Free Web hosting and domain names - 5u.com


 Get a domain & site:
electric9 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     
      
      การต่อแบบขนาน (Parallel Circuit)


      การต่อแบบขนาน เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ต่อไฟฟ้าทั่วไป ใช้แสงสว่าง ใช้ความร้อน พัดลม  วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
เป็นวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปลายทาง หรือตั้งแต่สองทางขึ้นไปจนครบวงจร การต่อคือ เราต่อสายเมนใหญ่เข้า
่มาในบ้าน (2 สาย) แล้วจึงต่อจากสายเมนมาใช้เป็นคู่ ๆ ถ้าจะดูให้ดีจะเห็นว่าสายคู่ที่ต่อมาใช้นั้นจะต่อมาจากสายเมน
ใหญ่เหมือนกัน เราจึงเรียกการต่อแบบนี้ว่า " การต่อแบบขนาน "

                           

       จากรูป จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ไปตามสายไฟตามลูกศร ผ่านตัวต้าน
ทาน 4 ตัว (โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า) ซึ่งต่อแบบขนานไว้ แต่ละตัวเป็นคนละวงจรกัน สามารถที่จะแยกการทำงานได้
อย่างอิสระ หรือใช้สวิทช์เป็นตัวควบคุมร่วมกันหรือแยกกันแต่ละวงจรได้ เพราะแต่ละวงจรจะใช้แรงดันไฟฟ้าเท่า ๆ กัน นิยมใช้ต่อไฟฟ้าตามบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

       ดังนั้นพอจะสรุปเป็นกฏได้ว่า
       1. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่มาจากวงจรย่อยเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย นั่นเอง เพราะว่าความต้านทานแต่ละ
          ตัวต่างก็ขนานกับแหล่งกำเนิด
       2.กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรขนานเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยทั้งหมดรวมกันกล่าวคือ กระแสไหลเข้า = กระแสไหลออก
          ( It = I1+I2+I3+I4 )
       3.ความต้านทานรวมของวงจรขนานจะมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวต้านทานที่มีค่าน้อยที่สุดในวงจร       การต่อแบบผสม (Compound Circuit)

       การต่อแบบผสม คือ การต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียว การต่อแบบนี้ โดยทั่วไปไม่นิยม
ใช้กัน เพราะเกิดความยุ่งยาก จะใช้กันแต่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวต้านทานตัวหนึ่ง ต่ออนุกรมกับ
ตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง แล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อขนานกับตัวต้านทานอีกชุดหนึ่ง ดังในรูป
 

                            

       จะสังเกตุเห็นได้ว่าลักษณะการต่อวงจรแบบผสมนี้เป็นการนำเอาวงจรอนุกรมกับขนานมารวมกัน และสามารถประ
ยุกต์เป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานให้เหมาะสม เพราะการต่อแบบผสมนี้ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว เป็นการต่อ
เพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


หน้า 1:2:3

     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894