โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานและเข้าสู่ระบบ


ในการใช้งานครั้งแรก ผู้สนใจเข้าอบรมต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านหน้าระบบลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ "ลงทะเบียน" ด้านล่าง จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ให้เรียบร้อยและกดปุ่มลงทะเบียน หลังจากสมัครบัญชีผู้ใช้งานแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม


หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยคลิกปุ่ม "เพิ่มรายชื่อผู้ลงทะเบียน" จะปรากฎแบบฟอร์มลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจากนั้นคลิก "บันทึกข้อมูล"

สำหรับการเลือกหัวข้ออบรมนั้นท่านสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ 1 หัวข้อโดยในแต่ละหัวข้อจะปรากฏที่นั่งคงเหลือท้ายชื่อหัวข้อ ทั้งนี้หลังจากเลือกหัวข้อและบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 48 ชั่วโมงในการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งหากครบกำหนดเวลาและยังไม่มีการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งระบบจะลบรายชื่อของท่านจากหัวข้อดังกล่าว โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการได้อีกครั้ง (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) ในกรณีที่หัวข้อดังกล่าวยังมีที่นั่งเหลืออยู่ผ่านเมนู "แก้ไขข้อมูล"

3. พิมพ์เอกสาร


หลังจากเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วท่านสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระค่าสำรองที่นั่งผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้เอกสารจะมีสองส่วนคือข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมและเอกสารการชำระค่าสำรองที่นั่ง

4. ชำระค่าสำรองที่นั่งอบรม


หลังจากตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำเอกสารส่วนชำระค่าสำรองที่นั่งการอบรมไปชำระเงิน ณ ธนาคารโดยมีค่าสำรองที่นั่ง 1,000 บาท

5. อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรม


หลังจากชำระค่าสำรองที่นั่งแล้วให้ท่านทำการสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมและอัพโหลดบนระบบลงทะเบียนผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "อัพโหลดหลักฐาน" และเลือกไฟล์หลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ไฟล์หลักฐานจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpeg, .jpg, .png หรือ .gif เท่านั้น

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะรอการตรวจสอบหลักฐานจากเจ้าหน้าที่และจะหยุดการนับเวลาถอยหลัง ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำหลักฐานพร้อมใบสมัครตัวจริงมาแสดงในวันเข้ารับอบรม"

ความเป็นมา


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์


 1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะสาขาวิชาด้านวิชาการและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น
 2. จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ
 3. สร้างโอกาสให้ได้คิดค้นและนำเอาเทคนิควิธีการและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรู้เท่าทันและติดตามสื่อการการสอนรูปแบบใหม่ๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ


ลงทะเบียน

วันที่ กำหนดการ
4 - 20 มิถุนายน 2562
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ
4 - 21 มิถุนายน 2562
 • ชำระค่าลงทะเบียน
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
*หมายเหตุ
 • โครงการอบรมนี้เป็นโครงการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางโรงเรียนจะเก็บเงินเป็นค่าสำรองที่นั่งในการอบรมจำนวน 1,000 บาทและจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ในวันอบรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่เข้าอบรมจนจบโครงการ (ระยะโครงการ 2 วัน) เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากไม่มีการอัพโหลดหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เลือก
 • หากหัวข้ออบรมใดมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 10 ท่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้หากมีผู้สนใจอบรมได้ชำระค่าสำรองที่นั่งในหัวข้อข้างต้น โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้ท่านในภายหลัง

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าอาคาร 3
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องประชุม
ศ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

*หมายเหตุ
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณโถง ชั้น 1 เช้า เวลา 10.30 – 10.45 น.  บ่าย เวลา  14.30 – 14.45 น
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 รับเกียรติบัตรและเงินค่าลงทะเบียนจากวิทยากร ณ ห้องอบรม (หลังจากอบรมเสร็จแล้ว)

กิจกรรมในการอบรม


กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 20 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้

จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 14 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวชลิฎา ศรีประดู่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
2นางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
3นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ
5นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
6นางสาวสุชญา โกมลวานิชโรงเรียนสว่างแดนดิน
7นางเย็นฤดี ศรีสร้อยสว่างแดนดิน
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 16 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 13 คน
ว่าง 1 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวสุรีพร หาไมตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
2นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไล
3นายกรวิชญ์ โสภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ท่ามะกาวิทยาคม
5นายวรพงษ์ พลายเผือกโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
6นายณัฐพงษ์ ทองดีโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
7นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรติ์บ้านหนองเป็ด
8นางสาวณชนก โพธิ์พินิจเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
9นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์ยโสธรพิทยาคม
10นางสาวณัฐิกา ลี้สกุลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
11นางสาวอรวรรณ ประทุมวัลย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
12นางสาวปณัชญา ขันภักดีมาบอำมฤตวิทยา
13นางสาววรัญญา ธัญญาผลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
14นางสาวศุภัตรา นนท์คำวงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
15นายไพรวัลย์ เจริญผลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
16นางญาณิศา แสงแสนยโสธรพิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 15 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 6 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางขันทอง หิดาวรรณเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นางสาวจิราพร พลายแก้วปัญญาวรคุณ
3นางสาวกานดา บุตรแก้วโรงเรียนปัญญาวรคุณ
4นางฐานิตา จันทร์ภิวัฒน์ปัญญาวรคุณ
5นางเยาวมาลย์ ละอองนวลยโสธรพิทยาคม
6นางสาวคุณัญญา วินาลัยวังโพรงพิทยาคม
7นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ตราษตาะการคุณ
8นางสาวนุจรินทร์ ดวงโสภาโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
9นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุลปัญญาวรคุณ
10นางสาวศิริวรรณ แก้วเรืองโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
11นายศิวดล เชิมชัยภูมิวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
12นางภัทรธีรา มาฆทานโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
13นางสาววันเพ็ญ สารภาพกุดเสลาวิทยาคม
14นางสาวอรุณลักษณ์ มูลจัดกุดเสลาวิทยาคม
15นายวิบูลย์ เที่ยงธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 20 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวชุติมา ใจคลายอุดมสิทธิศึกษา
2นางสาวสุภาพร สิงห์เดชชุมแสงชนูทิศ
3นางสุรัสวดี มณีโรงเรียนทุ่งสง
4นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์อุดมสิทธิศึกษา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 21 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 1 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอาชวิน สร้อยจิตโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2นางสาวชณชนก นามโสมเบญจมราชาลัยฯ
3นายดานิยาน สันบากอโรงเรียนมหรรณพาราม
4นายเกียรติภพ เดโชโรงเรียนชุมชนบึงบา
5นางสาวจริยา หล้าโคตรสตึก
6นางสาวจีราพร เหมือนประสาทสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
7นางสาวกมลชนก ชุนหะจินดาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
8นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
9นางขนิษฐา โถวรุ่งเรืองสตรีภูเก็ต
10นางสาวมินตรา กระเป๋าทองเบญจมราชาลัยฯ
11นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
12นางนิตยา ปอยเปียโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
13นางสาวเพ็ญนภา เพ็งบุญโสมเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14นายพงศกร นาคไทยเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
15นางสาวปราณี อินสุทนสตรีภูเก็ต
16นางสาวสุภา สิงห์โตแก้ววัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
17นายสหรัฐ ยกย่องสิริรัตนาธร
18นางสาวสุชาวดี เกตชนกโรงเรียนราชดำริ
19นายธนวัฒน์ พัฒนโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
20นางสาวธัญมน พิมพ์ดีดสิริรัตนาธร
21นางสุจิตรา ชลธารสตรีภูเก็ต
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 21 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายสุภกร เขตมนตรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
2นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์สามพรานวิทยา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายชวกร คงกะเรียน่ท่ามะกาวิทยาคม
2นางสาวสุปราณี อ่อนแช่มอุดมสิทธิศึกษา
3นางจริยา ศรีประเสริฐเทพศิรินทร์ นนทบุรี
4นางสาวปิยวดี โสมนัสถาวรานุกูล
5นายพงศธร เฉลิมเติมรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
6นางสาวสุกัญญา หอมทวนลมถาวรานุกูล
7นางสาววิภาวรรณ จิวเจริญอุดมสิทธิศึกษา
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 14 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอำนาจ บูชาเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นายศักรินทร์ อะจิมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3นางสาวอรณิชา เลี่ยนชอบถาวรานุกูล
4นางสาวเสาวภา จุรุพันธ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี
5นางสุกัญญา มิรัตนไพรยโสธรพิทยาคม
6นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่งเทพศิรินทร์ นนทบุรี
7นายสุพรรณ บุญกัณหาเทพศิรินทร์ นนทบุรี
8นายอติกิจ วิเวกวินย์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 3 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 24 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวพูลสมบัติ เยาวพงษ์ปราโมชวิทยารามอินทรา
2นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
3นางสาวพิชยา ขันตีเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 15 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้วโรงเรียนสตรีภูเก็ต
2นางวาสนา ศรีศิลาสตึก
3นายณัฐพงษ์ ศุภาสรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4นางสาวน้ำฝน ใจผ่องโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
5นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่องโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
6นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
7นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์ตราษตระการคุณ
8นายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีสุขโชติเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 20 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายบริบูรณ์ พรหมสว่างโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
