What is participle?

 

 Participle ได้แก่ คำกริยาที่เติม ing (V-ing) และกริยาช่องที่ 3 (V3) ดังนั้นถ้าจำแนกออกตามรูปแล้ว participle มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. Present Participle คือกริยาที่เติม ing เช่น walking, doing, seeing, having

2. Past Participle คือกริยาช่องที่ 3 เช่น walked, done, seen, had

 

หน้าที่ของ Participle

Participle ทั้งสองชนิดนี้ใช้แตกต่างกัน โดยกว้างๆ แล้ว participle ทำหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Finite Verb) และเป็นคำกริยาขยาย (Non-finite Verb)

 

1. ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Finite Verb)

เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก จะมาคู่กับกริยาช่วยอื่นๆ  ในกรณีนี้อาจจะใช้เป็น Infinitive ก็ได้ เมื่อใช้ในลักษณะนี้จะได้โครงสร้างและความหมายต่างๆ ดังนี้

1.1 เป็น Continuous Tense บอกกาลที่กำลังดำเนินไปอยู่ ใช้ในรูป Present Participle มาคู่กับ to be เช่น

-He is answering the questions.

-I was writing a letter while she was reading last night.

-By ten tomorrow, we will be taking class.

 

1.2 เป็น Passive บอกความหมายเป็นประโยคกรรม ใช้รูป Past Participle มาคู่กับ to be เช่น

-They were invited to take part in the party.

-He was accused of stealing the car.

-I want my work to be checked today.

 

1.3 เป็น Perfect Tense บอกความเป็นกาลสมบูรณ์ โดยใช้รูป Past Participle มาคู่กับ to have เช่น

-The train has left.

-The party had finished when I arrived last night.

-When he had been told the news, he went out at once.

-I want you to have finished it before noon.

 

การใช้เป็นกริยาหลักและ Infinitive นี้ ไม่ค่อยมีปัญหา ไม่สลับซับซ้อน เข้าใจง่ายและสังเกตได้ง่ายตามตัวอย่างดังกล่าวข้างบน

 

2. ทำหน้าที่เป็นคำขยาย (Non-finite Verb)

การใช้ Participle ในกรณีนี้ใช้เป็นคำหรือส่วนขยาย อาจจะมีเพียงคำเดียว หรือมีคำอื่นประกอบก็ได้ ใช้อย่างเดียวกับคุณศัพท์ หรือคำขยายอื่นๆ การใช้ในลักษณะนี้ทำให้เกิดความสับสนมาก บางครั้งแทบจะแยกไม่ออกว่า เป็นกริยาหลักหรือเป็นคำขยาย หรือแม้จะทราบว่าเป็นคำขยายก็ตาม แต่ก็ยังสับสนเรื่องความหมาย เพราะว่าอาจจะทำหน้าที่ย่อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้ความหมายแตกต่างกันไปด้วย ฉะนั้น จึงทำให้เกิดปัญหา ในที่นี้จึงจะกล่าวถึง เฉพาะที่เป็นคำขยายเท่านั้น ซึ่งจะศึกษาในรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมเป็นลำดับไป

 

ตัวอย่าง Participle ที่ใช้เป็นคำขยาย

-The girl sleeping in the room is my sister.

-The suspected person will be arrested.

-He was seen stealing my watch.

-Being sick, he was absent. (เพราะป่วย เขาจึงไม่มา)

-Having written a letter, I went to the post office. (หลังจากเขียนจดหมายเสร็จแล้ว ฉันก็ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์)

 

ที่จริงแล้ว Participle ก็คือ กริยาหลัก (Finite Verb) หรือ (Infinitive) ที่ลดรูปมานั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า Participle ทุกตัวก็คือกริยาหลักของแต่ละประโยคที่ลดลงลงเป็นส่วนขยาย ซึ่งถือเป็นการลดประโยคอีกวิธีหนึ่ง ฉะนั้น จากตัวอย่างข้างบนนั้น แต่ละตัว เปลี่ยนเป็นกริยาหลัก และขยายเป็นประโยคได้ดังนี้

-The girl who is sleeping in the room is my sister.         

-The person who is suspected will be arrested.

-He was seen while he was stealing my watch.

-Because he was sick, he was absent.

-After I had written a letter, I went to the post office.

 

Participle ที่ใช้เป็นส่วนขยายนี้มี 3 ชนิดคือ

1. Present Participle (V-ing) ใช้ในความหมาย Active (ลดมาจากประโยค Active) อาจจะเป็นกาลใดก็ได้ แล้วแต่เนื้อหา เช่น

-This is the committee discussing the problem last week.

