รายวิชา ว40101 ฟิสิกส์1 : กลศาสตร์ 1
เอกสารประกอบการสอน
 
PowerPoint Slide
 
แบบฝึกหัด (ให้นักเรียนส่งหลังจากเรียนจบแต่ละบทแล้วภายใน 1 สัปดาห์)
 
E-learning
 
อื่นๆ
  • ข้อสอบเก่าคณิตศาสตร์ สำหรับฟิสิกส์ (แคลคูลัส) ปี 47-48 PDF Word
  • ข้อสอบกลางภาคเก่า ปี 2548 PDF
  • ข้อสอบเก่า เรื่อง เวกเตอร์ ปี 48-49 PDF
  • ข้อสอบQ2 เก่า ปี 2548 PDF
  • ข้อสอบปลายภาคเก่า ปี2547 ปี2548
 
รายวิชา ว40102 ฟิสิกส์2 : กลศาสตร์ 2
เอกสารประกอบการสอน
 
PowerPoint Slide
 
แบบฝึกหัด (ให้นักเรียนส่งหลังจากเรียนจบแต่ละบทแล้วภายใน 1 สัปดาห์)
  • งานและพลังงาน (ท้ายเอกสารประกบอการสอน ข้อ 3 8 10และ 17)
  • การชนและโมเมนตัม (ท้ายเอกสารประกบอการสอน ข้อ 2 5 6และ 13)
  • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์   ชุดที่1(ข้อ1-4)
  • การเคลื่อนที่แบบหมุน (ท้ายเอกสารประกบอการสอน ข้อ 1 4 6 18 และ 19)
  • สมดุลกล (ท้ายเอกสารประกบอการสอน ข้อ 1 2 และ3)
 
E-learning
 
อื่นๆ