ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์          สกุล  บุญสม
First Name Sub.LT.NIWAT     Last Name  BOONSOM

ข้อมูลการศึกษา

ลำดับที่

ระดับการศึกษา

ชื่อสถาศึกษา/สถาบัน

พ.ศ. ถึง พ.ศ.

วุฒิที่ได้รับ

1

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2534-2538

วท.บ. พลศึกษา

2

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2542-2544

วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สังกัด

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

2 มิถุนายน 2539 ถึง 31 พฤษภาคม 2550

อาจารย์ประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จังหวัดนครปฐม

1. ด้านการเรียนการสอน

ลำดับที่

รายวิชา

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

หมายเหตุ

1

พลศึกษาและนันทนาการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)

ทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่1/2539 จนถึง 3/2549

1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคการศึกษา

2

Physical Education and Recreation
(อาจารย์ประสานงาน)

1/2549

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

3

ว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)

ตั้งแต่ 2/2548 จนถึง 3/2549

 

2. ด้านการวิจัย

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

หมายเหตุ

1

การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ บุญสม

-

ปีการศึกษา 2549

3. ด้านงานวิชาการ

ลำดับที่

ชนิดงาน

ชื่อเรื่อง

ปี พ.ศ. พิมพ์

% การมีส่วนร่วม

หมายเหตุ

1

เอกสารคำสอนรวมเล่ม

พลศึกษาและนันทนาการ

2547

100

-

4. ด้านกีฬา

ลำดับที่

รายการ

ช่วงเวลา
วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ชนิดกีฬา

ตำแหน่ง

1

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 29

9-16 ธันวาคม
2544

ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

กรีฑา

ผู้ฝึกสอน

2

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 30

11-18 มกราคม
2545

ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

- ยูโด
- มวยสากล
- เปตอง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

3

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 26

23 ตุลาคม
2546

ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

- บาสเกตบอล ทีมชาย

- บาสเกตบอล ทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

4

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 31

10-17 มกราคม
2547

ม.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

ครอสเวิร์ด

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

5

บาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูลีก)

23 มกราคม – 31 มีนาคม 2547

ม.สยาม
จ.กรุงเทพฯ

บาสเกตบอล ทีมชาย

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

6

กีฬาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาณาบริเวณกรุงเทพฯ ตะวันตกและปริมณฑล ครั้งที่ 9

12-15 กุมภาพันธ์ 2547

ม.คริสเตียน จ.นครปฐม

- บาสเกตบอล ทีมชาย

- บาสเกตบอล ทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

7

กีฬาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาณาบริเวณกรุงเทพฯ ตะวันตกและปริมณฑล ครั้งที่ 10

18-20 พฤศจิกายน 2547

ม.คริสเตียน จ.นครปฐม

- บาสเกตบอล ทีมชาย

- บาสเกตบอล ทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

8

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 32

8-15 มกราคม
2548

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา

บาสเกตบอลทีมชาย

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

9

บาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (ยูลีก)

21 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2548

ม.สยาม
จ.กรุงเทพฯ

บาสเกตบอล ทีมชาย

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

10

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

4-5 พฤศจิกายน
2548

ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

บาสเกตบอล ทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

11

กีฬาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาณาบริเวณกรุงเทพฯ ตะวันตกและปริมณฑล ครั้งที่ 11

29-30 พฤศจิกายน 2548

ว.เทคโนโลยีธนบุรี
จ.กรุงเทพฯ

- บาสเกตบอล ทีมชาย

- บาสเกตบอล ทีมหญิง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 33

23-30 ธันวาคม
2548

ม.มหิดล
จ.นครปฐม

บาสเกตบอลทีมชาย

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

13

กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 34

23-30 ธันวาคม
2549

มศว.
จ.นครนายก

- เทเบิลเทนนิส

- เปตอง

ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล

วัน/เดือน/ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล

หลักฐานอ้างอิง

5 ธันวาคม 2547

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์