โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานและเข้าสู่ระบบ


ในการใช้งานครั้งแรก ผู้สนใจเข้าอบรมต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านหน้าระบบลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ "ลงทะเบียน" ด้านล่าง จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ให้เรียบร้อยและกดปุ่มลงทะเบียน หลังจากสมัครบัญชีผู้ใช้งานแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม


หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยคลิกปุ่ม "เพิ่มรายชื่อผู้ลงทะเบียน" จะปรากฎแบบฟอร์มลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจากนั้นคลิก "บันทึกข้อมูล"

สำหรับการเลือกหัวข้ออบรมนั้นท่านสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ 1 หัวข้อโดยในแต่ละหัวข้อจะปรากฏที่นั่งคงเหลือท้ายชื่อหัวข้อ ทั้งนี้หลังจากเลือกหัวข้อและบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 48 ชั่วโมงในการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งหากครบกำหนดเวลาและยังไม่มีการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งระบบจะลบรายชื่อของท่านจากหัวข้อดังกล่าว โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการได้อีกครั้ง (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) ในกรณีที่หัวข้อดังกล่าวยังมีที่นั่งเหลืออยู่ผ่านเมนู "แก้ไขข้อมูล"

3. พิมพ์เอกสาร


หลังจากเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วท่านสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระค่าสำรองที่นั่งผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้เอกสารจะมีสองส่วนคือข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมและเอกสารการชำระค่าสำรองที่นั่ง

4. ชำระค่าสำรองที่นั่งอบรม


หลังจากตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำเอกสารส่วนชำระค่าสำรองที่นั่งการอบรมไปชำระเงิน ณ ธนาคารโดยมีค่าสำรองที่นั่ง 1,000 บาท

5. อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรม


หลังจากชำระค่าสำรองที่นั่งแล้วให้ท่านทำการสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมและอัพโหลดบนระบบลงทะเบียนผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "อัพโหลดหลักฐาน" และเลือกไฟล์หลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ไฟล์หลักฐานจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpeg, .jpg, .png หรือ .gif เท่านั้น

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะรอการตรวจสอบหลักฐานจากเจ้าหน้าที่และจะหยุดการนับเวลาถอยหลัง ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำหลักฐานพร้อมใบสมัครตัวจริงมาแสดงในวันเข้ารับอบรม"

ความเป็นมา


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์


 1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะสาขาวิชาด้านวิชาการและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น
 2. จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ
 3. สร้างโอกาสให้ได้คิดค้นและนำเอาเทคนิควิธีการและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรู้เท่าทันและติดตามสื่อการการสอนรูปแบบใหม่ๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ


ลงทะเบียน

วันที่ กำหนดการ
4 - 21 มิถุนายน 2562 Urgent!
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ
4 - 23 มิถุนายน 2562
 • ชำระค่าลงทะเบียน
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
*หมายเหตุ
 • โครงการอบรมนี้เป็นโครงการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางโรงเรียนจะเก็บเงินเป็นค่าสำรองที่นั่งในการอบรมจำนวน 1,000 บาทและจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ในวันอบรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่เข้าอบรมจนจบโครงการ (ระยะโครงการ 2 วัน) เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากไม่มีการอัพโหลดหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เลือก
 • หากหัวข้ออบรมใดมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 10 ท่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้หากมีผู้สนใจอบรมได้ชำระค่าสำรองที่นั่งในหัวข้อข้างต้น โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้ท่านในภายหลัง

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าอาคาร 3
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องประชุม
ศ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

*หมายเหตุ
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณโถง ชั้น 1 เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.  บ่าย เวลา  14.30 – 14.45 น
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 รับเกียรติบัตรและเงินค่าลงทะเบียนจากวิทยากร ณ ห้องอบรม (หลังจากอบรมเสร็จแล้ว)

กิจกรรมในการอบรม


กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 20 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้

จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 22 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 2 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวขวัญชนก ศิลารัตน์ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2นางสาวชลิฎา ศรีประดู่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
3นางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4นางสาวศศิประภา สุภาษรท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
5นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
6นางสาวกชพร บริสุทธิ์โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
7นางสาวลินดา บุญรอดโรงเรียนศรัทธาสมุทร
8นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ
9นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้วจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
10นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
11นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
12นางสาวภัทรศรี พุ่มขจรสระบุรีวิทยาคม
13นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
14นางสาวกัลยา จันทร์อ้นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
15นางสาวศิริรัตน์ คล้ายนิลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
16นางสาวสุชญา โกมลวานิชโรงเรียนสว่างแดนดิน
17นางสาวสุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์ปทุมเทพวิทยาคาร
18นายธนพัฒน์ ทับไธสงโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
19นางสาวธนิยา ธรรมวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
20นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐสิรินธร สุรินทร์
21นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์โรงเรียนตราษตระการคุณ
22นางเย็นฤดี ศรีสร้อยสว่างแดนดิน
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 29 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 1 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวสุรีพร หาไมตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
2นายกฤษฎา พนันชัยโยธินบูรณะ เพชรบุรี
3นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทองพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
4นางสาวอุมาภรณ์ ทรัพย์เอี่ยมพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5นางสาวนิสสรณ์ กีรติพิพัฒนพรพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
6นายสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฏพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไล
10นางสาวจรรยา เซี่ยงอึ๋งสตรีนนทบุรี
11นายกรวิชญ์ โสภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
12นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ท่ามะกาวิทยาคม
13นายวรพงษ์ พลายเผือกโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
14นายณัฐพงษ์ ทองดีโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
15นางสาววิเชียร กลีบจงกลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
16นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์บ้านหนองเป็ด
17นางสาวณชนก โพธิ์พินิจเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
18นายนที ปิติวรรณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
19นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์ยโสธรพิทยาคม
20นางสาวณัฐิกา ลี้สกุลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
21นางสาวอรวรรณ ประทุมวัลย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
22นางสาวปณัชญา ขันภักดีมาบอำมฤตวิทยา
23ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
24นางศิริจรรยา วรรณชัยเทพศิรินทร์ นนทบุรี
25นางสาววรัญญา ธัญญาผลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
26นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
27นายไพรวัลย์ เจริญผลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
28นางสาวอุมาพร เกิดผลพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
29นางญาณิศา แสงแสนยโสธรพิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 21 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 3 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางขันทอง หิดาวรรณเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นางสาวจิราพร พลายแก้วปัญญาวรคุณ
3นางสาวกานดา บุตรแก้วโรงเรียนปัญญาวรคุณ
4นางสาวศิริรัตน์ ก้านกิ่งคำชุมพล​โพนพิสัย​
5นางฐานิตา จันทร์ภิวัฒน์ปัญญาวรคุณ
6นางเยาวมาลย์ ละอองนวลยโสธรพิทยาคม
7นางสาวคุณัญญา วินาลัยวังโพรงพิทยาคม
8นางมณีรัตน์ กินนารัตน์ตราษตระการคุณ
9นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุงสว่างแดนดิน
10นางสาวนุจรินทร์ ดวงโสภาโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
11นางสาวพนัสดา มาตราชโพนพิทยาคม
12นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุลปัญญาวรคุณ
13นางสาวแก้วตา จวงอินทร์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์
14นางสาวศิริวรรณ แก้วเรืองโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
15นายศิวดล เชิมชัยภูมิวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
16นางสาวสมจิตร พันธ์ทอนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
17นางภัทรธีรา มาฆทานโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
18นายทรงยศ สกุลยาสระหลวงพิทยาคม
19นางสาววันเพ็ญ สารภาพกุดเสลาวิทยาคม
20นางสาวอรุณลักษณ์ มูลจัดกุดเสลาวิทยาคม
21นายวิบูลย์ เที่ยงธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวชุติมา ใจคลายอุดมสิทธิศึกษา
2นางสาวกชพร คาคำดวนโรงเรียนสว่างแดนดิน
3นายสง่า ทองอุดมโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
4นางสาวสุภาพร สิงห์เดชชุมแสงชนูทิศ
5นางสุรัสวดี มณีโรงเรียนทุ่งสง
6นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์อุดมสิทธิศึกษา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 15 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 10 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอัครวัฒน์ เทพมุสิกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
2นางเบญจวรรณ์ จุลดาลัยสว่างแดนดิน
3นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้วโรงเรียนสตรีภูเก็ต
4นางวาสนา ศรีศิลาสตึก
5นางสาวกานต์ชนก หนูพินิจอำมาตย์พานิชนุกูล
6นายณัฐพงษ์ ศุภาสรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
7นางสาวน้ำฝน ใจผ่องโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
8นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่องโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
9นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์ชุมพลโพนพิสัย
10นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
11นางอรดี มานักฆ้องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
12นายศรัณย์ พ่วงสมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
13นางสาวรจนา เพ็งเก่งสกราชวิทยานุกูล
14นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์ตราษตระการคุณ
15นายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 18 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายบริบูรณ์ พรหมสว่างโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
2นายภัทรดนัย พลสูงเนินโรงเรียนนารีนุกูล
3นายรัฐชา รัตนวรรณ์โรงเรียนบางมดวิทยา
4นางสาวอรสา ดิษฐเจริญบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
5นายธเนศ สีตะริสุโรงเรียนนารีนุกูล
6นางณัฏฐนันท์ นิลพัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 24 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอาชวิน สร้อยจิตโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2นางสาวชณชนก นามโสมเบญจมราชาลัยฯ
3นายดานิยาน สันบากอโรงเรียนมหรรณพาราม
4นายเกียรติภพ เดโชโรงเรียนชุมชนบึงบา
5นางสาวหัทยา จันทรมุณีอำมาตย์พานิชนุกูล
6นางสาวจริยา หล้าโคตรสตึก
7นางสาวจีราพร เหมือนประสาทสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
8นางสาวกมลชนก ชุนหะจินดาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
9นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
10นางขนิษฐา โถวรุ่งเรืองสตรีภูเก็ต
11นางสาวมาซีเตาะ แวหามะโรงเรียนกันตังพิทยากร
12นางสาวมินตรา กระเป๋าทองเบญจมราชาลัยฯ
13นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
14นางสาวนิชาภัทร คำทองกันตังพิทยากร
15นางนิตยา ปอยเปียโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
16นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสมเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17นายพงศกร นาคไทยเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
18นางสาวปราณี อินสุทนสตรีภูเก็ต
19นางสาวสุภา สิงห์โตแก้ววัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
20นายสหรัฐ ยกย่องสิริรัตนาธร
21นางสาวสุชาวดี เกตชนกโรงเรียนราชดำริ
22นายธนวัฒน์ พัฒนโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
23นางสาวธัญมน พิมพ์ดีดสิริรัตนาธร
24นางสุจิตรา ชลธารสตรีภูเก็ต
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 9 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอนุรักษ์ ด่านปานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2นางสาวรุจิรา ประฐมสิริรัตนาธร
3นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ท่ามะกาวิทยาคม
4นางสมควร หมั่นดีโรงเรียนสามพรานวิทยา
5นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
6นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 19 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวบุณยาพร คำสินธุ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2นางศิริขวัญ หนูพุทธิอำมาตย์พานิชนุกูล
3นางสาวปิยวดี โสมนัสถาวรานุกูล
4นายสุภกร เขตมนตรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์สามพรานวิทยา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 10 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 14 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายรัฐจักร ชูแช่มโรงเรียนถาวรานุกูล
2นายชวกร คงกะเรียน่ท่ามะกาวิทยาคม
3นางสาวสุปราณี อ่อนแช่มอุดมสิทธิศึกษา
4นางจริยา ศรีประเสริฐเทพศิรินทร์ นนทบุรี
5นางกิตติมา ธีรสรเดชนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6นางสาวมนต์ตรา ไกรนราโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
7นายพีรศักดิ์ แก้วคำลาเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
8นายพงศธร เฉลิมเติมรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
9นางสาวสุกัญญา หอมทวนลมถาวรานุกูล
10นางสาววิภาวรรณ จิวเจริญอุดมสิทธิศึกษา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 19 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 5 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอำนาจ บูชาเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นางสาวอำภา กลองชัยสิรินธร
3นายศักรินทร์ อะจิมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4นายชาญวิทย์ พัฒนะราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
5นายกฤษฎา โสมดำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
6นางสาวอรณิชา เลี่ยนชอบถาวรานุกูล
7นายพลากร ดุษณีย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
8นางปตินุช พรหมบุตรสิรินธร
9นางภาวดี ทองอุดมโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
10นางพรพิมล ทองอุ่นสกลราชวิทยานุกูล
11นางสาวเสาวภา จุรุพันธ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี
12นางสาวศิริอร มุสิกเจียรนันท์ปัญญาวรคุณ
13นางสุกัญญา มิรัตนไพรยโสธรพิทยาคม
