.......ขอต้อนรับสู่ website ของอาจารย์สรชัย แซ่ลิ่ม สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) .......
อย่าลืมอ่านข่าวนะครับ

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

@
Sci30292 Seminar on Science
@      
Sci30232 Kinetic Chemistry and Equilibrium Chemistry
@
@
Sci30234 InOrganic Chemistry and Thermodynamic
ตารางให้คำปรึกษา(คลินิกวิชาการ)
Sci30503 Natural Product
@ ติดต่ออาจารย์   E-mail: teppode@mwit.ac.th
Sci30505 Advance Organic Chemistry 1
1. รายวิชาเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล ( รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1)
       -รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ ห้อง
        -ตารางให้คำปรึกษา (คลินิกวิชาการ)
        -ตารางนัดสอบ, คะแนนสอบ Q 1, แบบฝึกหัด และ คะแนนกลางภาคเรียน ห้อง 5/1  5/3   5/4  และ ; 5/5
   1.1  Power point of Organic Chemistry and Biomolecule (Sci30233)
          1.1.1 Power point บทที่ 1) เคมีอินทรีย์; PPT1.Introduction       PPT2.Nomenclature   PPT3.Stereochemistry     
                                                     PPT4.Type of reaction PPT5.Alkane   PPT6.Alkene    PPT7.Alkyne 
                                                     PPT8.Aromatic Compound  PPT9.Alcohol        
                                                     PPT10.Aldehyde and Ketone    PPT11.Carboxylic acid and Ester     PPT12. Amine and Amide
         1.1.2 Power point บทที่ 2 )  สารชีวโมเลกุล PPT1.โปรตีนPPT2.คาร์โบไฮเดรต    PPT3.ไขมัน   PPT4.กรดนิวคลีอิก
   1.2  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล (Sci30233)
         1.2.1 organic chemistry
         1.2.2 สารชีวโมเลกุล
   1.3 แบบฝึกหัดรายวิชาเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล (Sci30233)
         1.3.1 เคมีอินทรีย์ 1.บทนำ   2.หมู่ฟังก์ชัน
                                                  3.แบบฝึกหัดเสริมเคมีอินทรีย์ ชุดที่3 (อาจารย์แจกให้หัวหน้าห้องแล้ว สามารถนำไปถ่ายเอกสารได้ครับ)
                                                  (เฉลยแบบฝึกหัดเสริมชุดที่ 3 บางส่วน)
         1.3.2 ใบงานสำหรับห้อง 5/1, 5/3, 5/ 4 และ 5/5
         1.3.3 แบบฝึกหัดสารชีวโมเลกุล
         1.3.4 วีดีโอความรู้ปิโตรเลียม พลาสติก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ปิโตรเลียม 1 2  3   4  5 ที่มาปตท.)
         1.3.5 ข้อสอบสอบซ่อมเคมีอินทรีย์   
         1.3.7 ตารางสอบภาคปฏิบัติเคมีอินทรีย์         
 
   1.4 ตรวจสอบการส่งงานรายวิชาเคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล (Sci30233)  
         # ห้อง     5/1,      5/3,      5/4, และ   5/5
 
 
 2. รายวิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (Sci30232) วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1     
         -แผนจัดการเรียนรู้รายวิชานี้
         -ตารางให้คำปรึกษา (คลินิกวิชาการ)
         -ตารางนัดสอบ Q1,
         -คะแนนห้อง 5/4 5/5 5/6  และ ห้อง 5/7
   2.1 Power point of kinetic chemisty (Sci30232)
           2.1.1 PPT of_kinetic   
           2.1.2 PPT of Equlibrium
           2.1.3 PPT of Acid-Base
   2.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ( Sci30232)
          2.2.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
         2.2.2 เอกสารสมดุลเคมี    สรุปเนี้อหาเพิ่มเติม
         2.2.3 เอกสารกรด-เบส
         2.2.4  ใบงานกรด-เบส  1) ความแรงของกรด-เบส   2) ปฏิกิริยาสะเทิน   3) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของเกลือ
   2.3 แบบฝึกหัดรายวิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ( Sci30232)
         2.3.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
                  ชุดที่ 1        ชุดที่ 2          ชุดที่ 3
         2.3.2 สมดุลเคมีชุดที่ 1
                  ชุดที่ 1       ชุดที่ 2            ชุดที่ 3
         2.3.3 กรด-เบสชุดที่ 1
                   ชุดที่ 1       ชุดที่ 2            ชุดที่ 3
   2.4 ตัวอย่างข้อสอบรายวิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (Sci30232)
          Q1 rate of reaction 1 , 2
    2.5 เฉลยข้อสอบ Q (สามารถมาดูได้ที่สาขาวิชาเคมี ที่โต๊ะอาจารย์)
 
