Free Web hosting and domain names - 5u.com


 GET YOUR DOMAIN:
electric24 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
   การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   

 


การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประมาณราคาค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า


       ช่างที่ดีนอกจากมีความรู้ในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่แล้ว   จะต้องเป็นนักวิเคราะห์วางแผนการทำงาน และผู้ที่คิดจะ
ประกอบอาชีพทางช่างไฟฟ้า สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   เพื่อที่จะประมาณราคาค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ตลอดจนค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ   เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการประสบกับการขาดทุน
เพราะอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่จัดได้ว่ารายได้ดี และมีความสำคัญต่อผู้คนในสังคม ดังนั้นช่างไฟฟ้าจึงต้องให้ความ
สำคัญในเรื่องเหล่านี้จึงจะทำให้การทำงานประสบกับความสำเร็จตามที่ต้องการได้

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

        การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการที่เข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไป
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไร ขาดทุนเพียงไร

        ต้นทุน หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายที่นำมาลงไว้ขณะที่แรกเริ่มดำเนินการ และนำมาลงเพิ่มเติมภายหลัง ต้นทุนไม่
จำเป็นต้องเป็นเงินสดอย่างเดียว อาจเป็นสิ่งของอย่างอื่นด้วยก็ได้  เช่น วัสดุ อุปกรณ์  แรงงาน สินค้า ยานพาหนะ ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เวลาในการปฏิบัติงาน ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์

        ราคาขาย หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่กำหนดขึ้น ซึ่งอาจได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าต้นทุนก็ได้ในการกำหนด
ราคานั้นมักจะยึดปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ สภาวะการแข่งขัน ความต้องการของตลาดราคา
ทั่วไป เป็นต้น

กำไร หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ขายได้เงินมากกว่าที่ซื้อมาหรือมากกว่าต้นทุนที่ลงไว้
กำไร = ราคาขาย - ต้นทุน
ขาดทุน หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการที่ได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมาหรือน้อยกว่าต้นทุนที่ลงไว้
ขาดทุน = ต้นทุน - ราคาขาย

       การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า   การทำงานในครั้งนั้นจะได้กำไรหรือขาดทุนโดยปกติเราถ้าเป็น
ผู้รับเหมางานทั่วๆ ไปไม่จำเป็นต้องทำบัญชีตามแบบบริษัทห้างร้านที่มีรายละเอียดมากมายเกินไป แต่ควรจะมีรายละเอียด
เท่าที่จำเป็น ดังจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างตารางประมาณราคาค่าติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์งานไฟฟ้าและบัญชีรายรับ-รายจ่าย
       1.รายละเอียดของสถานที่
            1.1ขนาดของสถานที่ (ความกว้าง ความยาว ความสูง ในแต่ละห้อง)
                 - ห้องที่ 1 ……………………………………………………………………………………..
                 - ห้องที่ 2 ……………………………………………………………………………………..
                 - ห้องที่ 3 .…………………………………………………………………………………….
                 - ห้องที่ 4 ……………………………………………………………………………………..
                   ความยาวของสายไฟที่จะใช้ (แยกตามขนาด)……………………………………………….………………………………………………………………


หน้า 1:2

     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894