รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
๑.  ท๔๐๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
THA40101 Thai Language for Communication 1
๑.  ท๔๐๒๐๑  สัมมนาภาษาไทย
THA40201 Thai Seminar

๒.  ท๔๐๑๐๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๒
THA40102 Thai Language for Communication 2

๒.  ท๔๐๒๐๒  วรรณกรรมปัจจุบัน
THA40202 Modern Literary Works
๓.  ท๔๐๑๐๓  วรรณวินิจ
THA40103 An Approach to Literary Works
๓.  ท๔๐๒๐๓  วรรณกรรมท้องถิ่น
THA40203 Local Literary Works
๔.  ท๔๐๑๐๔  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
THA40104 Development of Thai Language Skills

๔.  ท๔๐๒๐๔  การอ่านตีความ
THA40204 Interpretative Reading
๕.  ท๔๐๑๐๕  หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
THA40105 Thai Grammar in Daily Life
๕.  ท๔๐๒๐๕  การอ่านทำนองเสนาะ
THA40205 Reading Rhyme
๖.  ท๔๐๑๐๖  วรรณคดีกับชีวิต
THA40106 Literature and Life
๖.  ท๔๐๒๐๖  การเขียนเรื่องสั้น
THA40206 Short Story Writing
  ๗.  ท๔๐๒๐๗  การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
THA40207 Children's Literature Writing
  ๘.  ท๔๐๒๐๘  การเขียนร้อยกรอง
THA40208 Verse Writing
  ๙.  ท๔๐๒๐๙  การเขียนสารคดี
THA40209 Feature Writing