   2.6 ตรวจสอบการส่งงานรายวิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (Sci30232)  
        #ห้อง; 5/4, 5/5 , 5/6 และ 5/7
   2.7 สื่อการสอนเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาได้;  weblinks:   
          จลนศาสตร์เคมี (สืบค้นจาก ม.ทักษิณ) (http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/chem/lesson3/lesson3-1.htm
   
          
3. รายวิชาเคมีอนินทรีย์และเทอร์โมไดนามิกส์ (Sci30234) รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 1   
        -แผนจัดการเรียนรู้รายวิชานี้;
       - ตารางให้คำปรึกษา(คลินิกวิชาการ)
       -คะแนนสอบห้อง6/5 และห้อง 6/7
   3.1 Power point of Inorganic chemisty (Sci30234)
         3.3.1 เคมีอนินทรีย์
                   3.1.1 PPT1.บทนำ
                   3.1.2 PPT2.Molecular 
                   3.1.3 PPT3.Solid   
                   3.1.4 PPT4.Main Group
                   3.1.5 PPT5.Transition
                   3.1.6 PPT6.Isomer of Coordination
                   3.1.7 PPT7.Bond of Coordination
         3.2.2 PPTเทอร์โมไดนามิกส์
            
   3.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์และเทอร์โมเคมี( Sci30234)
         3.2.1 เคมีอนินทรีย์
         3.2.2  ใบงานเคมีอนินทรีย์   1) การเกิดพันธะเคมีในสารประกอบเชิงซ้อน โดยใช้ทฤษฎีเวเลนซ์ และทฤษฎีสนามแม่เหล็กมาอธิบาย
         3.2.3 เทอร์โมไดนามิกส์
   3.3 แบบฝึกหัดรายวิชาเคมีอนินทรีย์และเทอร์โมไดนามิกส์ ( Sci30234)
          3.3.1 เคมีอนินทรีย์
                   1) Molecular Orbital  1,      
                   2) Solid  1  ,       
                   3)  Main Group 1,   2 ,  3
                   4) Transition Elements   1,   2  
           3.3.2 เทอร์โมไดนามิกส์
                    ชุดที่ 1     ชุดที่ 2     
        
   3.4 บทปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์และบทความเสริมประสบการณ์
         #Solid      
         # บทความสำหรับทำรายงานเรื่อง "Endangered Element Critical Thinking Chemistry World"
                                                   ที่มา: www.rsc.org/chemistryworld
         # ใบงานที่ต้องทำส่งหลังจากอ่านบทความ
    3.5 เฉลยข้อสอบ Q
           Q1
   3.6 ตรวจสอบการส่งรายงานรายวิชาเคมีอนินทรีย์และเทอร์โมเคมี ( Sci30234)  
        # ห้อง 6/5 , 6/6
 
 
4.รายวิชาปริมาณสารสัมพันธ์และไฟฟ้าเคมี (ไม่เปิดสอนภาคเรียน)
       -รายชื่อที่นักเรียนลงทะเบียนรายวิชานี้
        -คะแนนสอบ Q1, แบบฝึกหัด, คะแนนสอบกลางภาค, คะแนนสอบ Q2, คะแนนสอบปลายภาคเรียน
   4.1 Power point of Electrochemisty (Sci30231)
         เซลล์กัลวานิก
   4.2 เอกสารประกอบการสอนเรื่องเซลล์กัลวานิก   
          #ค่า Standard reduction potential
   4.3 ตรวจสอบการส่งงาน 
          # กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
 
         
5. รายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาตร์ (Sci30292) รายวิชาพื้นฐาน (เทอมนี้ไม่เปิดสอน)
     5.1  สิ่งที่นักเรียนต้องส่ง
     5.2  ตัวอย่างรายงานสัมมนาเคมี
     5.3 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
            5.3.1 วันอังคารกลุ่ม 1  
            5.3.2 วันอังคารกลุ่ม 2
    -ตรวจสอบการส่งงาน 
            
