Course Online
Department of Mathematics
Created by Mr.Deaw Jaibun

Home > 2555S2> MATH30204
 
ค30204 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
MATH30204 Introduction to Probability
 
จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
อาจารย์ผู้สอน
         
  1. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์   
2. นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ (ผู้ประสานงาน)
3. นายธนัศกฤช แก้วเต็ม                       
4. นายสิทธิโชค โสมอ่ำ
 
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ กฎที่สำคัญของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขความน่าจะเป็นแบบมีอิสระต่อกัน
 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
2. กระจายและหาพจน์ทั่วไปโดยใช้ทฤษฎีบททวินามที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้
4. นำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
 
กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อ
เวลาเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สื่อ
แหล่งเรียนร
ู้
งานที่
มอบหมาย
บทนำ   ได้ทราบที่มาของปัญหาความน่าจะเป็น  
1. กฎการนับ
  - แผนภาพต้นไม้อย่างมีระเบียบ
- แผนภาพต้นไม้อย่างไม่เป็นระเบียบ
- กฎการคูณ
- กฎการบวก
3 ชั่วโมง
 1. ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาโจทย์้
 2. แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้กฎการนับ

2. แฟกทอเรียล
  - การกระจายแฟกทอเรียล
- การเขียนจำนวนในรูปแฟกทอเรียล
- การบวก ลบ คูณ หาร แฟกทอเรียล
- สมการแฟกทอเรียล
1 ชั่วโมง
 1. บอกความหมายของแฟกทอเรียลได้้
 2. นำความรู้เรื่องแฟกทอเรียลไปใช้ได้้
3. การเรียงสับเปลี่ยน
  - ของที่แตกต่างกันเชิงเส้นตรง
- การเรียงแบบสลับกันในเชิงเส้นตรง
- ของที่แตกต่างกันในเชิงวงกลม
- การเรียงแบบสลับกันในเชิงวงกลม
6 ชั่วโมง
 1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนในเชิงเส้นตรงได้
 2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียงสลับกันเชิงเส้นตรงได้
 3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมได้
 4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียงสลับกันเชิงวงกลมได้
4. การเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำ
  - เชิงเส้นตรง  
- เชิงวงกลม
6 ชั่วโมง
 1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำเชิงเส้นตรงได้
 2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำเชิงวงกลมได้
5. การจัดหมู่
  - ของที่แตกต่างกัน 
- ของที่ซ้ำกัน
6 ชั่วโมง
 1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหมู่ของที่แตกต่างกันได้
 2. แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดหมู่ของที่ซ้ำกันได้
         
         
     
เอกสารประกอบ
Web Link
PowerPoint
Media
infomation
   

หมายเหตให้นักเรียนทำงานที่มอบหมายส่งตอนเปิดเทอม
 
 
 
 

 

โรงเรียน
การคัดเลือกนักเรียน
นักเรียนปัจจุบัน
นักเรียนเก่า
ครูและเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
การประเมินโรงเรียน

สาขา / ฝ่าย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาพลานามัย

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการหอพัก
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายคลังและพัสดุ

 
โครงการ และศูนย์การเรียนรู้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ศูนย์บริการสื่อ ICT
 
 
Copyright © 2011 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.