Sataporn Wantanawijarn

ภาระงานสอน
ภาระงาน
โครงงานที่รับเป็นที่ปรึกษา
ศึกษาดูงานในประเทศ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)

หากพูดถึงภาษาอังกฤษ คงมีหลาย ๆ คน ส่ายหน้า หรือไม่อยากที่จะให้ความสนใจกับมันเลย อย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเลยนะ! ครูอยากบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นสำคัญจริง ๆ มันทำให้เราสามารถเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ ความคิดให้กว้างมากขึ้น และยังเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับ นักเรียนหรือผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน reguirement สำัหรับ international student อย่างพวกเรา

ครูต้องขอบอกว่า ครูเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ส่ายหน้าทุกครั้งที่เจอกับภาษาอังกฤษ จนได้มาทำงานที่โรงเรียนนี้ และได้รับโอกาสจากทางโรงเรียนมากมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ดังนั้้นครูจึงขอนำสิ่งที่ครูได้จากโอกาสเหล่านั้น มาส่งต่อให้กับนักเรียนและผู้สนใจภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซท์ที่ครูจัดทำขึ้น

โดยรวบรวม website ดี ๆ และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกกับการเข้าถึงข้อมูล

มาเรียนแบบง่าย ๆ ด้วยภาพเคลื่อนไหวกันเถอะ !
สนุกกับการเรียนระบบต่าง ๆ ของร่างกายเราจากภาพเคลื่อนไหว

DNA replication

การจำลองโมเลกุลของ DNA

transcription

การถอดรหัส DNA

และการแปลรหัส

 

 

 

 

 

 

 
มูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สวทช
กรมประมง
วิชาการ
สสวท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารานุกรมสัตว์สารานุกรมสัตว์

สืบค้นพันธ์ไม้
อุทยานแห่งชาติ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
องค์การสวนพฤษศาสตร์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