วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

วิชา ส30105 อารยธรรมโลก (ม.ุ6)

สื่อประกอบการสอน รายวิชา อารยธรรมโลก

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์

บทที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี

บทที่ 3 อารยธรรมสมัยโบราณ

บทที่ 4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห  จีน 

บทที่ 5 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ และอินเดีย

บทที่ 5 สมัยกลางและการฟื้นฟูศิลปะวิทยา

บทที่ 5.3 การปฏิรูปศาสนา และ แนวคิดนักปราชญาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 -18

บทที่ 6.1 ความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การขยายอิทธิพลของประเทศต่างๆในยุโรปการปฏิวัติ

บทที่ 6.2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม

บทที่ 7 สงครามโลกครั้งที่ 1

บทที่ 8 สงครามโลกครั้งที่ 2

บทที่ 8.2 สรุปลำดับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2

 

นักเรียนรู้จักหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" แค่ไหน?

 

 


© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates