หน้าหลัก ห้องรับแขก ห้องนักเขียน กิจกรรม ประวัติ ห้องความรู้ ห้อง ๑ คะแนน เกมส์ ห้องภาพถ่าย บุคลากร  
สถานะ >>
...ยินดีต้อนรับ... เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาทางด้านการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย หลักภาษาไทย ตลอดจนการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในโอกาสต่างๆ ...ครูสมศักดิ์ ทองช่วย...
หน้าหลัก > ห้องความร ู้
Link ที่น่าสนใจจำนวนผู้เยี่ยมชม
ห้องความรู้

ท๓๐๑๐๓ วรรณวินิจ
การแบ่งยุค........................................................... คลิก
ความหมายของวรรณกรรม..................................... คลิก
คุณค่าของวรรณกรรม............................................ คลิก
คุณค่าด้านวรรณศิลป์............................................. คลิก
ทายชีวิต.............................................................. คลิก
ทุกข์ของชาวนา.................................................... คลิก
นิราศนรินทร์......................................................... คลิก
บ่อเกิดของวรรณกรรม........................................... คลิก
มงคลสูตร ๑......................................................... คลิก
มงคลสูตร ๒......................................................... คลิก
รส ลีลาวรรณคดี................................................... คลิก
วรรณกรรมท้องถิ่น................................................. คลิก
วรรณกรรมปัจจุบัน................................................ คลิก
วรรณกรรมและวรรณคดี......................................... คลิก
วรรณคดี.............................................................. คลิก
วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย..................................... คลิก
อิทธิพลของวรรณกรรมต่อสังคม.............................. คลิก


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster ::
อ.สมศักดิ์ ทองช่วย  ครูชำนาญการ  สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)