14นางสาวสุภัสสร สิงห์โสสกลราชวิทยานุกูล
15นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่งเทพศิรินทร์ นนทบุรี
16นายสุพรรณ บุญกัณหาเทพศิรินทร์ นนทบุรี
17นางสาวปฏิมาพร ศรีบุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
18นายทศพล สุวรรณราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
19นายอติกิจ วิเวกวินย์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 13 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวพูลสมบัติ เยาวพงษ์ปราโมชวิทยารามอินทรา
2นางสาวดลยา เบญจนุสรณ์สมุทรสาครวิทยาลัย
3นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐเทพศิรินทร์ นนทบุรี
4นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
5นางสาวจุฬาพร แก้วพวงโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
6นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
7นางแพงศรี ศรีมงคลสิรินธร สุรินทร์
8นางสาวภาวนา สลอดตะคุสมุทรสาครวิทยาลัย
9นางพิศมัย ไกยสินธุ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี
10นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุลสิรินธร
11นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
12นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตรสิรินธร สุรินทร์
13นางสาวพิชยา ขันตีเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 24 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไล
2นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัยบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
4นางสาวศริณพร คล้ายทวนปราโมชวิทยารามอินทรา
5นายเด่นศักดิ์ ทองแท้โรงเรียนบางมดวิทยา
6นางสาวธนพร ขานสันเทียะเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
7นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
8นายราวี รอบโลกนารีนุกูล
9นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณนารีนุกูล
10นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
11นายสุพรชัย เทียมทองอ่อนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
13นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
14นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
15นางสาวณัฐทิตา รักษาโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
16นางสาวณัฐวลัญช์ ทนันชัยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
17นายพีระพงษ์ กิติราชโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
18นายธีรนันท์ สุวรรณมูลพยัคฆภูมิวิทยาคาร
19นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
20นางสาวปรียนันท์ ชาติกุลโรงเรียนตราษตระการคุณ
21นางวนิดา ผุดผ่องยโสธรพิทยาคม
22นางสาววรวรรณ เงินชูกุลโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
23นางศิรประภา อัคราภิชาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
24นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 18 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์ศีขรภูมิพิสัย
3นางชมพูนุช เคล้าจันทร์ศรัทธาสมุทร
4นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐศรัทธาสมุทร
5นางภัคภร ใสแจ่มสิรินธร
6นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนาศรัทธาสมุทร
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 26 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 4 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางนิภาพร ไทยหล่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2นางสาวอริสรา ชินตะวันทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมถ์ฯ
3นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
4นางสาวศุภสินี พันธุ์พยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
5นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ตราษตระการคุณ
6นายเอกพงศ์ เบญจกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
7นางจิราพร มาพริกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
8นางสาวกมลชนก เงินงามทองผาภูมิวิทยา
9นายชนน คันธาวัตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
10นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุท่าวุ้งวิทยาคาร
11นางสาวโสภิดา กระจายแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
12นางสาวปณิฏฐา นอลาเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
13นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์โรงเรียนโกรกพระ
14นางสาวสุมาลี เทศธรรมพยัคฆภูมิวิทยาคาร
15นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
16นางรุ่งนภา ฝายทะจักรจ่านกร้อง
17นางสาวสิริพร ศิลปกุลเฉลิมขวัญสตรี
18นายไตรภพ คงเสนโรงเรียนสตรีพัทลุง
19นางสาวศิริราพร บุญยอราชวินิตบางแก้ว
20นายธนพัฒน์ ทองมาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
21นางสาววนิยา จันมานิจสตรีศรีสุริโยทัย
22นายคฑาหัตถ์ พันพะม่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
23นางสาวมณฑาทิพย์ ยอดบุตรดีสตรีศรีสุริโยทัย
24นางสาวจารุวรรณ จันทะรามสตรีศรีสุริโยทัย
25นางสาวอริสา ก่ำแก้งสตรีศรีสุริโยทัย
26นางสาววรนารถ ตันพานิชโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 19 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวเดือนเพ็ญ จารุจิตรหนองบัวพิทยาคาร
2นางสาวสุดสายธรรม หลิมกำเหนิดสัมมาสิกลาปฐมอโศก
3นายณัฐกาญจน์ รุ่งเรืองสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์ตราษตระการคุณ
5นางอุษณีย์ ผุยรอดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 17 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 23 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายบุญเสริฐ จันทร์ทินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2นางจันทิมา บุญเจริญชลราษฎรอำรุง
3นางสาวกรวิกา ปานศักดิ์อุตรดิตถ์ดรุณี
4นางสาวหัทยา จามลิกุลโรงเรียนตราษตระการคุณ
