสาวแสงเดือน บัวเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
27นางสาวลดารัตน์ สงวรรณาสอาดเผดิมวิทยา
28นายสิทธิชัย ผ่องใสฝางชนูปถัมภ์
29นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐศรัทธาสมุทร
30นางสาววิชุดา ประแดงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Basic Construction and Geometry Focus
- แนะนำและติดตั้งโปรแกรม
- A Geometric Construction
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00Graphics
Topic 1: Algebra, Functions and Transformations
Topic 2: Conics
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Topic 3: A Derivative Construction (optional)อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00Worksheets and Applets
Worksheets 1: Derivative at a Point
Worksheets 2: Derivative as a Function
Worksheets 3: The Derivative of Elementary Functions
Worksheets 4: Try to Graph the Derivative Function
Discussions
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30CAS
Topic 4: CAS commands (focus on Pre-calculus)
Topic 5: Calculus (Limits & Continuity)
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00Topic 6: Vector and Matrix และคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นอ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Statistics
Topic 7: Histograms, Stem and Leaf Plots, and Box Plots
Topic 8: Normal Distribution
Topic 9: Curve Fitting
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00Discussionsอ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.นคร จันละ, ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ศึกษาการลงโปรแกรม Latex จาก Page. https://goo.gl/DvZ1zt
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

การใช้ LaTex เบื้องต้นในการสร้างเอกสาร โครงสร้างคำสั่ง การใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์ การจัดหน้ากระดาษ การสร้างตาราง การวาดรูปทรงเรขาคณิต การวาดกราฟ การนำเสนองานด้วย Beamer เป็นต้น

