..."หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้
ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์"

พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
 
 
วรรณคดีไทย   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  สาขาวิชาพลานามัย