หน้าแรก

What’s on

ข่าวล่าสุด

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2021 (TISF2021) ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ณ วังสระปทุม

Onsiri

8 January 2021

MWIT คว้ารางวัลจากการแข่งขัน KU01 การจัดสอบวัดระดับความสามารถการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ จากการแข่งขัน KU01 การจัดสอบวัดระดับความสามารถการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม ซึ่งจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Onsiri

25 December 2020

More Posts

ข่าว – ประกาศต่างๆ