วิสัยทัศน์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความดี

เสียสละต่อส่วนรวมมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติภูมิของความเป็นไทย

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

วิชา ศ30102 สุนทรียนาฏศิลป์ไทย (ม.5)
วิชา ศ30104 สังคีตนิยม (ม.6)
วิชา ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (ม.6)

บทที่1 ความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่

บทที่2 2.2 บทบาทแนวคิดบุคคลสำคัญในช่วงสงครามเย็น

บทที่3 ปัญหาและผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 ถึงปัจจุบัน

บทที่3.5 แนวคิดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ

บทที่3.6 การเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครามเย็น

บทที่3.6.3 ความขัดแย้งในเชชเนีย

เรื่อง นโยบายคู่ กลาสนอสต์ เปเรสทรอยก้า

บทที่ 4 ควาขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ หลังสงครามเย็น

บทที่ 4.1 การแยกตัวของดินแดนใยยูโกสลาเวีย

บทที่ 4.2 ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลอาหรับ

บทที่ 4.3 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ

บทที่ 4.4 ความขัดแย้งในอัฟกานิสถาน

บทที่ 4.5 บทบาทของกลุ่มก่อการร้ายอิสลาม

บทที่ 4.6 อาหรับสปริง

บทที่ 4.7 ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเมียร์ม่า

- 4.7.1 ปัญหาชนกลุ่มน้อย ยะไข่

- 4.7.2 ปัญหาการเมืองในพม่า

บทที่ 6 ความร่วมมือทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ

บทที่ 7 เทคโนโลยีกับมนุษย์

บทที่ 8 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากร

 

 

วิชา ส30107 คุณธรรมเำื่พื่อชีวิต (ม.4)
Content 5
วิชา ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย2 (ม.5)

 

บทความน่ารู้

  1. ปัญหาความขัดแย้ง
  2. บทความภูมิศาสตร์
  • การแยกชั้นดิน

ภาพกิจกรรมพิจารณาหลักสูตรและสื่อการสอน

การประชุมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ


 

© copyright 2013 Department of Social Science and Art Design by: styleshout    This template downloaded form free website templates