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอริสา ก่ำแก้งสตรีศรีสุริโยทัย
2นางสาวแฉล้ม อินวารีชัยนาทพิทยาคม
3นางสาวชิดชนก เสือดาราสอาดเผดิมวิทยา
4นางสาวชลดา เกลี้ยงโอวาทโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
5ดร.นฤมล ขุนไกรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
6นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยงจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
7นางสาวจารุวรรณ จันทะรามสตรีศรีสุริโยทัย
8นายคฑาหัตถ์ พันพะม่าสตรีศรีสุริโยทัย
9นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
10นายรัชภูมิ น้อยคนดีเพชรพิทยาคม
11นางน้ำฝน ศรีหาวัตรเพชรพิทยาคม
12นางนิลวรรณ นิลยกานนท์สอาดเผดิมวิทยา
13นางสาววารุณี หงษ์ภูพังโคนวิทยาคม
14นางสาวสุธิดา ปีคุณพังโคนวิทยาคม
15นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์เพชรพิทยาคม
16นางสาวศิตา ทวีกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
17นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
18นางสายใจ ประเสริฐสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
19นายจิรคุณ เอิบอิ่มจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
20นางสาววนิยา จันมานิจโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
21นางสาววัชรี จันทร์เผือกจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30โครงสร้าง LaTex เบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
10.30 – 12.00การใช้งานคำสั่งคณิตศาสตร์ดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้ภาษาไทยใน LaTexดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
14.30 – 16.00การสร้างตารางเบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างรูปทรงเรขาคณิตและกราฟเบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
10.30 – 12.00การสร้างใบงานดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การนำเสนองาน ด้วย Beamerดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
14.30 – 16.00การนำเสนองาน ด้วย Beamerดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ, อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์รับมัธยมศึกษาที่รักและสนใจในการจัดกิจกรรม/เกมทางคณิตศาสตร์
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดความรัก เห็นความงาม และมีความสนใจอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น โดยแบ่งรูปแบบเทคนิคการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มจุดประกายคณิตศาสตร์ กลุ่มความคิดเชิงตรรกะ กลุ่มคณิตคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอากร พุทธรักษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
2นายทวีทรัพย์ ทรัพย์สุดาวงศ์สิริรัตนาธร
3นายเสาร์ ตนประเสริฐดรุณาราชบุรี
4นายณัฐพล สีโลนตุ้มบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
5นางวลัยพร ปิ่นแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
6นายจำนงค์ ไชยะหมื่นฝางชนูปถัมภ์
7นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์โพธิ์ทอง
8นางจิราวรรณ คนงามเบญจมราชรังสฤษฎิ์
9นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์พูลเจริญวิทยาคม
10นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ฝางชนูปถัมภ์
11นางสาวลีนา ไทพิทักษ์หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
12นางสาวมนัสสิริ อินทร์สวาทโรงเรียนวัดราชาธิวาส
13นายเมธี ศรีบุญเรืองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
14นางสาวมินตรา อนันตรังสีโพธิ์ทอง
15นางสาวนภาพร แปลงไลย์วัดราชาธิวาส
16นางสาวพิฌาวรรณ ชมดงโรงเรียนกุฉินารายณ์
17นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
18นางรัชนีวรรณ พาลพ่ายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
19นางเรณู ปุณวัฒน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
20นางอโณทัย สุวรรณประเสริฐนารีวุฒิ
21นางสาวศิริวิมล ใบตันโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
22นางสุมาลี ตันตะราวงศาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
23นางสุนันท์ จินตนานารีวุฒิ
24นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์น้ำหนาววิทยาคม
25นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “จุดประกายคณิตศาสตร์”
- ความสำคัญของคณิตศาสตร์
- ศาสตร์คณิตศาสตร์
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
10.30 – 12.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “จุดประกายคณิตศาสตร์”
- ความสำคัญของคณิตศาสตร์
- ศาสตร์คณิตศาสตร์
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “ความคิดเชิงตรรกะ”
- สีสันผจญภัย
- ตัวเลขแสนกล
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
14.30 – 16.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “ความคิดเชิงตรรกะ”
- สีสันผจญภัย
- ตัวเลขแสนกล
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตคิดสร้างสรรค์”
- ฐานตวงน้ำเต้าหู้
- ฐานทฤษฎีของพิค
- ฐานทรงตันบรรจุแบบดัลเบิ้ล
- ฐานการแบ่งเค้กรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
10.30 – 12.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตคิดสร้างสรรค์”
- ฐานตวงน้ำเต้าหู้
- ฐานทฤษฎีของพิค
- ฐานทรงตันบรรจุแบบดัลเบิ้ล
- ฐานการแบ่งเค้กรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์มหัศจรรย์”
- ท่องจักรวาล
- พาราด๊อกซ์
- ทุกคนมีค่า
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
14.30 – 16.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์มหัศจรรย์”
- ท่องจักรวาล
- พาราด๊อกซ์
- ทุกคนมีค่า
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์, อ.นิรุตต์ ทองโสภา
เหมาะสำหรับ
ครูที่สอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ หรือวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเมาส์
รายละเอียด
 1. ทบทวนการใช้ kahoot และ Discovery Education เพื่อทำกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ในรายวิชาภูมิศาสตร์
 2. ฝึกปฏิบัติการเรื่องแผนที่
 3. ฝึกปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่เส้นชั้นความสูง ด้วยโปรแกรม R to V
 4. ฝึกปฏิบัติการ จากการนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวนนทพร พนาตรีสวัสดิ์โรงเรียนจิตรลดา
2นายภูริทัศน์ สุกนวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4นางดวงใจ พรหมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
5นางสาวสร้อยทิพย์ แก้วตาหล่มเก่าพิทยาคม
6นางสาวเกศินี เชื้อนุ่นโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
7นางมยุรี มูลสวัสดิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
8นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้วจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9นางสาวนารีรัตน์ บุญสมบ.อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด
10นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
11นางเพ็ญลักษณ์ สุภายโสธรพิทยาคม
12นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
13นางสมสุข ชื่นจิตรนารีวุฒิ
14นางสาวทรงพิสุทธิ์ จันทรโชติจิตรลดา
15นายธเนศ ชะพินทรโรงเรียนบรรหารแจ้มใสวิทยา3
16นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์วัดคลองตันราษฎร์บำรุง
17นางธันยากร ธัญญเจริญบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ
- การทำสื่อการสอน kahoot เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ
- การทำสื่อการสอน Discovery Education เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
14.30 – 16.00ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงเบื้องต้น
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to V
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ
-เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to V (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัติการ จากการนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW เพื่อแสดงผลข้อมูล
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
14.30 – 16.00สรุปกิจกรรม โดยการนำเสนอผลงาน และซักถามดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
อ.มานนท์ ผสมสัตย์, อ.สุจิตตรา โสภา
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เนื้อหาที่จะใช้ในการนำเสนอผลงานจำนวน 1 เรื่อง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Poster สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 