6.รายวิชาเคมีขั้นสูง 1 (Sci30503)  วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ภาคการศึกษานี้ไม่เปิดสอน)
       -คะแนนสอบ Q1, แบบฝึกหัด, คะแนนสอบกลางภาค, คะแนนสอบ Q2, คะแนนสอบปลายภาค
       -รายชื่อที่นักเรียนลงทะเบียนรายวิชานี้
       -Power point   1.บทนำ
       -เอกสารประกอบการสอน
        -ตรวจสอบการส่งงาน  
 
         
7.รายวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (SCI30505) (ภาคการเรียนนี้ไม่เปิดสอน)
       -สื่อการสอนเรื่องสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
       -คะแนนสอบ Q1, แบบฝึกหัด, คะแนนสอบกลางภาค, คะแนนสอบ Q2, คะแนนสอบปลายภาค
       -รายชื่อที่นักเรียนลงทะเบียนรายวิชานี้
       -Power point   1.บทนำ
       -เอกสารประกอบการสอน1.บทนำ;
        -ตรวจสอบการส่งงาน;
        -แบบฝึกหัด; 1บทนำ     2โครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    3.Chomatography Laboaory Techniques        
                          (ที่มาของสื่อ: MIT)
     
8.ชุมนุมตามล่าหาความจริง (ช14002_456_G1)   ( ภาคการศึกษานี้ไม่ทำการเปิดสอน)
       -รายชื่อสมาชิกชุมนุม
       -กิจกรรม
       -นักเรียนศึกษาเรื่องหมู่เลือด(ที่มา:www.thaigoodview.com)  แล้วส่งแบบฝึกหัดทาง E-mail   
       -ตรวจสอบการส่งงาน           
 
1.เอกสารโครงงานหลักสูตร พ.ศ.2548  sp0 sp1 ตัวอย่างเอกสารรายงาน (หลักสูตร พ.ศ.2548)
2.โครงงานของ MWITS 19 ที่อาจารย์แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เข้าเล่มปกสีเหลือง จำนวน 2 เล่ม และ Save File ทั้งหมดลงในแผ่น CD ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 30 มิถุนายน 2554 นี้นะครับ
 
3.เอกสารกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 20 เป็นต้นไป (ตามหลักสูตรมวส.พ.ศ.2552)
     3.1.Profile สำหรับรายงานความก้าวหน้า;
     3.2แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ (เค้าโครงงาน);
    3.3 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์  -หน้าปกรายงาน;,  -ใบรับรอง,  -บทคัดย่อ (สามารถใช้ แบบฟอร์มงานMwits science Fair แทนได้)  
           -สารบัญ แบบฟอร์มการพิมพ์รายงานบทที่1-5 บรรณานุกรม และประวัติผู้ทำโครงงาน;
     3.4แบบฟอร์มบทคัดย่อ Mwits Science Fair 2012
 
 เอกสารในการสืบค้นข้อมูล เทคนิคการค้น Google อย่างมืออาชีพ ! และ สารสนเทศเพื่อการวิจัย บรรยายโดย คุณรุจเรขา อัศวิษณุ
                      @@@ ข่าวกิจกรรมโครงงาน@@@@
     6 มิถุนายนนี้; นักเรียนรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ; Profile รายงานความก้าวหน้า;
     20 มิถุนายนนี้ นักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ ; โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนี้;
     22 สิงหาคม ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 , หมดเขตส่งการขอรับทุน YSC,NSC
    
การนำเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ
     # International Student Science Fair 2011 (ISSF2011) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
     # งานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์" หรือ "International Conference of Young Scientists (ICYS)"
     # Pure and Applied Chemistry International Conferences (PACCONs)  11-13 January 2012 Chang Mai, Thailand, Abstract submission deadline: Oct 31, 2011
 
 
ทุนสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    # การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2012)
    # โครงการยุววิจัยยางพารา
    # การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(NSC 2012)          
          

-ปิโตรเลี่ยม ตอนก๊าซธรรมชาติ จากรายการกบนอกกะลามี 2 ตอนคือ
เปิดโลก ปิโตรเลียม 1(ออกอากาศ: 17 เมษายน 2552 )และเปิดโลก ปิโตรเลียม 2
(ออกอากาศ: 24 เมษายน 2552 )จากบริษัททีวีบูรพาจำกัด

@ VDOรายการวิจัยไทยคิด   สกว. ออกอากาศ ณ ช่องทีวีไทย

@ VDO รายการรวมพลคนไทยคิ สกว. ออกอากาศ ช่องททบ.5

@ VDO โครงการวิจัยแห่งชาติ สกว. โครงการวิจัยแห่งชาติ

-งานวิจัยต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) คลิ๊ก @ สัมภาษณ์นักวิจัย สกว.