=This is the committee that discussed the problem last week.

 

2. Past Participle (V3) ใช้ในความหมาย Passive และบอกความหมายเป็น Passive (ลดมาจากประโยค Passive)

-The boy punished yesterday is Somsak.

=The boy who was punished yesterday is Somsak.

 

3. Perfect Participle คือ Having ตามด้วยกริยาช่องที่ 3 บอกความหมายเป็นการสมบูรณ์ (Perfect Tense) ลดมาจากประโยค Perfect เป็นได้ทั้ง Active และ Passive เช่น

-Having called her husband, she came here.

=After she had called her husband, she came here.

-Having been told, the news, he ran out of the room.

=After he had been told the news, he ran out of the room.

 

การลดประโยคโดยใช้ Participle แทน

ดังได้กล่าวแล้วการใช้ Participle เป็นการลดรูปประโยควิธีหนึ่งโดยการลดกริยาของประโยครองให้เป็น Participle ซึ่งกลายเป็นเพียงคำขยายหรือส่วนขยายเท่านั้น การลดประโยควิธีนี้ อาจกระทำได้จากประโยคต่างๆ ดังนี้

1. ลดมาจากประโยค Compound ประโยคที่เชื่อมด้วย FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so, as well as, that is, etc.) อาจจะลดกริยาส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเป็นรองลงเป็น Participle ได้ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

-She sits in the room and watches TV.

-They do good as well as hope for fame.

-He returned home and at the same time he was disappointed.

-I punished him, that is, I told him to clean the room.

-For he was sick, he didn’t come yesterday.

-I am not invited, so I won’t take part in the party.

 

ประโยคเหล่านี้สามารถจะลดส่วนหนึ่งเป็น Participle ได้ดังนี้

-She sits watching TV in the room.

-They do good hoping for fame.

-He returned home disappointed.

-I punished him telling him to clean the room.

-Being sick, he didn’t come yesterday.

-Not invited, so I won’t take part in the party. (เพราะไม่ได้รับเชิญ ฉันจึงไม่อาจจะร่วมงานเลี่ยงได้)

 

2. ลดจากประโยค Complex ซึ่งอาจจำแนกกล่าวย่อยตามชนิดของอนุประโยค ได้อีกดังนี้

          2.1 ลดจากประโยค Noun Clause โดยเปลี่ยนกริยาใน Noun Clause เป็น Participle ได้ และเปลี่ยนคำที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อความเหมาะสม เช่น

          -His son was reported that he was kidnapped by a thief.

          -The crime is reported that it is increasing in the city.

          -We feel that the building is shaking.

ประโยคเหล่านี้สามารถจะลดส่วนหนึ่งเป็น Participle ได้ดังนี้

          -His son was reported kidnapped by a thief.

          -The crime is reported increasing in the city.

          -We feel the building shaking.

          2.2 ลดจากประโยค Adjective Clause โดยเปลี่ยนกริยาในอนุประโยคเป็น Participle เฉพาะประโยคที่มี Relative Pronoun เป็นประธานเท่านั้น ซึ่งนิยมใช้มากที่สุด และง่ายที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นวิธีหลักของการเปลี่ยน Participle ก็ว่าได้ เช่น

          -The man who wrote that book won the prize.

          -The boy that is sleeping is my son.

          -The songs that were composed by James are popular.

          -Anna, who studies in Bangkok, will come tomorrow.

ประโยคเหล่านี้ ลดลงเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -The man writing that book won the prize.

          -The sleeping boy is my son.

          -The songs composed by James are popular.

          -Anna, studying in Bangkok, will come tomorrow

          2.3 ลดจากประโยค Adverb Clause สำหรับ Adverb Clause ที่ลดลงเป็น Participle นั้นมีดังต่อไปนี้

                   2.3.1 Adverb Clause of Time (อนุประโยคบอกเวลา) อนุประโยคบอกเวลาที่นำด้วยต่อเชื่อมต่อไปนี้ when, while, since, before, after สามารถลดลงเป็น Participle ได้ เช่น

          -When he was asked about his plan, he didn’t answer.

          -While she was crossing the road, she was hit by a car.

          -He has never come here since he became a leader.

          -After he had finished reading, he started to work.

          -A man was seen while he was entering the house.

          อนุประโยคที่นำด้วยคำเชื่อมเหล่านี้ สามารถลดลงเป็น Participle ได้ดังนี้

          -Asked about his plan, he didn’t answer.

