Free Web hosting and domain names - 5u.com


 Get a domain & site:
electric9 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     

ข้อควรรู้ *--เกี่ยวกับวงจรลัด--* (Short Circuit)


    วงจรลัด หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ไหลผ่านโหลดหรือตัวต้านทาน เพราะเกิดการลัดวงจรขึ้นหรือเรียกว่า"ไฟช๊อต"
สาเหตุเกิดจากสายไฟชำรุดหรือเก่าเกินไป ฉนวนหุ้มสายไฟเปื่อย สายไฟทั้งสองเส้นแตะกัน นอกจากนี้แล้วสายไฟแรงสูง
ซึ่งเป็นสายเปลือย(สายไม่หุ้มฉนวน) อาจจะมีวัตถุซึ่งเป็นสื่อไฟฟ้าวางพาดระหว่างสายทั้งสองนั้น หรือการเดินวงจรไฟฟ้า
ผิดจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้

การต่อวงจรไฟฟ้า

     ตามปกติวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติต่อกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไป ตามแต่ วิธีการต่อวงจรนั้น ๆ และตามการเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นด้วย ซึ่งเรามีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าได้ 3
แบบ คือ  
     1. การต่อแบบอนุกรม (Series Circuit)
     2. การต่อแบบขนาน (Parallel Circuit)
     3. การต่อแบบผสม (Compound Circuit)

      การต่อแบบอนุกรม (Series Circuit)

      การต่อแบบอนุกรม การต่อแบบนี้คือการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือโหลด (Load) ต่าง ๆ มาต่อเรียงกันคำนวณให้
แรงเคลื่อน เท่ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำเอาปลายทั้งสองไปต่อกับสายเมน ตามรูป เป็นการต่อแบบอนุกรม โดยใช้
ตัวต้านทาน 4 ตัวมาต่อเรียงกันได้จำนวนแรงเคลื่อนเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายเมน ปลายทั้งสองต่อเข้ากับสายเมน

                              

      การต่อแบบนี้ผลเสียก็คือ ถ้าหากว่าความต้านทานหรือโหลดตัวใดเกิดขาดหรือชำรุดเสียหายกระแสจะไม่สามารถ
ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการต่อวิธีนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้กันทั่วไป จะมีใช้กันอยู่ในวงจรวิทยุ โทรทัศน์การ
ต่อวงจรแบบนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปทางเดียวและผ่านโหลดแต่ละตัวโดยลำดับ  ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า

      1.ความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับค่าของตัวต้านทานย่อยทั้งหมดรวมกัน
      2. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเท่ากันตลอดหรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดแต่ละจุดในวงจร มีค่าเดียวกัน
      3. แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจร


หน้า 1:2:3

     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894