นางนฤนาถ ธีรภัทรธำรง
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
การศึกษา กศบ.(ภาษาไทย), กศม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ ๐-๑๗๒๐-๕๗๔๒

E-mail : krukai_mwit@hotmail.com,
  krukai_mwit@yahoo.com

Website : http://www.mwit.ac.th/~naree

     
   

นายสมศักดิ์ ทองช่วย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
การศึกษา กศบ. (ภาษาไทย) กศม. (ภาษาไทย)
โทรศัพท์ ๐-๔๑๖๒-๕๖๓๘

E-mail:sakthong_mwit@hotmail.com
Website :http://www.mwit.ac.th/~saktong

     
   

นางมารยาท ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
การศึกษา ว.ม. (การสื่อสารฯ), กศ.บ. (ภาษาไทย)
E-mail : marayat_pra@yahoo.com
Website : http://www.mwit.ac.th/~marayat

     
   

นางสาวราตรี จาตุรัส
ตำแหน่ง ครูวิชาการ
การศึกษา กศ.ม. (ภาษาไทย)
E-mail : ratree_noo@yahoo.com, ratree_nu@hotmail.com