2นายรัฐชา รัตนวรรณ์โรงเรียนบางมดวิทยา
3นางสาวอรสา ดิษฐเจริญบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
4นางณัฏฐนันท์ นิลพัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 21 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวศุภสินี พันธุ์พยัคฆ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไล
3นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัยบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
5นายเด่นศักดิ์ ทองแท้โรงเรียนบางมดวิทยา
6นายชนน คันธาวัตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
7นางสาวธนพร ขานสันเทียะเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
8นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
9นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
10นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
11นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
12นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
13นางสาวณัฐทิตา รักษาโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
14นายพีระพงษ์ กิติราชโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
15นายธีรนันท์ สุวรรณมูลพยัคฆภูมิวิทยาคาร
16นางสาวสุมาลี เทศธรรมพยัคฆภูมิวิทยาคาร
17นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
18นางสาวปรียนันท์ ชาติกุลโรงเรียนตราษตระการคุณ
19นางสาววรวรรณ เงินชูกุลโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
20นางศิรประภา อัคราภิชาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
21นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 24 คน
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 20 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 9 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางนิภาพร ไทยหล่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ตราษตระการคุณ
4นายเอกพงศ์ เบญจกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
5นางจิราพร มาพริกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
6นางสาวกมลชนก เงินงามทองผาภูมิวิทยา
7นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุท่าวุ้งวิทยาคาร
8นางสาวปณิฏฐา นอลาเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
9นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์โรงเรียนโกรกพระ
10นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
11นางรุ่งนภา ฝายทะจักรจ่านกร้อง
12นางสาวสิริพร ศิลปกุลเฉลิมขวัญสตรี
13นายไตรภพ คงเสนโรงเรียนสตรีพัทลุง
14นายธนพัฒน์ ทองมาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
15นางสาววนิยา จันมานิจสตรีศรีสุริโยทัย
16นายคฑาหัตถ์ พันพะม่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
17นางสาวมณฑาทิพย์ ยอดบุตรดีสตรีศรีสุริโยทัย
18นางสาวจารุวรรณ จันทะรามสตรีศรีสุริโยทัย
19นางสาวอริสา ก่ำแก้งสตรีศรีสุริโยทัย
20นางสาววรนารถ ตันพานิชโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 22 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์ตราษตระการคุณ
2นางอุษณีย์ ผุยรอดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 32 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางจันทิมา บุญเจริญชลราษฎรอำรุง
2นางสาวหัทยา จามลิกุลโรงเรียนตราษตระการคุณ
3นางสาวจันทิมา แตงทองตราษตระการคุณ
4นายเจี่ยไฮ่ หวังดรุณาราชบุรี
5นางสาวธัญญธร อนันต์ตราษตระการคุณ
6นางมาลินี นาทธนนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
7นางสาววิชุดา มาลาสายโรงเรียนสว่างแดนดิน
8นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 9 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอนุรักษ์ ด่านปานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2นางสาวรุจิรา ประฐมสิริรัตนาธร
3นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ท่ามะกาวิทยาคม
4นางสมควร หมั่นดีโรงเรียนสามพรานวิทยา
5นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาววาริณี ชีวางกูรสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2นายกิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรณมณีเทพมงคลรังษี
3นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
4นางเพ็ญลักษณ์ สุภายโสธรพิทยาคม
5นายพิศาล ทวีสุขโรงเรียนชลกันยานุกูล
6นายธเนศ ชะพินทรบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
วิทยบริการ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 20 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวนฤมล มุจจลินทร์ปัญญาวรคุณ
2นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
3นางสาวฐิติกาญจน์ พันธ์การุ่งวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)
4นางสาวจินตนา นันจักรโรงเรียนปัญญาวรคุณ
5นางสาวกิ่งกาญจน์ เทพกิฬาปัญญาวรคุณ
6นางสาวอาจรีย์ มงคลสิทธิศิลป์นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7นางสาวกมลชนก ยิ้มช้อยปัญญาวรคุณ
8นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
9นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10นางสุภาวดี มาหาพยัคฆภูมิวิทยาคาร
11นายอดิศร จันทะฆ้อนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
12นางธิดารัตน์ คำเพชรพยัคฆภูมิวิทยาคาร
13นายสุรศักดิ์ แซ่เตียวปัญญาวรคุณ
14นายธนกร สุขะเทพศิรินทร์ นนทบุรี
15นางธนิดา ลิ้มสุวรรณปัญญาวรคุณ
16นายทศพล พุ่มพวงเกียรติประเทียบวิทยาทาน
17นางสาววรรนิภา ฉายทองเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์)
18นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัยเทพศิรินทร์ นนทบุรี
19นางวีณา นาคะพันธุ์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
20นางสาวยุพิน แป้นแอ้นเฉลิมขวัญสตรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
เอกสารหลักสูตร

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 14 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสมคิด ทองวัฒนะปราโมชวิทยารามอินทรา
2นางสุภาวดี นามหล้าพยัคฆภูมิวิทยาคาร
3นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุทวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
4นางสาวโชติรัตน์ พิมพ์เรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

สถานที่พักใกล้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อที่พัก อัตราค่าที่พัก(บาท) จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง(คน) ช่องทางการติดต่อ
คุณหลวงอพาร์ทเม้นท์   800 – 1.400  2 061-463-6422
MU Place   650 – 1,400 2 02-889-3200
Buddit  Home 900 2 085-626-6451
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1,500 – 2,000  2 02-441-0568-9
ห้องพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 600 - 1,200  2-4 02-826-7121,02-826-7119

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


โครงการบริการวิชาการ
 • อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
  • 02-826-7168
  • sirimard@mwit.ac.th
 • อ.ธนัญญา หอมประทุม
  • 02-826-7163
สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร
 • อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ
  • 02-826-7006
  • thitinutn_mwit@mwit.ac.th