WEB LINKS
WEB BOARD
ติดต่ออาจารย
E-mail: teppode@hotmail.com
.....ประกาศ....
**เวรคลีนิกวิชาการและเวรโครงงาน
STUDENT SCORES
การวัดและประเมินผล รายวิชาว40123 เคมี 3
1. สอบ test ครั้งที่ 1
2. สอบกลางภาคเรียน นักเรียนเช็คคะแนนได้ครับ ใครได้ต่ำกว่า 12 คะแนน เตรียมซ่อมครับ
3. สอบ test ครั้งที่ 2 (กำหนดสอบวันที่ 21-27 กันยายน 2551)

4. สอบภาคปฏิบัติ รายบุคคล เรื่องการไทเทรต

ม.5/5 ( 21 กันยายน 2551) ม.5/6 (19 กันยายน 2551) ม.5/7 (18 กันยายน 2551) ม.5/8 (20 กันยายน 2551) เวลา 19.00-21.00 น. ห้อง 3505

5. สอบปลายภาคเรียน ข้อเขียนรายบุคคล ตามตารางของฝ่ายวิชาการ (28 ก.ย.-2 ต.ค.2551)

นักเรียนตรวจเช็คคะแนนของตนเองได้