แบบฝึกหัดเรื่อง มหาสมุทร             

1

ถ้าโลกไม่มีมหาสมุทร อุณหภูมิบนโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน  และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืน เนื่องจากพื้นดินมีความจุความร้อนน้อย

2

ยกตัวอย่างธาตุ(ไอออน)ที่ละลายในมหาสมุทรอย่างน้อย  6 ตัว พร้อมบอกปริมาณในน้ำ(น้ำหนัก/ปริมาตร)

chemical ion

valence

concentration
ppm, mg/kg

part of
salinity %

molecular
weight

µmol/
kg

Chloride Cl

-1

19345

55.03

35.453

546

Sodium Na

+1

10752

30.59

22.990

468

Sulfate SO4

-2

2701

7.68

96.062

28.1

Magnesium Mg

+2

1295

3.68

24.305

53.3

Calcium Ca

+2

416

1.18

40.078

10.4

Potassium K

+1

390

1.11

39.098

9.97

Bicarbonate HCO3

-1

145

0.41

61.016

2.34

Bromide Br

-1

66

0.19

79.904

0.83

Borate BO3

-3

27

0.08

58.808

0.46

Strontium Sr

+2

13

0.04

87.620

0.091

Fluoride F

-1

1

0.003

18.998

0.068

3

ความหนาแน่นของน้ำในมหาสมุทรจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ อุณหภูมิของน้ำและความเค็มของน้ำเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

..........เมื่อ อุณหภูมิของน้ำลดลงและความเค็มของน้ำเพิ่มขึ้น

 

4

คลื่นใต้น้ำเกิดได้อย่างไร

. ....เกิดขึ้นเมื่อน้ำมีชั้นของความแตกต่างของความหนาแน่น pycnocline  และเมื่อชั้นน้ำถูกรบกวน(จากคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง , เรือ) จะทำให้เกิดคลื่นที่บริเวณ pycnocline นี้..

 

5

Tidal bore คือ

.คลื่นที่เกิดจากน้ำขึ้น ไหลเขาไปในแม่น้ำ มีลักษณะเป็น กำแพงน้ำ  เกิดขึ้นในช่วงน้ำใหญ่

6

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร

..............แรงดึงดูดระหว่างมวล  ของน้ำบนโลกกับดวงจันทร์ และแรงหนีศูนย์กลางที่เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก.....................................................................

 

7

การเกิดระดับน้ำต่ำสุด ตำแหน่งของ โลก ดวงจันร์ และพระอาทิตย์ ต้องอยู่ในลักษณะใด

.................ดวงจันทร์อยู่แนวเดียวกับดวงอาทิตย์..( โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ )

8

ดวงจันทร์อยู่ในต่ำแหน่งใดจึงจะทำให้ช่วงความแตกต่างของระดับน้ำขึ้นน้ำลงน้อยที่สุด

..................ดวงจันทร์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์......................

9

ถ้าน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย(มากกว่าปกติ) จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะบนโลกหรือไม่ อย่างไร

............มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล (สูงขึ้น) : long term changes-sea level   .........................................................................................................................................

10

น้ำในมหาสมุทรบริเวณใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด เพราะเหตุใด
..........บริเวณเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากเป็นบริเวณที่รับพลังงนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด...................................................................................................................................................

11

กระแสน้ำในมหาสมุทรชั้นบนเกิดขึ้นได้ด้วยแรงอะไร

........ลม.................................................................................................................................

12

เรียงลำดับมหาสมุทรจากมหาสมุทรที่มีพื้นที่มากที่สุดไปมหาสมุทรที่มีพื้นที่น้อย  5 อันดับ

...1.Pacific  2.Atlantic  3.Indian  4.Southern   5.Arctic.....................................

13

กระแสน้ำในมหาสมุทรชั้นล่างเกิดขึ้นได้อย่างไร

....การจมตัวลงของน้ำที่มีความหนาแน่นสูงเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลง  มีการจมตัวลงที่                   แอตเลนติกเหนือ และมีการไหลขึ้นที่มหาสมุทรอินเดียและแปรซิฟิกเหนือ

14

มหาสมุทรใดมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดในกระบวนการไหลของกระแสน้ำชั้นบนและชั้นล่าง
............ Arctic Ocean

15

เขียนเส้นทางการไหลเวียนของกระแสน้ำชั้นบน (ocean current) ลงในแผนที่

Indian Ocean