5นางสาวจันทิมา แตงทองตราษตระการคุณ
6นายเจี่ยไฮ่ หวังดรุณาราชบุรี
7นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
8นางสาวธัญญธร อนันต์ตราษตระการคุณ
9นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ตราษตาะการคุณ
10นางมาลินี นาทธนนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
11นางสาวณิชากร ชโลธรโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
12นางสาววิชุดา มาลาสายโรงเรียนสว่างแดนดิน
13นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
14นางสาวสาวิตรี ศรีไชยยโสธรพิทยาคม
15นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
16นางธิดารัตน์ ทองโกฎิยโสธรพิทยาคม
17นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่าโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 22 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 3 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาววาริณี ชีวางกูรสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3นางสาวโชติรส คำแพงวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟูวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
5นางดวงใจ พรหมมาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
6นางสาวจิราวรรณ เนียมศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8นายกิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรณมณีเทพมงคลรังษี
9นายธรรศ์พงษ์ นานวลโรงเรียนสุรวิทยาคาร
10นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคาร
11นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
12นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลางสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
13นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
14นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่นไทรแก้ววิทยา
15นางเพ็ญลักษณ์ สุภายโสธรพิทยาคม
16นายพิศาล ทวีสุขโรงเรียนชลกันยานุกูล
17นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
18นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
19นางเสาวณี ณัฏฐประเสริฐวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20นางสุวิภา เกตุทัตวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
21นายธเนศ ชะพินทรบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
22นายวรรธนะ คำสอนทาเทพศิรินทร์ นนทบุรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
วิทยบริการ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 20 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวนฤมล มุจจลินทร์ปัญญาวรคุณ
2นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
3นางสาวฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่งวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)
4นางสาวจินตนา นันจักรโรงเรียนปัญญาวรคุณ
5นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกิฬาปัญญาวรคุณ
6นางสาวอาจรีย์ มงคลสิทธิศิลป์นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7นางสาวกมลชนก ยิ้มช้อยปัญญาวรคุณ
8นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
9นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10นางสุภาวดี มาหาพยัคฆภูมิวิทยาคาร
11นายอดิศร จันทะฆ้อนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
12นางธิดารัตน์ คำเพชรพยัคฆภูมิวิทยาคาร
13นายสุรศักดิ์ แซ่เตียวปัญญาวรคุณ
14นายธนกร สุขะเทพศิรินทร์ นนทบุรี
15นางธนิดา ลิ้มสุวรรณปัญญาวรคุณ
16นายทศพล พุ่มพวงเกียรติประเทียบวิทยาทาน
17นางสาววรรนิภา ฉายทองเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์)
18นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัยเทพศิรินทร์ นนทบุรี
19นางวีณา นาคะพันธุ์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
20นางสาวยุพิน แป้นแอ้นเฉลิมขวัญสตรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 12 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 8 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสมคิด ทองวัฒนะปราโมชวิทยารามอินทรา
2นางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยมสัมมาสิกขาปฐมอโศก
3ดร.สมณะดาวดิน ชาวหินฟ้าสัมมาสิกขาปฐมอโศก
4นางจตุพร อินทร์พิมพ์หนองบัวพิทยาคาร
5นางสาวเกศวิไล บรรพตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
6นางสาวณัฐกฤตา โนนสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
7นางสุภาวดี นามหล้าพยัคฆภูมิวิทยาคาร
8นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุทวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
9นางจรวยพร จึงเสถียรทรัพย์โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
10นางฟ้าจันทร์โสม ชาวหินฟ้าสัมมาสิกขาปฐมอโศก
11นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮามตูมใหญ่วิทยา
12นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

สถานที่พักใกล้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อที่พัก อัตราค่าที่พัก(บาท) จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง(คน) ช่องทางการติดต่อ
คุณหลวงอพาร์ทเม้นท์   800 – 1.400  2 061-463-6422
MU Place   650 – 1,400 2 02-889-3200
Buddit  Home 900 2 085-626-6451
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1,500 – 2,000  2 02-441-0568-9
ห้องพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 600 - 1,200  2-4 02-826-7121,02-826-7119

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


โครงการบริการวิชาการ
 • อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
  • 02-826-7168
  • sirimard@mwit.ac.th
 • อ.ธนัญญา หอมประทุม
  • 02-826-7163
สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร
 • อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ
  • 02-826-7006
  • thitinutn_mwit@mwit.ac.th