          -Crossing the road, she was hit by a car.

          -He has never come here since becoming a leader.

          -Having finished reading, he started to work.

          -A man was seen entering the house.

                   2.3.2 Adverb Clause of Cause (อนุประโยคบอกเหตุ) อนุประโยคที่นำด้วยคำเชื่อมบอกเหตุ คือ because, as, since สามารถสร้างเป็น Participle Phrase ได้ เช่น

          -Because he was ill, he could not attend class.

          -Since it is rare, it is very expensive.

          -As we are students, we should study harder.

          -Because I didn’t know the news, I didn’t come last week.

          อนุประโยคที่นำด้วยคำเชื่อมเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -Being ill, he could not attend class.

          -Being rare, it is very expensive.

          -Being students, we should study harder.

          -Not knowing the news, I didn’t come last week.

                   2.3.3 Adverb Clause of Condition (อนุประโยคบอกเงื่อนไข) อนุประโยคชนิดนี้นำด้วย if สามารถเปลี่ยนเป็น Participle Phrase ได้เช่น

          -If you work like this, you will fail in the exams.

          -If she does not finish her work, she cannot come today.

          -If he is asked about his wife, he can say nothing.

          -You will get nothing from him if you treat him like that.

ประโยคเหล่านี้ลดอนุประโยคเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -Working like this, you will fail in the exams.

          -Not finishing her work, she cannot come today.

          -Asked about his wife, he can say nothing.

          -You will get nothing from him, treating him like that.

                  

2.3.4 Adverb Clause of Contrast or Concession (อนุประโยคบอกความตรงกันข้าม) อนุประโยคชนิดนี้นำด้วยคำเชื่อมคือ though, although, even though คือ

          -Though he is poor, he is honest.

          -Though he will be given all the wealth, he cannot be successful in life.

          -Even though some people do not fear death, they still fear pain and torture.

          -Although she was not invited, she could take part in the meeting. 

ประโยคเหล่านี้ สามารถลดลงเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -Being poor, he is honest.

          -Given all the wealth, he cannot be successful in life.

          -Not fearing death, they still fear pain and torture.

          -Not invited, she could take part in the meeting.    

                    2.3.5 Adverb Clause of Manner (บอกอาการ) อนุประโยคชนิดนี้นำด้วยคำเชื่อม as เช่น

          -This is very helpful as it is mentioned in his work.

          -He tries to do as he did it before.

          -We must follow the rule as it is said in the previous chapter.

อนุประโยคลดลงเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -This is very helpful as mentioned in his work.

          -He tries to do as doing it before.

          -We must follow the rule as said in the previous chapter.

                    2.3.6 Adverb Clause of Purpose (อนุประโยคบอกจุดมุ่งหมาย) นำหน้าด้วยคำเชื่อม คือ so that เช่น

          -He kept me so that I would wait for him for an hour.

          -He had left nothing so that it would be done.

          -I want my work so that it will be checked by him.

          -She took two hours so that she would go to her office.

          -He wants me so that I will clean the room.

อนุประโยคสามารถสร้างเป็น Participle Phrase ได้ดังนี้

          -He kept me waiting for him for an hour.

          -He had left nothing done.

          -I want my work checked by him.

          -She took two hours going to her office.

          -He wants me cleaning the room.

 

3. ลดมาจากประโยค Simple ประโยค Simple อาจจะมาต่อเนื่องกันหลายประโยค และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน เป็นส่วนขยายกัน อาจจะลดประโยคขยายให้เป็น Participle Phrase ได้เช่น

          -They walked together. The man leads. The woman follows.

-The officers found 10 gold bars. Each bar weighs about one kilogram.

          -Life depends on several factors. The most important one is the breath.

          -They are studying in the classroom. Some are reading. Some are writing.

          ประโยคเหล่านี้เป็นประโยค Simple (ประโยคความเดียว) สามารถลดลงเป็นส่วนขยายโดยเปลี่ยนกริยาเป็น Participle ได้ ในกรณีนี้ถือว่าเป็น Absolute Participle มีนามที่เป็นประธาน แต่ไม่มีกริยาหลัก เพราะกริยาหลักกลายเป็น Participle จากตัวอย่างข้างบนนั้น เปลี่ยนได้ดังนี้

          -They walked together, the man leading, the woman following.

          -The officers found 10 gold bars, each bar weighing about one kilogram.

          -Life depends on several factors, the most important one being the breath.

          -They are studying in the classroom, some reading, some writing.