หนังสือเรื่อง สรรพสิ่งล้วนวิจัย

เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากเหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นหาหัวข้อวิจัย

หนังสื่อเล่มนี้มีมุมมองกี่ยวกับการทำงานวิจัย


หนังสื่อเรื่อง: พูดเรื่องวิจัยให้รู้เรื่อง;
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์เนื้อหาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องทำวิจัย และต้องสื่องานวิจัยนั้นออกไปให้ คนอื่นได้รับรู้อย่างเข้าใจ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่เป็นเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเริ่มตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ การเลือกรูปแบบ slide โครงเรื่องที่จะพูด และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 2 ความเข้าใจเรื่องการเขียนบทความประชุมวิชาการ และตอนที่ 3 การเตรียม POSTER ทางวิชาการ นับว่าเป็นหนังสือเล่มเล็กที่ครบครันไปด้วยเนื้อหา

หนังสือทั้ง 5 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนมาก สำหรับใช้เป็นแนวคิดในการทำโครงงาน ผู้แต่งคือสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2552

สนใจหนังสื่ออื่น ๆ (อ่านต่อ)

 

  อพวช. เป็น @ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

         @ แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment)          @แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)

         @ แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)

   สามารถเข้าถึงได้โดย http://www.nsm.or.th/

  ต่อยอดดอทคอม; แหล่งรวมคลังความรู้ทางทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

    เป็นแหล่งรวมคลังความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลมาทำงานวิจัย ได้ โดยคิดเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่

สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.toryod.com/index.php

  
 

เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัย แหล่งเงินทุน

สามารถเข้าถึงได้โดย;http://www.trf.or.th/keydefault.asp

   
   
    1.งานวิจัยดีเด่นประจำปีต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)
       1.1 ประจำปี 2553                                   1.2 ประจำปี 2552                                          1.3 ประจำปี 2551
       1.4 ประจำปี 2550                                   1.5 ประจำปี 2549                                          1.6 ประจำปี 2548
       1.7 ประจำปี 2547                                   1.8 ประจำปี 2546             
                                 
 1.บทความน่าสนใจจากวารสารประชาคมวิจัย (สกว.)

    1.1 ทางรอดของทรัพยากรชีวภาพไทย โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        " ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของการสำรวจทางชีวภาพ (bioprospecting) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น กรณีสมุนไพรกวาวเครือ ปล้าน้อยหรือ ไวรัสที่นักวิจัยสหรัฐนำไปใช้ในมะละกอตัดแต่งพันธุกรรม การเข้าถึงและนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์เป็นประเด็นถกเถียง ในระดับระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียว ที่วางหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพโดยตรง"(อ่านต่อ)

    1.2  ผมก็มี Mentor โดยศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

               “ก่อนที่จะทำการวิจัยเรื่องอะไรนั้น ควรจะศึกษา ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้รู้ถ้วนทั่วดิน ฟ้า มหาสมุทร เกี่ยวกับเรื่องนั้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าเรื่องนั้นๆ เขารู้หรือยังไม่รู้อะไร และสิ่งที่เราคิดว่าจะทำนั้น จะมีประโยชน์ และควรทำต่อไปหรือไม่อย่างไร”(อ่านต่อ)

    1.3  เส้นทางสู่อาชีพนักวิจัย โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (อ่านต่อ)

    1.4 "โลจิสติกส์ยางพาราอีสาน" โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     (อ่านต่อ)

     1.5  เพื่ออนาคต : ถนนสายนี้ชื่อ...วิจัย โดยรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

         " ถนนสายชื่อ วิจัย เป็นอย่างไร เป็นถนนสายที่น่าเดิน มีความพิศวงชวนตื่นเต้นแค่ไหน อย่างไร นักวิจัยที่ท่องไปบนถนนสายชื่อวิจัย มีความสุข ความรื่นรมย์แค่ไหน ต้องเผชิญกับขวากหนาม หลุมบ่อ อุปสรรค ภัยอันตรายอย่างไรหรือไม่?" (อ่านต่อ)

 

 

@  22 มิถุนายน 2552 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี ณ ศูนย์การเรียนมัลติมีเดีย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
@ 23 สิงหาคม 2552 อบรมการทำโครงงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 
E-mail: teppode@mwit.ac.th
   HOTMAIL
เริ่มเมื่อ 22 มิถุนายน 2549
    YAHOO

     G-MAIL