สถิติผู้ลงทะเบียน

ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวชนิดาภา เรือนมาปราโมชวิทยารามอินทรา
2นางสาวไอยวริญย์ แสงทองนพคุณปราโมชวิทยารามอินทรา
3นางจิติมา ศรีกสิกรณ์ปราโมชวิทยารามอินทรา
4นางนาลินารถ ชีวะโอสถปราโมชวิทยารามอินทรา
5นายบริหาร เหลืองกำเนิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
6นายศิริศักดิ์ จันทร์หอมเทศบาลบ้านมหาชัย
7นายคชานนท์ พงษ์สวัสดิ์เทศบาลบ้านมหาชัย
8นายพงษ์ภัค พิทยชินโชติโรงเรียนจิตรลดา
9นางสาวพจนี มาลัยศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
10นายสมโภชน์ คงกล้าวีรวัฒน์โยธิน
11นายสุรชัย สุกันทาพระหฤทัยคอนแวนต์
12นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13นายฐิตินันทน์ ผิวนิลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14นายอรรณพ เรืองยศจันทนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
15นางวิราวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
- ติดตั้งโปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน
- เตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ Poster Presentation
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
10.30 – 12.00การสืบค้นภาพและลิขสิทธิ์ภาพ
การเลือกและดาวน์โหลด Adobe font free
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Photoshop
การตัดพื้นหลังออกจากภาพ (Die cut)
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
14.30 – 16.00การตัดพื้นหลังออกจากภาพ (Die cut) (ต่อ)
การปรับแต่งภาพ (Retouch)
การ save ผลงานและการนำไปใช้
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Illustrator
การวาดภาพ Vector ประกอบ Poster
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
10.30 – 12.00การดาวน์โหลด Vector มาใช้
เทคนิคการสร้างภาพอักษร
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30หลักการออกแบบ Poster (colour / composition / layout)
ปฏิบัติการออกแบบ Poster
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
14.30 – 16.00ปฏิบัติการออกแบบ Poster (ต่อ)อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104

ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานและเข้าสู่ระบบ


ในการใช้งานครั้งแรก ผู้สนใจเข้าอบรมต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านหน้าระบบลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ "ลงทะเบียน" ด้านล่าง จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ให้เรียบร้อยและกดปุ่มลงทะเบียน หลังจากสมัครบัญชีผู้ใช้งานแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม


หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยคลิกปุ่ม "เพิ่มรายชื่อผู้ลงทะเบียน" จะปรากฎแบบฟอร์มลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจากนั้นคลิก "บันทึกข้อมูล"

สำหรับการเลือกหัวข้ออบรมนั้นท่านสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ 1 หัวข้อโดยในแต่ละหัวข้อจะปรากฏที่นั่งคงเหลือท้ายชื่อหัวข้อ ทั้งนี้หลังจากเลือกหัวข้อและบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 48 ชั่วโมงในการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งหากครบกำหนดเวลาและยังไม่มีการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งระบบจะลบรายชื่อของท่านจากหัวข้อดังกล่าว โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการได้อีกครั้ง (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) ในกรณีที่หัวข้อดังกล่าวยังมีที่นั่งเหลืออยู่ผ่านเมนู "แก้ไขข้อมูล"

3. พิมพ์เอกสาร


หลังจากเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วท่านสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระค่าสำรองที่นั่งผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้เอกสารจะมีสองส่วนคือข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมและเอกสารการชำระค่าสำรองที่นั่ง

4. ชำระค่าสำรองที่นั่งอบรม


หลังจากตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำเอกสารส่วนชำระค่าสำรองที่นั่งการอบรมไปชำระเงิน ณ ธนาคารโดยมีค่าสำรองที่นั่ง 1,000 บาท

5. อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรม


หลังจากชำระค่าสำรองที่นั่งแล้วให้ท่านทำการสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมและอัพโหลดบนระบบลงทะเบียนผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "อัพโหลดหลักฐาน" และเลือกไฟล์หลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ไฟล์หลักฐานจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpeg, .jpg, .png หรือ .gif เท่านั้น

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะรอการตรวจสอบหลักฐานจากเจ้าหน้าที่และจะหยุดการนับเวลาถอยหลัง ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำหลักฐานพร้อมใบสมัครตัวจริงมาแสดงในวันเข้ารับอบรม"

สถานที่พักใกล้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อที่พัก อัตราค่าที่พัก(บาท) จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง(คน) ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณหลวงอพาร์ทเม้นท์   800 – 1.400  2 061-463-6422 ใกล้ตลาดศาลายา และสถานีรถไฟศาลายา
MU Place   650 – 1,400 2 02-889-3200 มีรถตู้บริการเป็นรอบ*
Buddit  Home 900 2 085-626-6451 มีรถตู้บริการเป็นรอบ* + อาหารเช้า
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1,500 – 2,000  2 02-441-0568-9 มีรถราง ม.มหิดล วนเป็นรอบ+อาหารเช้า
ห้องพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 600 - 1,200  2-4 02-826-7121,02-826-7119 อยู่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
*หมายเหตุ การจัดบริการรถรับ-ส่งระหว่างที่พัก เป็นบริการของสถานที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


โครงการบริการวิชาการ
 • อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
  • 02-826-7168
  • pedsirimard@yahoo.co.th
 • อ.กนกนาถ โกสุวินทร์
  • 02-826-7164
สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร
 • อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ
  • 02-826-7006
  • thitinutn_mwit@mwit.ac.th