Free Web hosting and domain names - 5u.com


 GET YOUR DOMAIN:
electric23 การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
   การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   

 


การสำรวจราคา วัสดุ-อุปกรณ์


        ในแต่ละท้องถิ่นราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์อาจมีราคาไม่เท่ากัน ตามแต่ละสภาพท้องถิ่นแต่ก็อาจมีราคาต่างกันไม่มากนัก
ในที่นี้จะไม่ระบุราคาของวัสดุ-อุปกรณ์   ทางที่ดีเราจะต้องหมั่นตรวจสอบราคาในแต่ละร้านเพื่อให้ทราบราคาที่แน่นอน และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ก่อนที่จะรับเหมางานใด ๆ ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านราคา ซึ่งอาจต้องคิดเผื่อเอาไว้บ้าง แต่ถ้าผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์เอาไว้แล้ว ก็อาจคิดแต่ค่าแรงเพียงอย่างเดียว ดังแสดงตามตัวอย่างข้างล่าง

                               ตัวอย่างตารางสำรวจราคาวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า
รายการสำรวจกลุ่มที่…………                                                                 วันที่……...เดือน….......……….พ.ศ………....
1. ชื่อร้าน…………………………………………........................................................
2. ที่อยู่…………………………………………………………………………………………….............................................................................................

ลำดับที่
รายการวัสดุ อุปกรณ์
จำนวนหน่วย
ราคา/หน่วย
หมายเหตุ
บาท
สต.
1
                                        
2
         
3
         
4
         
5
         
6
         
7
         
8
         
9
         
รวม(...............................................................................)
     

            ลงชื่อ……………………...................…..ผู้สำรวจ                    ลงชื่อ………………………....................ผู้ตรวจสอบ


หมายเหต   ก่อนที่จะจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใด ๆ ควรสำรวจราคาหลาย ๆ ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจ

     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894