รายวิชาพื้นฐานที่สอน
  • พ30102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
      - แผนการจัดการเรียนรู้
      - สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
          1. การออกำลังกายที่ปลอดภัย
          2. สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค
          3. วิธีการจัดการกับอารมณ์  ความเครียด
          4. แผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก
          5. การสูบบุหรีและการดื่มสุรา
          6. กระบวนการทางประชาสังคม

   • พ30103 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
      - แผนการจัดการเรียนรู้
      - สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
          1. การออกำลังกายที่ปลอดภัย
          2. ระบบย่อยอาหาร
          3. ระบบหายใจ
          4. ระบบไหลเวียนเลือด
          5. การวางแผนดูแลสุขภาพ
          6. ปัจจัยเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
          7. การเบี่ยงเบนทางเพศ
          8. การสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี
          9. การลดความขัดแย้ง
          10. การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ
          11. ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรม
          12. เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
          13. Clip เพศศึกษาจากเพลงเรื่องบนเตียง
          14. Clip ความรู้เรื่องเพศศึกษา
          15. Clip ท่าโอบเอวทุ่ม
     - แหล่งข้อมูลออนไลน์
          1. www.suginoharyu.com
          2. www.sportscience.osrd.go.th
          3. www.panyathai.or.th
          4. www.bwc.ac.th

 • พ30104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
      - แผนการจัดการเรียนรู้
      - สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
          1. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
          2. ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
          3. การจัดการกับอารมณ์
          4. การจัดการกับความเครียด
          5. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
          6. อุบัติภัยและภัยสาธารณะ
          7. อุบัติเหตุจากการจราจร
          8. การปฐมพยาบาล
          9. การลดความขัดแย้ง
          10. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฯ
          11. Clip ไหว้ครูมวยไทย
          12. Clip การพันมือในมวยไทย
          13. Clip Safety Dirve
     - แหล่งข้อมูลออนไลน์
          1. แบบประเมินสุขภาพ
          2. แบบทดสอบความเครียด
          3. ไหว้ครูมวยไทย

รายวิชาเพิ่มเติมที่สอน
   • พ30310 ว่ายน้ำ
      - แผนการจัดการเรียนรู้
      - สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
          1. ความรู้ทั่วไป
          2. ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ
          3. เทคนิคท่าวัดวา
          4. เทคนิคท่ากรรเชียง
          5. เทคนิคท่ากบ
          6. เทคนิคท่าผีเสื้อ
          7. การกระโดดน้ำ
          8. การช่วยชีวิตทางน้ำ
          9. Clip Crawlstroke
          10. Clip Backstroke
          11. Clip Breaststroke
          21. Clip Butterfly
   • พ30301 บาสเกตบอล
      - แผนการจัดการเรียนรู้
      - สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
          1. ความรู้ทั่วไป
          2. กติกาบาสเกตบอล
          3. การทรงตัวและเคลื่อนไหวร่างกาย
          4. การส่งลูกบอล
          5. การเลี้ยงลูกบอล
          6. การยิงประตู
          7. การหลอกล่อและบังฝ่ายตรงข้าม
          8. การเล่นทีม
กิจกรรมชุมนุมที่สอน
   • ช27005 บาสเกตบอล
      - แผนการจัดกิจกรรม
   • ช27007 ว่ายน้ำ
      - แผนการจัดกิจกรรม

หลักสูตร
สาขาวิชาพลานามัย
ABOUT ME
niwatb@yahoo.com

You are the visitor number

ปฏิทินงาน
Department of Physical Education
AJ.Niwat Boonsom