Header image header image 2  
 
 
 
 
ว30191 โลกศาสตร์
          ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพของพื้นโลก   ส่วนประกอบของโลก   ปรากฏการณ์ทางธรณีที่มีผลทำให้เกิดภูมิประเทศที่แตกต่างกัน  ทรัพยากรดิน หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ และวิวัฒนาการโลก
ศึกษาลักษณะวิชาและขอบเขตของการศึกษาทางอุทกวิทยา  วัฏจักรของน้ำ  แหล่งน้ำบนดินและใต้ดิน  ประโยชน์และความสำคัญของน้ำ
อ่านต่อ
       
โครงการสอน วิชาโลกศาสตร์ ว 30191 /2559

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     
Web LINKS