ข่าวประชาสัมพันธ์:*~

   1. นักเรียนนักเรียนสามารถเข้ามาพูดคุยกับครูอ๋อย

       ในห้องสนทนา

   2. ผู้สนใจสามารถเข้าถามตอบปัญหาที่น่าสนใจใน

        กระดานถามตอบ

   3. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา e-learning

       ของเซลล์

   4. Powerpoint presentation

       ความน่าจะเป็น

       พันธุศาสตร์ประชากร

       รูปแบบวิวัฒนาการ

   5. ขอเปลี่ยนวันสอบครั้งที่ 2 ของนักเรียนสอวน

        ม.4/2554 เปลี่ยนเป็นวันที่16 ธันวาคม

        2554 เวลา 18.30 - 21.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

WEBMASTER : นางสาว อรวรรณ ปิยะบุญ

สาขาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เว็บไซต์ :www.mwit.ac.th/~ooy อีเมล์ :pyrimidine19@hotmail.com